Numer Uchwały: Data posiedzenia: Przedmiot - w sprawie:

88/2167/19

21.10.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie Programu współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

88/2168/19

21.10.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczki udzielanej w roku budżetowym 2019.

88/2169/19

21.10.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu w Województwie Podkarpackim.

88/2170/19

21.10.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawiciela do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.

88/2171/19

21.10.2019 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Zarządu Województwa Podkarpackiego.

88/2172/19

21.10.2019 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.

88/2173/19

21.10.2019 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

88/2174/19

21.10.2019 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Łączności z Polakami za Granicą Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

88/2175/19

21.10.2019 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

88/2176/19

21.10.2019 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Budżetu, Mienia i Finansów Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

88/2177/19

21.10.2019 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

88/2178/19

21.10.2019 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

88/2179/19

21.10.2019 r.

przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

88/2180/19

21.10.2019 r.

przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2019 – 2042.

88/2181/19

21.10.2019 r.

zmiany Uchwały Nr 21/481/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 lutego 2019r. w sprawie przyjęcia planu realizacji budów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2019 roku.