Posiedzenie Nr 3 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 27 listopada 2018 r.

[KZ] Robert Kłak

Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwaly - w sprawie:

3/40/18

27 listopada

przyjęcia Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 na 2019 rok.

3/41/18

27 listopada

udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego do podpisywania dokumentów związanych z realizacją projektu pn. „Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki” (OUR WAY), realizowanego w ramach Programu Interreg Europa na lata 2014 – 2020.

3/42/18

27 listopada

wpisania programu rewitalizacji do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa podkarpackiego.

3/43/18

27 listopada

zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu własnego pn. „Inteligentne specjalizacje – narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego”.

3/44/18

27 listopada

zmiany uchwały nr 333/7164/17 z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe RPO WP 2014-2020 zmienionej uchwałą nr 333/7165/17 z dnia 29 sierpnia 2017 r., uchwałą nr 340/7331/17 z dnia 19 września 2017 r., uchwałą nr 380/7970/17 z dnia 14 grudnia 2017 r., uchwałą nr 452/9442/18 z dnia 10 lipca 2018 r. oraz uchwałą nr 485/10258/18 z dnia 23 października 2018 r.

3/45/18

27 listopada

zmiany uchwały nr 422/8807/18 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.1 Rozwój OZE - konkurs ogólny RPO WP 2014-2020 zmienionej uchwałą nr 422/8808/18 z dnia 24 kwietnia 2018 r., uchwałą nr 459/9593/18 z dnia 7 sierpnia 2018 r. oraz uchwałą nr 483/10211/18 z dnia 16 października 2018 r.

3/46/18

27 listopada

zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.05.03.00-18-0001/16-03 pn. „Zakup taboru kolejowego do wykonywania przewozów pasażerskich na terenie Województwa Podkarpackiego” w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

3/47/18

27 listopada

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki WDM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

3/48/18

27 listopada

rozstrzygnięcia Konkursu „Dziedzictwo i Rozwój Podkarpacia” na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą historii, oblicza i przyszłości województwa podkarpackiego.

3/49/18

27 listopada

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 rok.

3/50/18

27 listopada

udzielenia dotacji na realizację zadań w ramach sportu kwalifikowanego w 2018 roku.

3/51/18

27 listopada

przyznania nagród Województwa Podkarpackiego w dziedzinie sportu.

3/52/18

27 listopada

zatwierdzenia list rankingowych wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu pn. „Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2018/2019”.

3/53/18

27 listopada

zmiany liczby/proporcji stypendiów i zatwierdzenia list rankingowych wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2018/2019.

3/54/18

27 listopada

zmiany Uchwały Nr 483/10239/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 16 października 2018 r. w sprawie przyznania dotacji podmiotowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na realizację zadania „Remont sanitariatów i instalacją wod-kan brudowników w pionie budynku A oraz naprawa sprzętu medycznego w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”.

3/55/18

27 listopada

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

3/56/18

27 listopada

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

3/57/18

27 listopada

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

3/58/18

27 listopada

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2018 r.

3/59/18

27 listopada

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

3/60/18

27 listopada

przyjęcia zmiany propozycji układowych Spółki POLONEA INWEST Sp. z o.o. w Stępinie.

3/61/18

27 listopada

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia projektu zmian w statucie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie i przekazania do uzgodnienia z Radą Miasta Rzeszowa.

3/62/18

27 listopada

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie wyboru delegatów do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej.

3/63/18

27 listopada

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

3/64/18

27 listopada

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-0109/16 pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków szkół Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku i Zespołu Szkół w Jeżowem”, realizowanego przez Powiat Niżański w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020.

3/65/18

27 listopada

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.06.02.01-18-0007/17 pn. „Dostosowanie pomieszczeń i budynków Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Małopolskim do aktualnych wymagań technicznych i organizacyjnych oraz w celu zaspokojenia potrzeb zdrowotnych społeczeństwa” realizowanego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

3/66/18

27 listopada

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.06.02.01-18-0019/17 pn. „Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w Regionie Bieszczadzkim poprzez rozbudowę i przebudowę SP ZOZ w Sanoku – ETAP I Blok Operacyjny i Centralna Sterylizatornia” realizowanego przez SP ZOZ w Sanoku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

3/67/18

27 listopada

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.02.01.00-18-0045/16 pn. „System informacji przestrzennej Gminy Krasne” realizowanego przez Gminę Krasne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

3/68/18

27 listopada

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-0142/16 pn. ”Modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Pod Lipami””, realizowanego przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Pod Lipami” w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

3/69/18

27 listopada

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.05.05.00-18-0001/17 pn. „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF”, realizowanego przez Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

3/70/18

27 listopada

decyzji o realizacji projektu własnego / w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

3/71/18

27 listopada

decyzji o realizacji projektu własnego / w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

3/72/18

27 listopada

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0299/17 realizowanego przez SIPEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

3/73/18

27 listopada

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0783/16 realizowanego przez Witko Zdzisław WOOD - POOL w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

3/74/18

27 listopada

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0035/16 realizowanego przez Kosmetyka Estetyczna Joanna Sobierajska w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

3/75/18

27 listopada

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0326/16 realizowanego przez Mitura Krzysztof Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „KOLTEX” w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

3/76/18

27 listopada

przekazania oświetlenia wybudowanego w ramach zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Strzyżów – Warzyce na odcinku od miejscowości Zaborów do początku obwodnicy Strzyżowa” na rzecz Gminy Strzyżów.

3/7718

27 listopada

zaakceptowania cennika biletów jednorazowych, okresowych i kwartalnych zawartych w Taryfie Podkarpackiej do stosowania w 2019 r. w ramach umowy o świadczenie kolejowych przewozów pasażerskich zawartej na lata 2017 – 2020.

3/78/18

27 listopada

przyjęcia do konsultacji projektu aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022.

3/79/18

27 listopada

ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

3/80/18

27 listopada

rozwiązania umowy o dofinansowanie zawartą z Gminą Brzozów w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020.

3/81/18

27 listopada

rozwiązania umowy o dofinansowanie zawartej z Gminą Tarnowiec w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020.

3/82/18

27 listopada

rozwiązania umowy o dofinansowanie zawartej z Gminą Przemyśl w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020.

3/83/18

27 listopada

zmiany Uchwały Nr 369/7770/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia.

3/84/18

27 listopada

uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą „Kolorowe Mikołajki – spotkanie integracyjne dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną”, zgłoszonego przez Stowarzyszenie na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Spełnione Marzenia” w Mrowli, Mrowla 79c, 36-054 Mrowla w ramach realizacji „Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008 – 2020”.

3/85/18

27 listopada

zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2019 Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie, którego organizatorem jest Polski Związek Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej.

3/86/18

27 listopada

zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2019 Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie, którego organizatorem jest Fundacja In Corpore.

3/87/18

27 listopada

zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2019 Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej.

3/88/18

27 listopada

zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2019 Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej.

3/89/18

27 listopada

zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2019 Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej.

3/90/18

27 listopada

zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2019 Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu.

3/91/18

27 listopada

zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2019 Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 1 w Krośnie.

3/92/18

27 listopada

zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2019 Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 2 w Krośnie.

3/93/18

27 listopada

zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2019 Zakładu Aktywności Zawodowej w Maliniu.

3/94/18

27 listopada

zatwierdzenia preliminarza kosztów działania rok 2019 Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie.

3/95/18

27 listopada

zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2019 Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju.

3/96/18

27 listopada

zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2019 Zakładu Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała Nr 3_40_18.pdf)Uchwała Nr 3_40_18.pdf9532 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 3_41_18.pdf)Uchwała Nr 3_41_18.pdf336 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 3_42_18.pdf)Uchwała Nr 3_42_18.pdf2341 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 3_43_18.pdf)Uchwała Nr 3_43_18.pdf382 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 3_44_18.pdf)Uchwała Nr 3_44_18.pdf5241 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 3_45_18.pdf)Uchwała Nr 3_45_18.pdf5363 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 3_46_18.pdf)Uchwała Nr 3_46_18.pdf1891 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 3_47_18.pdf)Uchwała Nr 3_47_18.pdf315 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 3_48_18.pdf)Uchwała Nr 3_48_18.pdf658 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 3_49_18.pdf)Uchwała Nr 3_49_18.pdf8369 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 3_50_18.pdf)Uchwała Nr 3_50_18.pdf761 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 3_51_18.pdf)Uchwała Nr 3_51_18.pdf657 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 3_52_18.pdf)Uchwała Nr 3_52_18.pdf2007 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 3_53_18.pdf)Uchwała Nr 3_53_18.pdf2013 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 3_54_18.pdf)Uchwała Nr 3_54_18.pdf793 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 3_55_18.pdf)Uchwała Nr 3_55_18.pdf742 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 3_56_18.pdf)Uchwała Nr 3_56_18.pdf2283 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 3_57_18.pdf)Uchwała Nr 3_57_18.pdf2867 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 3_58_18.pdf)Uchwała Nr 3_58_18.pdf3326 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 3_59_18.pdf)Uchwała Nr 3_59_18.pdf370 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 3_60_18.pdf)Uchwała Nr 3_60_18.pdf402 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 3_61_18.pdf)Uchwała Nr 3_61_18.pdf2354 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 3_62_18.pdf)Uchwała Nr 3_62_18.pdf947 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 3_63_18.pdf)Uchwała Nr 3_63_18.pdf925 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 3_64_18.pdf)Uchwała Nr 3_64_18.pdf2309 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 3_65_18.pdf)Uchwała Nr 3_65_18.pdf2789 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 3_66_18.pdf)Uchwała Nr 3_66_18.pdf2687 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 3_67_18.pdf)Uchwała Nr 3_67_18.pdf1994 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 3_68_18.pdf)Uchwała Nr 3_68_18.pdf2699 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 3_69_18.pdf)Uchwała Nr 3_69_18.pdf2716 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 3_70_18.zip)Uchwała Nr 3_70_18.zip11671 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 3_71_18.zip)Uchwała Nr 3_71_18.zip11646 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 3_72_18.pdf)Uchwała Nr 3_72_18.pdf890 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 3_73_18.pdf)Uchwała Nr 3_73_18.pdf883 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 3_74_18.pdf)Uchwała Nr 3_74_18.pdf852 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 3_75_18.pdf)Uchwała Nr 3_75_18.pdf884 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 3_76_18.pdf)Uchwała Nr 3_76_18.pdf368 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 3_77_18.pdf)Uchwała Nr 3_77_18.pdf5865 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 3_78_18.pdf)Uchwała Nr 3_78_18.pdf1618 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 3_79_18.pdf)Uchwała Nr 3_79_18.pdf1341 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 3_80_18.pdf)Uchwała Nr 3_80_18.pdf422 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 3_81_18.pdf)Uchwała Nr 3_81_18.pdf456 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 3_82_18.pdf)Uchwała Nr 3_82_18.pdf454 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 3_83_18.pdf)Uchwała Nr 3_83_18.pdf871 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 3_84_18.pdf)Uchwała Nr 3_84_18.pdf832 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 3_85_18.pdf)Uchwała Nr 3_85_18.pdf971 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 3_86_18.pdf)Uchwała Nr 3_86_18.pdf892 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 3_87_18.pdf)Uchwała Nr 3_87_18.pdf902 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 3_88_18.pdf)Uchwała Nr 3_88_18.pdf903 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 3_89_18.pdf)Uchwała Nr 3_89_18.pdf927 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 3_90_18.pdf)Uchwała Nr 3_90_18.pdf908 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 3_91_18.pdf)Uchwała Nr 3_91_18.pdf885 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 3_92_18.pdf)Uchwała Nr 3_92_18.pdf861 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 3_93_18.pdf)Uchwała Nr 3_93_18.pdf900 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 3_94_18.pdf)Uchwała Nr 3_94_18.pdf895 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 3_95_18.pdf)Uchwała Nr 3_95_18.pdf913 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 3_96_18.pdf)Uchwała Nr 3_96_18.pdf922 kB