Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

444/9309/18

26 czerwca

pozostawienia protestu bez rozpatrzenia.

444/9310/18

26 czerwca

pozostawienia protestu bez rozpatrzenia.

444/9311/18

26 czerwca

zmiany uchwały Nr 76/1709/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

444/9312/18

26 czerwca

przyjęcia projektu zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

444/9313/18

26 czerwca

przyjęcia zaktualizowanej Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

444/9314/18

26 czerwca

zlecenia usługi pozyskania, zagregowania i przekazania danych statystycznych oraz opracowania raportu pn. „Obszary wiejskie w województwie podkarpackim”.

444/9315/18

26 czerwca

zatwierdzenia kwartalnego zestawienia nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej.

444/9316/18

26 czerwca

wpisania programów rewitalizacji do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa podkarpackiego.

444/9317/18

26 czerwca

przyjęcia procedury kontroli w Podkarpackim Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. w zakresie prawidłowej realizacji Umowy powierzenia zadań publicznych z dnia 25 września 2017 r.

444/9318/18

26 czerwca

przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych - wymiana źródeł ciepła Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

444/9319/18

26 czerwca

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych - wymiana źródeł ciepła Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

444/9320/18

26 czerwca

przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałania 3.3.2 Redukcja emisji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

444/9321/18

26 czerwca

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałania 3.3.2 Redukcja emisji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

444/9322/18

26 czerwca

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0016/17 realizowanego przez Gminę Miejsce Piastowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

444/9323/18

26 czerwca

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0037/17 realizowanego przez Gminę Padew Narodowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

444/9324/18

26 czerwca

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0041/17 realizowanego przez Gminę Jawornik Polski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

444/9325/18

26 czerwca

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.06.02.02-18-0008/16 pn. „Przebudowa i nadbudowa budynku Starostwa Powiatowego na Bieszczadzkie Centrum Wspierania Rodziny” realizowanego przez Powiat Bieszczadzki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

444/9326/18

26 czerwca

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.06.04.03-18-0078/16 pn. „Przebudowa infrastruktury edukacyjno – sportowej zaplecza dydaktycznego Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych” realizowanego przez Powiat Bieszczadzki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

444/9327/18

26 czerwca

rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu oraz zmiany Uchwały Nr 301/6054/17 z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu Infrastruktura B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór nr RPPK.01.02.00-IZ-00-18-002/16) (z późn. zm.).

444/9328/18

26 czerwca

zmieniająca Uchwałę Nr 330/7085/17 z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór 2016).

444/9329/18

26 czerwca

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0278/17 realizowanego przez New Anna Cosmetics Sp. z o.o. w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

444/9330/18

26 czerwca

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0131/17 realizowanego przez Zakład Usługowo Handlowy RUR BUD Adam Szurlej w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

444/9331/18

26 czerwca

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0228/17 realizowanego przez „WALDREX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa”, w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

444/9332/18

26 czerwca

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0014/17 realizowanego przez PPHU " MARKO" Barbara Koziara w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

444/9333/18

26 czerwca

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0162/17 realizowanego przez Stolarnia "ADAM" Halina Kozłowska w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

444/9334/18

26 czerwca

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0297/17 realizowanego przez "ZEUS" Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

444/9335/18

26 czerwca

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-1001/16 realizowanego przez Odlewnia Ciśnieniowa META-ZEL Sp. z o.o. w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

444/9336/18

26 czerwca

zmieniająca uchwałę nr 393/8220/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków finansowych.

444/9337/18

26 czerwca

zmiany umów określających zasady przekazywania przewoźnikom dopłat do przewozów osób uprawnionych ustawowo do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego.

444/9338/18

26 czerwca

upoważnienia do występowania w imieniu Województwa Podkarpackiego.

444/9339/18

26 czerwca

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

444/9340/18

26 czerwca

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

444/9341/18

26 czerwca

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

444/9342/18

26 czerwca

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

444/9343/18

26 czerwca

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

444/9344/18

26 czerwca

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

444/9345/18

26 czerwca

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

444/9346/18

26 czerwca

zmiany uchwały o nadaniu numeracji drogom powiatowym i gminnym na terenie województwa podkarpackiego.

444/9347/18

26 czerwca

zmiany Uchwały Nr 395/8246/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie przyjęcia planu realizacji remontów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2018 roku.

444/9348/18

26 czerwca

wykorzystania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Powiatu Stalowowolskiego z przeznaczeniem na wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1031R Stany-Maziarnia-Nisko na odcinku od km 5+800 do km 7+500.

444/9349/18

26 czerwca

uruchomienia nowych połączeń w rozkładzie jazdy pociągów edycji 2017/2018 w związku z powstałymi oszczędnościami wynikającymi z rocznego rozliczenia rekompensaty za 2017 rok.

444/9350/18

26 czerwca

zmiany uchwały Nr 433/9030/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Budowa DW nr 858 Zarzecze - granica województwa na odcinku Dąbrowica - Sieraków + most na rzece Tanew i most na rzece Borownica”.

444/9351/18

26 czerwca

wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski – Łańcut – Kańczuga – Żurawica na odcinku Czarna – Łańcut wraz z budową mostu na rzece Wisłoka i Mikośka + ul. Kraszewskiego”.

444/9352/18

26 czerwca

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna.

444/9353/18

26 czerwca

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki D&A Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

444/9354/18

26 czerwca

przyznania dotacji celowej szkołom wyższym z terenu województwa podkarpackiego na rok 2018.

444/9355/18

26 czerwca

uchylenia uchwały w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie.

444/9356/18

26 czerwca

wyrażenia zgody na obniżenie stawki czynszu za 1m² wynajmowanej powierzchni w budynku Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.

444/9357/18

26 czerwca

przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na realizację zadania „Zakup łóżek szpitalnych i szafek przyłóżkowych”.

444/9358/18

26 czerwca

przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na realizację zadania „Zakup myjni dezynfektorów”.

444/9359/18

26 czerwca

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla pomieszczeń Pracowni Histopatologii i Cytodiagnostyki”.

444/9360/18

26 czerwca

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

444/9361/18

26 czerwca

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

444/9362/18

26 czerwca

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2018 r.

444/9363/18

26 czerwca

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie pozbawienia kategorii odcinka drogi wojewódzkiej i zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała Nr 444_9309_18.pdf)Uchwała Nr 444_9309_18.pdf1299 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 444_9310_18.pdf)Uchwała Nr 444_9310_18.pdf1270 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 444_9311_18.zip)Uchwała Nr 444_9311_18.zip16371 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 444_9312_18.zip)Uchwała Nr 444_9312_18.zip16378 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 444_9313_18.zip)Uchwała Nr 444_9313_18.zip14294 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 444_9314_18.pdf)Uchwała Nr 444_9314_18.pdf304 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 444_9315_18.pdf)Uchwała Nr 444_9315_18.pdf408 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 444_9316_18.pdf)Uchwała Nr 444_9316_18.pdf1707 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 444_9317_18.pdf)Uchwała Nr 444_9317_18.pdf4118 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 444_9318_18.zip)Uchwała Nr 444_9318_18.zip19592 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 444_9319_18.pdf)Uchwała Nr 444_9319_18.pdf2204 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 444_9320_18.zip)Uchwała Nr 444_9320_18.zip19313 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 444_9321_18.pdf)Uchwała Nr 444_9321_18.pdf2140 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 444_9322_18.pdf)Uchwała Nr 444_9322_18.pdf2286 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 444_9323_18.pdf)Uchwała Nr 444_9323_18.pdf2161 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 444_9324_18.pdf)Uchwała Nr 444_9324_18.pdf2260 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 444_9325_18.pdf)Uchwała Nr 444_9325_18.pdf2282 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 444_9326_18.pdf)Uchwała Nr 444_9326_18.pdf2595 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 444_9327_18.pdf)Uchwała Nr 444_9327_18.pdf1541 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 444_9328_18.pdf)Uchwała Nr 444_9328_18.pdf7891 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 444_9329_18.pdf)Uchwała Nr 444_9329_18.pdf883 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 444_9330_18.pdf)Uchwała Nr 444_9330_18.pdf876 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 444_9331_18.pdf)Uchwała Nr 444_9331_18.pdf890 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 444_9332_18.pdf)Uchwała Nr 444_9332_18.pdf874 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 444_9333_18.pdf)Uchwała Nr 444_9333_18.pdf880 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 444_9334_18.pdf)Uchwała Nr 444_9334_18.pdf866 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 444_9335_18.pdf)Uchwała Nr 444_9335_18.pdf901 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 444_9336_18.pdf)Uchwała Nr 444_9336_18.pdf315 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 444_9337_18.pdf)Uchwała Nr 444_9337_18.pdf4269 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 444_9338_18.pdf)Uchwała Nr 444_9338_18.pdf379 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 444_9339_18.pdf)Uchwała Nr 444_9339_18.pdf595 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 444_9340_18.pdf)Uchwała Nr 444_9340_18.pdf598 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 444_9341_18.pdf)Uchwała Nr 444_9341_18.pdf676 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 444_9342_18.pdf)Uchwała Nr 444_9342_18.pdf593 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 444_9343_18.pdf)Uchwała Nr 444_9343_18.pdf604 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 444_9344_18.pdf)Uchwała Nr 444_9344_18.pdf597 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 444_9345_18.pdf)Uchwała Nr 444_9345_18.pdf635 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 444_9346_18.zip)Uchwała Nr 444_9346_18.zip925 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 444_9347_18.pdf)Uchwała Nr 444_9347_18.pdf791 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 444_9348_18.pdf)Uchwała Nr 444_9348_18.pdf358 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 444_9349_18.pdf)Uchwała Nr 444_9349_18.pdf6359 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 444_9350_18.pdf)Uchwała Nr 444_9350_18.pdf539 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 444_9351_18.pdf)Uchwała Nr 444_9351_18.pdf419 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 444_9352_18.pdf)Uchwała Nr 444_9352_18.pdf348 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 444_9353_18.pdf)Uchwała Nr 444_9353_18.pdf309 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 444_9354_18.pdf)Uchwała Nr 444_9354_18.pdf1146 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 444_9355_18.pdf)Uchwała Nr 444_9355_18.pdf281 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 444_9356_18.pdf)Uchwała Nr 444_9356_18.pdf277 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 444_9357_18.pdf)Uchwała Nr 444_9357_18.pdf2316 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 444_9358_18.pdf)Uchwała Nr 444_9358_18.pdf2306 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 444_9359_18.pdf)Uchwała Nr 444_9359_18.pdf2362 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 444_9360_18.pdf)Uchwała Nr 444_9360_18.pdf2808 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 444_9361_18.pdf)Uchwała Nr 444_9361_18.pdf710 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 444_9362_18.pdf)Uchwała Nr 444_9362_18.pdf2801 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 444_9363_18.pdf)Uchwała Nr 444_9363_18.pdf1612 kB