Numer Uchwały: Data posiedzenia: Przedmiot - w sprawie:

189/3889/20

18.08.2020 r.

rozpatrzenia protestu

189/3890/20

18.08.2020 r.

rozpatrzenia protestu

189/3891/20

18.08.2020 r.

rozpatrzenia protestu

189/3892/20

18.08.2020 r.

rozpatrzenia protestu

189/3893/20

18.08.2020 r.

rozpatrzenia protestu

189/3894/20

18.08.2020 r.

rozpatrzenia protestu

189/3895/20

18.08.2020 r.

rozpatrzenia protestu

189/3896/20

18.08.2020 r.

rozpatrzenia protestu

189/3897/20

18.08.2020 r.

rozpatrzenia protestu

189/3898/20

18.08.2020 r.

rozpatrzenia protestu

189/3899/20

18.08.2020 r.

zatwierdzenia zaktualizowanej Instrukcji Wykonawczej IP WUP w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

189/3900/20

18.08.2020 r.

sposobu wynagradzania ekspertów biorących udział w wyborze do dofinansowania projektu nr RPPK.06.02.01-18-0001/20 pn. „Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, Działania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, Poddziałania 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

189/3901/20

18.08.2020 r.

udzielenia pełnomocnictwa

189/3902/20

18.08.2020 r

zmiany uchwały o nadaniu numeracji drogom powiatowym i gminnym na terenie województwa podkarpackiego

189/3903/20

18.08.2020 r

przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za I półrocze 2020 roku

189/3904/20

18.08.2020 r

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

189/3905/20

18.08.2020 r

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Podkarpackiego Centrum Innowacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

189/3906/20

18.08.2020 r

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Podkarpackiego Funduszu Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

189/3907/20

18.08.2020 r

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

189/3908/20

18.08.2020 r

zmiany Uchwały Nr 124/2910/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 18 lutego 2020 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2020 roku

189/3909/20

18.08.2020 r

odmowy umorzenia należności pieniężnej przypadającej Muzeum Podkarpackiemu w Krośnie

189/3910/20

18.08.2020 r

współorganizacji XXVIII Festiwalu „Pieśń Naszych Korzeni” – 2020.

189/3911/20

18.08.2020 r

udzielenia dotacji na realizację działań w ramach zadania mającego na celu podnoszenie poziomu sportowego zawodników Województwa Podkarpackiego w 2020 roku

189/3912/20

18.08.2020 r

zmiany zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych przez Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

189/3913/20

18.08.2020 r

zmieniająca Uchwałę Nr 316/7527/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2014 r., zmienioną Uchwałą Nr 350/8302/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 19 maja 2014 r., Uchwałą Nr 59/1273/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 26 maja 2015 r., Uchwałą Nr 290/5818/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. oraz Uchwałą Nr 71/1869/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 3 września 2019 r. w sprawie ustanowienia obrębów ochronnych na wodach województwa podkarpackiego

189/3914/20

18.08.2020 r

wycofania spod obrad Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie jako Lidera do realizacji projektu grantowego pn. „Kooperacja o wymiarze europejskim, Model Kooperacji poszerzony o standardy włoskie”, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa, w ramach projektu pn. „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową”, realizowanego przez Fundację „Fundusz Współpracy”

189/3915/20

18.08.2020 r

wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych wynikających z Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020

189/3916/20

18.08.2020 r

uchylenia Uchwały Nr 124/2891/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie przyznania dotacji podmiotowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie promocji zdrowia

189/3917/20

18.08.2020 r

uchylenia Uchwały Nr 118/2790/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie przyznania dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie na realizację zadania w zakresie promocji zdrowia

189/3918/20

18.08.2020 r

uchylenia Uchwały Nr 124/2893/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie przyznania dotacji podmiotowej Wojewódzkiemu Szpitalowi im. Św. Ojca Pio w Przemyślu z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie promocji zdrowia

189/3919/20

18.08.2020 r

uchylenia Uchwały Nr 119/2820/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie przyznania dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie promocji zdrowia

189/3920/20

18.08.2020 r

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

189/3921/20

18.08.2020 r

zmiany Uchwały Nr 111/2653/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie planu wydatków na zakup środków żywności i usług cateringowo – gastronomicznych ujętych w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

189/3922/20

18.08.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania Panu Markowi Kamińskiemu Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”

189/3923/20

18.08.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania Panu Edwardowi Mrozowi Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”

189/3924/20

18.08.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania Panu Zbigniewowi Sieczkosiowi Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”

189/3925/20

18.08.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania śp. Panu Stanisławowi Krupce Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”

189/3926/20

18.08.2020 r

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyznania dotacji celowych w 2020 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie województwa podkarpackiego