Numer Uchwały: Data posiedzenia: Przedmiot - wsprawie:

78/2039/19

26.09.2019 r.

przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Komańcza.

78/2040/19

26.09.2019 r.

przyjęcia projektu zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.