Numer Uchwały: Data posiedzenia: Przedmiot - w sprawie:

93/2239/19

05.11.2019 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Podkarpackiego Centrum Innowacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

93/2240/19

05.11.2019 r.

zaakceptowania cennika biletów jednorazowych, okresowych i kwartalnych zawartych w Taryfie Podkarpackiej do stosowania w 2020 r. w ramach umowy o świadczenie kolejowych przewozów pasażerskich zawartej na lata 2017-2020.

93/2241/19

05.11.2019 r.

wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie dokumentacji projektowej dla Powiatu Mieleckiego.

93/2242/19

05.11.2019 r.

zmiany Uchwały Nr 41/1035/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie przyjęcia planu realizacji odnów dróg wojewódzkich w 2019 roku.

93/2243/19

05.11.2019 r.

przyjęcia zaktualizowanego Regulaminu Użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (LSI RPO WP 2014-2020).

93/2244/19

05.11.2019 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie-Zdroju.

93/2245/19

05.11.2019 r.

wyrażenia opinii dotyczącej powołania dyrektora Muzeum – Zamku w Łańcucie.

93/2246/19

05.11.2019 r.

przedstawienia korekt informacji o przebiegu wykonania za I półrocze 2019 r. planów finansowych instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa.

93/2247/19

05.11.2019 r.

przyjęcia protokołu z przebiegu konsultacji projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2020 w województwie podkarpackim.

93/2248/19

05.11.2019 r.

zbycia nieruchomości położonej w Rzeczycy Okrągłej gmina Radomyśl nad Sanem, oznaczonej jako działka nr 450/2, będącej własnością Województwa Podkarpackiego.

93/2249/19

05.11.2019 r.

zatwierdzenia listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu: „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

93/2250/19

05.11.2019 r.

wydania opinii do dokumentu pn.: „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Błażowa na lata 2019-2034 – aktualizacja”.

93/2251/19

05.11.2019 r.

wydania opinii do dokumentu pn.: „Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kołaczyce na lata 2015-2030”.

93/2252/19

05.11.2019 r.

uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą „Oto zwiastuję Wam radość wielką… Spotkanie bożonarodzeniowe dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin”.

93/2253/19

05.11.2019 r.

uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą „Promocja Warsztatów Terapii Zajęciowej z terenu województwa podkarpackiego poprzez utworzenie materiału promocyjnego i wsparcie merytoryczne kadr WTZ – stres a asertywna komunikacja w pracy”.

93/2254/19

05.11.2019 r.

zmiany Uchwały Nr 53/1324/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie na realizację zadania „Montaż instalacji fotowoltaicznych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie”.

93/2255/19

05.11.2019 r.

zmiany Uchwały Nr 84/2154/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 15 października 2019 r. w sprawie wyboru podmiotów uprawnionych do przeprowadzenia badań rocznych sprawozdań finansowych podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Podkarpackiego.

93/2256/19

05.11.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Statucie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.