Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

188/3833/16

21.06.2016 r.

zatwierdzenia wzoru Decyzji w sprawie dofinansowania Projektu w ramach Działania 8.6 – Koordynacja sektora ekonomii społecznej w regionie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

188/3834/16

21.06.2016 r.

zatwierdzenia wzoru Decyzji w sprawie dofinansowania Projektu w ramach Działania 9.6 – Wsparcie stypendialne dla uczniów, Poddziałanie 9.6. … Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

188/3835/16

21.06.2016 r.

zawarcia Aneksu do Porozumienia ze Stowarzyszeniem Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

188/3836/16

21.06.2016 r.

zmieniająca uchwałę Nr 74/1621/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie do wykonywania wszelkich czynności związanych z pełnieniem przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie roli Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

188/3837/16

21.06.2016 r.

zmieniająca uchwałę Nr 79/1801/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie do wykonywania wszelkich czynności i składania oświadczeń woli związanych z realizacją projektów w ramach X Osi Priorytetowej Pomoc techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

188/3838/16

21.06.2016 r.

zatwierdzenia zaktualizowanej Instrukcji Wykonawczej IP WUP w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

188/3839/16

21.06.2016 r.

zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałanie 6.4.1 Przedszkola RPO WP na lata 2014-2020.

188/3840/16

21.06.2016 r.

zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne RPO WP na lata 2014-2020.

188/3841/16

21.06.2016 r.

realokacji środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

188/3842/16

21.06.2016 r.

zmiany uchwały nr 188/3839/16 z dnia 21 czerwca 2016 r. oraz wyboru projektów z Listy rezerwowej do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałanie 6.4.1 Przedszkola RPO WP na lata 2014-2020.

188/3843/16

21.06.2016 r.

zmiany uchwały nr 188/3840/16 z dnia 21 czerwca 2016 r. oraz wyboru projektów z Listy rezerwowej do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne RPO WP na lata 2014-2020.

188/3844/16

21.06.2016 r.

zmieniająca uchwałę Nr 62/1358/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 2 czerwca 2015 r.

188/3845/16

21.06.2016 r.

zawarcia aneksu nr 4 do umowy dotacji dotyczącej realizacji projektu pomocy technicznej nr DIP/BDG-II/POPT/53/14 z dnia 11 kwietnia 2014 r.

188/3846/16

21.06.2016 r.

zmiany Programu Strategicznego Rozwoju Bieszczad.

188/3847/16

21.06.2016 r.

zmiany Programu strategicznego ”Błękitny San”.

188/3848/16

21.06.2016 r.

powołania Komisji do przekazania Koncesjonariuszowi obiektu Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego.

188/3849/16

21.06.2016 r.

powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w roku 2016 zadań własnych realizowanych przez organizacje z udziałem środków zewnętrznych.

188/3850/16

21.06.2016 r.

ustanowienia Nagrody Marszałka Województwa Podkarpackiego pn. „NGO Wysokich Lotów”.

188/3851/16

21.06.2016 r.

przekazania oświetlenia wybudowanego w ramach inwestycji pn. „Przebudowa wiaduktu nad linią PKP w m. Stalowa Wola w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 871 Nagnajów – Tarnobrzeg – Stalowa Wola w km 37+203” na rzecz Gminy Miejskiej Stalowa Wola.

188/3852/16

21.06.2016 r.

wyrażenia woli zawarcia porozumienia na realizację inwestycji pn. „Budowa łącznika od węzła autostrady A4 Dębica-Wschód do DK4 i DW985 (Zawada – Pustynia)”.

188/3853/16

21.06.2016 r.

zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

188/3854/16

21.06.2016 r.

wystąpienia o wydanie opinii dotyczących powołania dyrektora Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.

188/3855/16

21.06.2016 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2016 rok.

188/3856/16

21.06.2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie projektu systemowego pn. „Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2016/2017”.

188/3857/16

21.06.2016 r.

ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów szkół gimnazjalnych/ponadgimnazjalnych w ramach projektu Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2016/2017.

188/3858/16

21.06.2016 r.

ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach projektu Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2016/2017.

188/3859/16

21.06.2016 r.

powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w 2016 roku.

188/3860/16

21.06.2016 r.

zwiększenia wynajmowanej powierzchni w lokalach mieszkalnych  w budynku nr 95A położonym w Ustjanowej Górnej.

188/3861/16

21.06.2016 r.

zmieniająca Uchwałę Zarządu Województwa Podkarpackiego
nr 179/3642/16 z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie promocji „Programu Podkarpacki Naturalny Wypas” w ramach Kampanii informacyjno -  promocyjnej oraz szkoleniowo – informacyjnej w tym: promocji produktów pochodzenia zwierzęcego z uwzględnieniem ich walorów smakowych i zdrowotnych oraz sposobu ich wytwarzania ukierunkowane na edukację konsumenta.

188/3862/16

21.06.2016 r.

przyjęcia planu działania na rok 2016 Oddziału Ośrodek Adopcyjny Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

188/3863/16

21.06.2016 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie na przyjęcie darowizny.

188/3864/16

21.06.2016 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie na dokonanie cesji wierzytelności.

188/3865/16

21.06.2016 r.

zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

188/3866/16

21.06.2016 r.

przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

188/3867/16

21.06.2016 r.

przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2016 - 2030.

188/3868/16

21.06.2016 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

188/3869/16

21.06.2016 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

188/3870/16

21.06.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia projektu zmian w Statucie Muzeum Okręgowego w Rzeszowie i przekazania do uzgodnienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

188/3871/16

21.06.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu we współpracy i na rzecz Bibliotek Pedagogicznych w Rzeszowie, Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu oraz ich filii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Podkarpackie Działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług.

188/3872/16

21.06.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej Uchwałę Nr XXI/378/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2016.