Posiedzenie Nr 388 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 9 stycznia 2018 r.

[KZ] Robert Kłak

Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

388/8121/18

9 stycznia

współorganizacji X Obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu w 2018 r.

388/8122/18

9 stycznia

wyboru przedstawiciela Województwa Podkarpackiego do składu Rady Muzeum przy Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej.

388/8123/18

9 stycznia

wyboru przedstawiciela Województwa Podkarpackiego do składu Rady Artystyczno – Programowej przy Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie.

388/8124/18

9 stycznia

rozpatrzenia protestu.

388/8125/18

9 stycznia

rozpatrzenia protestu.

388/8126/18

9 stycznia

rozpatrzenia protestu.

388/8127/18

9 stycznia

zmieniająca uchwałę Nr 342/7353/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 września 2017 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego wzoru umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

388/8128/18

9 stycznia

zmieniająca Uchwałę nr 350/7448/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej ocenionych projektów w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu Prace B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór nr RPPK.01.02.00-IZ-00-18-004/16).

388/8129/18

9 stycznia

zmieniająca Uchwałę Nr 350/7449/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 10 października 2017 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu Prace B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór nr RPPK.01.02.00-IZ-00-18-004/16).

388/8130/18

9 stycznia

zmieniająca uchwałę nr 347/7419/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 3 października 2017 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działanie 1.2 „Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia”, typ projektu „Bony na innowacje” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór nr RPPK.01.02.00-IZ-00-18-005/17).

388/8131/18

9 stycznia

zmieniająca Uchwałę Nr 227/4598/16 z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej ocenionych projektów w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór 2015).

388/8132/18

9 stycznia

współorganizacji spotkania noworocznego.

388/8133/18

9 stycznia

przeprowadzenia prezentacji Województwa Podkarpackiego podczas Festiwalu „Wasilija”.

388/8134/18

9 stycznia

ustalenia wykazu jednostek organizacyjnych Województwa Podkarpackiego.

388/8135/18

9 stycznia

zabezpieczenia środków finansowych.

388/8136/18

9 stycznia

wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków finansowych.

388/8137/18

9 stycznia

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

388/8138/18

9 stycznia

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

388/8139/18

9 stycznia

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

388/8140/18

9 stycznia

ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie turystyki w 2018 roku.

388/8141/18

9 stycznia

wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy partnerskiej.

388/8142/18

9 stycznia

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o.

388/8143/18

9 stycznia

upoważnienia do przeprowadzania postępowania związanego z przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa podkarpackiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

388/8144/18

9 stycznia

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa podkarpackiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

388/8145/18

9 stycznia

wyrażenia zgody na zaangażowanie środków Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie na realizację zadania publicznego – powierzenia prowadzenia regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych na terenie województwa podkarpackiego.

388/8146/18

9 stycznia

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2018 r.

388/8147/18

9 stycznia

upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Województwa Podkarpackiego do zaciągania zobowiązań.

388/8148/18

9 stycznia

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania statutu Centrum Kulturalnemu w Przemyślu.