Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

312/6545/17

6 czerwca

rozpatrzenia protestu.

312/6546/17

6 czerwca

rozpatrzenia protestu.

312/6547/17

6 czerwca

rozpatrzenia protestu.

312/6548/17

6 czerwca

rozpatrzenia protestu.

312/6549/17

6 czerwca

zmieniająca Uchwałę Nr 301/6051/17 z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie akceptacji Rocznego Planu Kontroli na rok obrachunkowy 2017/2018 Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie – Instytucji Pośredniczącej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

312/6550/17

6 czerwca

zmieniająca Uchwałę Nr 301/6052/17 z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Planu Kontroli na rok obrachunkowy 2017/2018 dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

312/6551/17

6 czerwca

przyjęcia propozycji zmian RPO WP 2014-2020.

312/6552/17

6 czerwca

wyrażenia zgody na zawarcie przez Dyrektora Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie umowy najmu pomieszczeń.

312/6553/17

6 czerwca

wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy za porozumieniem Stron w Konkursie dotacji Przygotowanie programów rewitalizacji.

312/6554/17

6 czerwca

zmieniająca Uchwałę Nr 306/6156/17 z dnia 23 maja 2017 r.

312/6555/17

6 czerwca

zmieniająca Uchwałę Nr 306/6157/17 z dnia 23 maja 2017 r.

312/6556/17

6 czerwca

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia w sprawie wdrożenia Zintegrowanego Biletu Komunikacji Publicznej w Rzeszowskim Obszarze Funkcjonalnym.

312/6557/17

6 czerwca

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

312/6558/17

6 czerwca

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

312/6559/17

6 czerwca

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

312/6560/17

6 czerwca

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

312/6561/17

6 czerwca

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

312/6562/17

6 czerwca

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

312/6563/17

6 czerwca

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

312/6564/17

6 czerwca

przyjęcia wzoru aneksu do umów określających szczegółowe zasady współpracy przy realizacji Projektu Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP).

312/6565/17

6 czerwca

wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie rozwoju turystyki w 2017 roku.

312/6566/17

6 czerwca

wyrażenia zgody na czasowe wypożyczenie i eksponowanie obrazów ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

312/6567/17

6 czerwca

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia stypendiów dla słuchaczy uczących się
w szkołach prowadzonych przez Województwo Podkarpackie.

312/6568/17

6 czerwca

ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w ramach projektu Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2017/2018.

312/6569/17

6 czerwca

ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach projektu Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2017/2018.

312/6570/17

6 czerwca

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Podkarpackiego Centrum Hurtowego AGROHURT Spółka Akcyjna.

312/6571/17

6 czerwca

złożenia oświadczenia o przystąpieniu do Spółki Voice Net Spółka Akcyjna.

312/6572/17

6 czerwca

zmiany treści umowy użytkowania nieruchomości przez Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu oraz w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości.

312/6573/17

6 czerwca

przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość położoną przy ul. Lisa Kuli 20 w Rzeszowie.

312/6574/17

6 czerwca

przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Rzeszowie.

312/6575/17

6 czerwca

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

312/6576/17

6 czerwca

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

312/6577/17

6 czerwca

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania Panu Eugeniuszowi Kwiatkowskiemu – Wicepremierowi, Ministrowi Skarbu, Ministrowi Przemysłu i Handlu Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”.

312/6578/17

6 czerwca

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania Panu Markowi Strączkowi Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”.

312/6579/17

6 czerwca

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektów partnerskich przez Województwo Podkarpackie/Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu   Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

312/6580/17

6 czerwca

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.