Numer uchwały: Data posiedzenia: Przedmiot - w sprawie:

84/2131/19

15.10.2019 r.

przyjęcia Tabeli wdrażania rekomendacji badania ewaluacyjnego.

84/2132/19

15.10.2019 r.

wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego instytucji kultury podległej Samorządowi Województwa.

84/2133/19

15.10.2019 r.

wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego instytucji kultury podległej Samorządowi Województwa.

84/2134/19

15.10.2019 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu pn. „Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Leżajsk” nr RPPK.03.01.00-18-0022/17 realizowanego przez Gminę Leżajsk w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

84/2135/19

15.10.2019 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0046/17 pn. „Rozwój OZE w Gminach: Grębów, Jasienica Rosielna, Majdan Królewski, Markowa, Niwiska, Ostrów, Sędziszów Małopolski” realizowanego przez Gminę Niwiska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

84/2136/19

15.10.2019 r.

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.03.01-18-0007/17, pn. „Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej z infrastrukturą towarzyszącą oraz obiektami technicznymi dla aglomeracji Uherce Mineralne” realizowanego przez Gminę Olszanica w ramach osi priorytetowej IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

84/2137/19

15.10.2019 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.04.03.01-18-0026/16 pn. „Poprawa infrastruktury ściekowej w Gminie Miejskiej Dynów-budowa kanalizacji sanitarnej – etap III wraz z budową, przebudową i rozbudową miejskiej oczyszczalni ścieków w Dynowie” realizowanego przez Gminę Miejską Dynów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

84/2138/19

15.10.2019 r.

nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Czudec wybudowanego oświetlenia w ramach zadania pn.: „Rozbudowa i budowa DW nr 988 na odcinku Babica – Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca”.

84/2139/19

15.10.2019 r.

zmiany Uchwały Nr 21/481/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 lutego 2019r. w sprawie przyjęcia planu realizacji budów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2019 roku.

84/2140/19

15.10.2019 r.

zmiany Uchwały Nr 41/1034/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu realizacji remontów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2019 roku.

84/2141/19

15.10.2019 r.

informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019.

84/2142/19

15.10.2019 r.

wyrażenia zgody na ustalenie opłaty za kształcenie w formie pozaszkolnej w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli w roku szkolnym 2019/2020.

84/2143/19

15.10.2019 r.

wyrażenia zgody na ustalenie opłaty dla uczestnika kursu Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu w roku szkolnym 2019/2020.

84/2144/19

15.10.2019 r.

wyrażenia zgody na wykonanie przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie robót remontowo-budowlanych w obiektach przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie.

84/2145/19

15.10.2019 r.

zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Departament Ochrony Środowiska w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

84/2146/19

15.10.2019 r.

uchylenia Uchwały Nr 60/1497/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.

84/2147/19

15.10.2019 r.

powołania Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

84/2148/19

15.10.2019 r.

przyznania dotacji podmiotowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie na realizację zadania „Wymiana jednostki ultrasonograficznej z zestawu do endoultrasonografii (EUS) dla Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych”.

84/2149/19

15.10.2019 r.

przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie na realizację zadania „Rozbudowa Kliniki Hematologii oraz Kliniki Nefrologii ze Stacją Dializ Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie - zakup wyposażenia”.

84/2150/19

15.10.2019 r.

przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na realizację zadania „Zakup i wymiana aparatury medycznej w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”.

84/2151/19

15.10.2019 r.

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie na realizację zadania „Dofinansowanie zakupu ambulansów z wyposażeniem dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie”.

84/2152/19

15.10.2019 r.

przyznania dotacji celowej dla Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie na realizację zadania „Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zamierzenia inwestycyjnego pt. Rozbudowa, nadbudowa i modernizacja budynków Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie SPZOZ”.

84/2153/19

15.10.2019 r.

zmiany Uchwały Nr 27/690/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup aparatu USG”.

84/2154/19

15.10.2019 r.

wyboru podmiotów uprawnionych do przeprowadzenia badań rocznych sprawozdań finansowych podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami dla, których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Podkarpackiego.

84/2155/19

15.10.2019 r.

udzielenia pełnomocnictwa w przedmiocie wydawania uzgodnień i opinii w zakresie uwzględnienia wyników audytu krajobrazowego.

84/2156/19

15.10.2019 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

84/2157/19

15.10.2019 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

84/2158/19

15.10.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania Panu Bogdanowi Rzońcy Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”.

84/2159/19

15.10.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania Panu Zdzisławowi Banatowi Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”.

84/2160/19

15.10.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie – Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na przedłużenie umowy najmu.

84/2161/19

15.10.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.