Numer Uchwały: Data posiedzenia: Przedmiot - w sprawie:

95/2259/19

12.11.2019 r.

aktualizacji Harmonogramu wdrażania Instrumentów Finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

95/2260/19

12.11.2019 r.

zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektu do dofinansowania w trybie pozakonkursowym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.5 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO WP na lata 2014-2020.

95/2261/19

12.11.2019 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.03.01-18-0011/18 pn. „Ekomiasto Stalowa Wola – wymiana źródeł ciepła” realizowanego przez Gminę Stalowa Wola w ramach osi priorytetowej III Czysta energia w ramach działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – wymiana źródeł ciepła Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

95/2262/19

12.11.2019 r.

rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu nr RPPK.01.04.01-18-0262/17-00 zawartej z IZOMET Stalowa Wola Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz zmiany Uchwały nr 330/7085/17 z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór 2016).

95/2263/19

12.11.2019 r.

rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu nr RPPK.01.04.01-18-0014/17 realizowanego przez PPHU "MARKO" Barbara Koziara oraz zmiany Uchwały nr 330/7085/17 z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór 2016).

95/2264/19

12.11.2019 r.

określenia sposobu dokonywania przesunięć pomiędzy wydatkami w projektach dofinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, (nabory numer: RPPK.01.01.00-IZ.00-18-001/17, RPPK.01.02.00-IZ.00-18-002/16, RPPK.01.03.00-IZ.00-18-005/17).

95/2265/19

12.11.2019 r.

przyjęcia Rocznego Planu Kontroli na rok 2020 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

95/2266/19

12.11.2019 r.

wpisania programu rewitalizacji do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa podkarpackiego.

95/2267/19

12.11.2019 r.

wniesienia do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargi kasacyjnej na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie interpretacji podatkowej.

95/2268/19

12.11.2019 r.

przyjęcia założeń do umowy IRU.

95/2269/19

12.11.2019 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

95/2270/19

12.11.2019 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

95/2271/19

12.11.2019 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

95/2272/19

12.11.2019 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

95/2273/19

12.11.2019 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

95/2274/19

12.11.2019 r.

udzielenia upoważnienia w imieniu Województwa Podkarpackiego do wykonywania czynności wynikających z Umowy o dofinansowanie nr POIS.05.02.00-00-0026/17-00 dla Projektu „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej” w ramach działania 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

95/2275/19

12.11.2019 r.

zmiany Uchwały Nr 92/2217/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

95/2276/19

12.11.2019 r.

zmiany Uchwały Nr 41/1034/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu realizacji remontów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2019 roku.

95/2277/19

12.11.2019 r.

zmiany Uchwały Nr 21/481/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 lutego 2019r. w sprawie przyjęcia planu realizacji budów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2019 roku.

95/2278/19

12.11.2019 r.

powołania komisji wyborczej do dokonania wyboru Przedstawicieli Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

95/2279/19

12.11.2019 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

95/2280/19

12.11.2019 r.

podpisania Porozumienia pomiędzy Województwem Podkarpackim a Portem Lotniczym „Rzeszów – Jasionka” Sp. z o. o. dot. wspólnej organizacji wydarzenia pn. „Mikołaj ląduje w Podkarpackim”.

95/2281/19

12.11.2019 r.

wyrażenia zgody na podpisanie listu intencyjnego dotyczącego reaktywacji subregionu ROZTOCZE jako jednej marki turystycznej.

95/2282/19

12.11.2019 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o.

95/2283/19

12.11.2019 r.

wyrażenia zgody na utworzenie przez dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie stanowiska wicedyrektora.

95/2284/19

12.11.2019 r.

zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie.

95/2285/19

12.11.2019 r.

wystąpienia do związków zawodowych zrzeszających nauczycieli w celu uzgodnienia zmian do regulaminu określającego dodatki do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

95/2286/19

12.11.2019 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

95/2287/19

12.11.2019 r.

wyrażenia zgody na przeprowadzenie promocji „Programu Podkarpacki Naturalny Wypas II” w ramach Kampanii informacyjno - promocyjnej oraz szkoleniowo – informacyjnej (promocja produktów pochodzenia zwierzęcego z uwzględnieniem ich walorów smakowych i zdrowotnych oraz sposobu ich wytwarzania ukierunkowane na edukację konsumenta).

95/2288/19

12.11.2019 r.

nabycia służebności gruntowej.

95/2289/19

12.11.2019 r.

wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia realizacji zadania i złożenia Rozliczenia z realizacji zadania w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 w 2019 roku na realizację I etapu koncepcji „Uniwersytetu Samorządności”.

95/2290/19

12.11.2019 r.

wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia realizacji zadania i złożenia Rozliczenia z realizacji zadania w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 w 2019 roku.

95/2291/19

12.11.2019 r.

ustalenia terminu oceny efektywności realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju przez Lokalne Grupy Rybackie (LGR) oraz udzielenia upoważnienia do zatwierdzenia opracowanego przez LGR programu naprawczego w przypadku negatywnej oceny efektywności realizacji LSR.

95/2292/19

12.11.2019 r.

zmiany Uchwały nr 37/969/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielonej dotacji w 2019 roku z budżetu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej w ramach Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2016 - 2023.

95/2293/19

12.11.2019 r.

zmiany w składzie Rady Społecznej przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie oraz dokonania zmiany w uchwale w sprawie powołania tej Rady.

95/2294/19

12.11.2019 r.

ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

95/2295/19

12.11.2019 r.

zmiany Uchwały Nr 62/1555/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na realizację zadania „Modernizacja aparatury medycznej w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”.