Posiedzenie Nr 5 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 4 grudnia 2018 r.

[KZ] Robert Kłak

Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

5/99/18

4 grudnia

określenia szczegółowego zakresu współzarządzania zbiorami danych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

5/100/18

4 grudnia

zatwierdzenia kwartalnego zestawienia nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej.

5/101/18

4 grudnia

promocji Województwa Podkarpackiego oraz Regionalnej Strategii Innowacji.

5/102/18

4 grudnia

nierozstrzygnięcia naboru nr RPPK.06.05.00-IZ.00-18-001/18 w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.5 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

5/103/18

4 grudnia

zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektu do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich RPO WP na lata 2014-2020 nabór nr RPPK.05.01.00-IZ.00-18-013/18.

5/104/18

4 grudnia

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-0050/16 pn. „Prace budowlane, konserwatorskie i zakup wyposażenia służących zachowaniu zabytkowego kościoła parafialnego i starej plebani Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Mikołaja bp w Lubli”, realizowanego przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. Św. Mikołaja bp w Lubli, w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

5/105/18

4 grudnia

skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 7 listopada 2018 r., sygn. akt. I SA/Rz 920/18.

5/106/18

4 grudnia

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

5/107/18

4 grudnia

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

5/108/18

4 grudnia

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

5/109/18

4 grudnia

wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa.

5/110/18

4 grudnia

wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa.

5/111/18

4 grudnia

wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec - Leżajsk”.

5/112/18

4 grudnia

zmiany Uchwały Nr 396/8310/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia planu realizacji budów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2018 roku.

5/113/18

4 grudnia

zmiany Uchwały Nr 396/8312/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia planu przebudów dróg wojewódzkich w 2018 roku.

5/114/18

4 grudnia

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię Sejmiku w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

5/115/18

4 grudnia

wyrażenia zgody na ustalenie opłaty za kształcenia w formie pozaszkolnej w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu w roku szkolnym 2018/2019.

5/116/18

4 grudnia

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

5/117/18

4 grudnia

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

5/118/18

4 grudnia

wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli.

5/119/18

4 grudnia

zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego w roku akademickim 2018/2019.

5/120/18

4 grudnia

przyznania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

5/121/18

4 grudnia

nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonych w Tajęcinie gmina Trzebownisko.

5/122/18

4 grudnia

przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości położonych w miejscowości Wilcza Wola, gmina Dzikowiec.

5/123/18

4 grudnia

przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego”.

5/124/18

4 grudnia

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu ambulansu dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie”.

5/125/18

4 grudnia

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu ambulansu dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu”.

5/126/18

4 grudnia

uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą „Koncert osób niewidomych i słabowidzących”, zgłoszonego przez Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki, ul. Plac Dworcowy 2, 35-201 Rzeszów w ramach realizacji „Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020”.

5/127/18

4 grudnia

uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą „Niech magia Świąt połączy nas – integracyjne spotkanie opłatkowe osób niepełnosprawnych”, zgłoszonego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Iskierka” w Kolbuszowej Dolnej, ul. Wiejska 90, 36-100 Kolbuszowa w ramach realizacji „Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020”.

5/128/18

4 grudnia

wyrażenia zgody na finansowanie w części ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków przewidzianych do poniesienia z UE i BP związanych z realizacją projektu „Liderzy kooperacji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

5/129/18

4 grudnia

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

5/130/18

4 grudnia

udzielenia pełnomocnictwa.

5/131/18

4 grudnia

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie określenia dochodów gromadzonych przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe.

5/132/18

4 grudnia

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie nadania Statutu Klinicznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

5/133/18

4 grudnia

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

5/134/18

4 grudnia

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.