Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

442/9265/18

21 czerwca

odstąpienia od umowy, której przedmiotem jest dostawa elementów systemu wystawienniczego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

442/9266/18

21 czerwca

zaopiniowania wniosku Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu dotyczącego poszerzenia Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN.

442/9267/18

21 czerwca

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0808/16 realizowanego przez P.P.U.H „BRYK” Witold Bryk w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

442/9268/18

21 czerwca

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0155/16 realizowanego przez PROCLEAN TANK CLEANING GROUP A. Wójtowicz i wspólnicy spółka jawna w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

442/9269/18

21 czerwca

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0497/16 realizowanego przez Makarony Polskie Spółka Akcyjna w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

442/9270/18

21 czerwca

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0327/17 realizowanego przez KAWICOM SYSTEMY KOMPUTEROWE S.C. Daniel Kasieczko, Grzegorz Wilk w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

442/9271/18

21 czerwca

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-1302/16 realizowanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

442/9272/18

21 czerwca

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0284/17 realizowanego przez „RESOVIA – GLASS s.c. Bogusław Tokarski, Piotr Tokarski”, w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

442/9273/18

21 czerwca

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0050/17 realizowanego przez Dom Weselny ”Biały Dwór” Dariusz Sito, Agata Wiszniowska-Sito s.c. w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

442/9274/18

21 czerwca

zmieniająca Uchwałę Nr 399/8388/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia planu rzeczowo –finansowego Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na 2018 r.

442/9275/18

21 czerwca

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

442/9276/18

21 czerwca

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

442/9277/18

21 czerwca

przyjęcia pomocy rzeczowej Gminy Tryńcza.

442/9278/18

21 czerwca

przyjęcia pomocy rzeczowej Gminy Haczów.

442/9279/18

21 czerwca

przyjęcia pomocy rzeczowej Miasta i Gminy Sędziszów Małopolski

442/9280/18

21 czerwca

wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło”.

442/9281/18

21 czerwca

przyznania nagród Województwa Podkarpackiego w dziedzinie sportu.

442/9282/18

21 czerwca

zmiany Uchwały Nr 437/9130/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.

442/9283/18

21 czerwca

zmiany Uchwały Nr 437/9133/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.

442/9284/18

21 czerwca

wystąpienia do Wojewody Podkarpackiego o przekazanie prawa własności nieruchomości położonej w Krośnie.

442/9285/18

21 czerwca

przeznaczenia do sprzedaży w drodze dziewiątego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Przemyślu przy ul. Łukasińskiego.

442/9286/18

21 czerwca

przekazania środków trwałych przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w likwidacji.

442/9287/18

21 czerwca

uchylająca uchwałę Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 404/8507/18 z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania Statutu Klinicznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

442/9288/18

21 czerwca

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie na nabycie aparatury i sprzętu medycznego.

442/9289/18

21 czerwca

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu na przekazanie zbędnych ruchomych aktywów trwałych.

442/9290/18

21 czerwca

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 r. Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

442/9291/18

21 czerwca

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 r. Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

442/9292/18

21 czerwca

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 r. Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.

442/9293/18

21 czerwca

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 r. Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu.

442/9294/18

21 czerwca

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 r. Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.

442/9295/18

21 czerwca

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 r. Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie.

442/9296/18

21 czerwca

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 r. Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie.

442/9297/18

21 czerwca

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 r. Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.

442/9298/18

21 czerwca

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 r. Obwodu Lecznictwa Kolejowego S.P.Z.O.Z. w Rzeszowie.

442/9299/18

21 czerwca

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 r. Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Rzeszowie.

442/9300/18

21 czerwca

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 r. Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli.

442/9301/18

21 czerwca

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

442/9302/18

21 czerwca

zmiany Uchwały Nr 396/8323/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie planu wydatków na zakup środków żywności i usług cateringowo – gastronomicznych ujętych w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

442/9303/18

21 czerwca

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

442/9304/18

21 czerwca

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego.

442/9305/18

21 czerwca

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki.

442/9306/18

21 czerwca

uchylenia Uchwały Nr 438/9226/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Podkarpackiego.

442/9307/18

21 czerwca

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Podkarpackiego.