Numer uchwały: Data posiedzenia: Przedmiot - w sprawie:

76/1987/19

23.09.2019 r.

przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

76/1988/19

23.09.2019 r.

przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2019 - 2042.

76/1989/19

23.09.2019 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Karpackiej Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz Komisji Łączności z Polakami za Granicą Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2019 rok.

76/1990/19

23.09.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia Powiatowi Łańcuckiemu w roku 2019 pomocy finansowej.

76/1991/19

23.09.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego dodatki do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

76/1992/19

23.09.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.