Posiedzenie Nr 17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 15 stycznia 2019 r.

[KZ] Robert Kłak

Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

17/346/19

15.01.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie określenia szczegółowych wymogów dotyczących opracowania Raportu o stanie województwa.

17/347/19

15.01.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie określenia dochodów gromadzonych przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe.

17/348/19

15.01.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zamiaru likwidacji Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie.

17/349/19

15.01.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

17/350/19

15.01.2019 r.

wprowadzenia monitoringu w Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie - Oddział w Przemyślu.

17/351/19

15.01.2019 r.

wprowadzenia monitoringu w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu.

17/352/19

15.01.2019 r.

wprowadzenia monitoringu w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli.

17/353/19

15.01.2019 r.

wprowadzenia monitoringu w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu.

17/354/19

15.01.2019 r.

wprowadzenia monitoringu w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie.

17/355/19

15.01.2019 r.

wprowadzenia monitoringu w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku.

17/356/19

15.01.2019 r.

wprowadzenia monitoringu w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu.

17/357/19

15.01.2019 r.

wprowadzenia monitoringu w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Rzeszowie - Filia w Łańcucie.

17/358/19

15.01.2019 r.

wprowadzenia monitoringu w Bibliotece Pedagogicznej w Tarnobrzegu.

17/359/19

15.01.2019 r.

zatwierdzenia Komitetu Sterującego dla projektu pn. Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – 2 (PSeAP-2).

17/360/19

15.01.2019 r.

Porozumienia dotyczącego powierzenia przetwarzania danych osobowych pomiędzy Województwem Podkarpackim a Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie w ramach projektu pn. Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu.

17/361/19

15.01.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny udziału 45/100 w nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 578 o pow. 0,0342 ha, zabudowana budynkiem handlowo – biurowym,   położona w Sanoku przy ul. Piłsudskiego na rzecz Powiatu Sanockiego.

17/362/19

15.01.2019 r.

zawarcia porozumienia z Gminą Stalowa Wola oraz Gminą Zaleszany.

17/363/19

15.01.2019 r.

zawarcia z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie Aneksu Nr 2 do Porozumienia z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

17/364/19

15.01.2019 r.

zawarcia ze Stowarzyszeniem Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego Aneksu Nr 1 do Porozumienia z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.

17/365/19

15.01.2019 r.

wyrażenia opinii dotyczącej zniesienia lub zmiany urzędowych nazw obiektów fizjograficznych położonych w gm. Jasienica Rosielna pow. brzozowski.

17/366/19

15.01.2019 r.

wyrażenia opinii dotyczącej zniesienia lub zmiany urzędowych nazw obiektów fizjograficznych położonych w gm. Haczów pow. brzozowski.

17/367/19

15.01.2019 r.

zbycia gruntu w Brzózie Stadnickiej dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu.

17/368/19

15.01.2019 r.

oddania w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste.

17/369/19

15.01.2019 r.

upoważnienia Dyrektorów Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego do dokonywania czynności związanych ze zgłaszaniem beneficjentów do rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

17/370/19

15.01.2019 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0826/16 realizowanego przez „INFOSOFTWARE POLSKA” Sp. z o. o. w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020.

17/371/19

15.01.2019 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0073/17 realizowanego przez Zakład Usług Pogrzebowych ”ORKUS” Marcin Prucnal w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

17/372/19

15.01.2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 454/9489/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działania 1.2 „Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia”, typ projektu „Prace B+R” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór nr RPPK.01.02.00-IZ-00-18-008/18 – edycja II) z późn. zm.

17/373/19

15.01.2019 r.

zmieniająca uchwałę nr 372/7810/17 z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie decyzji o realizacji projektu własnego w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

17/374/19

15.01.2019 r.

rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu podpisanej z Power Art - Miłosz Kulczycki oraz zmiany Uchwały Nr 373/7837/17 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu TIK Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór 2017).

17/375/19

15.01.2019 r.

rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu podpisanej z Sebastian Stopiak Almighty oraz zmiany Uchwały Nr 373/7837/17 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu TIK Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór 2017).

17/376/19

15.01.2019 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0354/17 realizowanego przez COSMOTTI s. c. Aleksandra Ekert, Oscar Ekert w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.

17/377/19

15.01.2019 r.

wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków finansowych.

17/378/19

15.01.2019 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

17/379/19

15.01.2019 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

17/380/19

15.01.2019 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

17/381/19

15.01.2019 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

17/382/19

15.01.2019 r.

zawarcia umowy dotyczącej wykorzystania tras dojazdowych i miejsc składowania materiałów na potrzeby realizacji zadania pn.: „EW Solina – zabezpieczenie i oznakowanie osuwisk brzegowych zbiornika Solina – Etap I, II i III – roboty budowlane”.

17/383/19

15.01.2019 r.

wyrażenia zgody na udział Województwa Podkarpackiego w charakterze Partnera Regionalnego w Konferencji Europejskie Forum Rolnicze, która odbędzie się w dniach 1-2 marca 2019 r. w Centrum Wystawienniczo Kongresowym Województwa Podkarpackiego G2A ARENA.

17/384/19

15.01.2019 r.

podpisania Listu intencyjnego pomiędzy Województwem Podkarpackim, Fundacją „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” oraz Spółką „Agro Promotion” Sp. z o.o.

17/385/19

15.01.2019 r.

wykonania raportów medialnych za rok 2018, obejmujących analizę materiałów z prasy, internetu, radia i telewizji oraz danych statystycznych z social mediów.

17/386/19

15.01.2019 r.

wyrażenia zgody na finansowanie w części ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków przewidzianych do poniesienia z UE i BP związanych z realizacją projektu „Liderzy kooperacji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

17/387/19

15.01.2019 r.

przyjęcia do konsultacji projektu aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022.