Mapa strony

Open / Close Offcanvas sidebar

Posiedzenie Nr 319 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 11 października 2021 r.

 
Numer uchwały: Data posiedzenia: Przedmiot - w sprawie:

319/6374/21

11.10.2021 r.

wyboru laureatów Nagrody Marszałka Województwa Podkarpackiego pn. „NGO Wysokich Lotów”.

319/6375/21

11.10.2021 r.

przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”.

319/6376/21

11.10.2021 r.

przyjęcia zaktualizowanego Planu ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

319/6377/21

11.10.2021 r.

zatwierdzenia Listy ocenionego projektu oraz wyboru projektu do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich RPO WP na lata 2014-2020 nabór nr RPPK.05.01.00-IZ.00-18-019/21.

319/6378/21

11.10.2021 r.

decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.05.01.00-18-0001/21 pn.: „Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 94 do miasta Kańczuga – etap I” w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

319/6379/21

11.10.2021 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.04.03.01-18-0029/17 pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Baranów Sandomierski w ramach MOF Tarnobrzeg”, realizowanego przez Gminę Baranów Sandomierski w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

319/6380/21

11.10.2021 r.

zaopiniowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Medyka na lata
2021-2030.

319/6381/21

11.10.2021 r.

zaopiniowania Projektu Strategii Rozwoju Gminy Stubno na lata
2021-2030.

319/6382/21

11.10.2021 r.

zaopiniowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Gać na lata 2021-2027.

319/6383/21

11.10.2021 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych na 2021 r. realizowanych przez Departament Gospodarki Regionalnej.

319/6384/21

11.10.2021 r.

zmiany Uchwały Nr 256/5084/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 2 marca 2021 r.
w sprawie przyznania dotacji calowej dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy z przeznaczeniem na zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń II piętra budynku przy ul. M. F. Focha w Przemyślu na Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu”.

319/6385/21

11.10.2021 r.

powołania Rady Społecznej przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.

319/6386/21

11.10.2021 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

319/6387/21

11.10.2021 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

319/6388/21

11.10.2021 r.

zmiany Uchwały Nr 257/5112/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia planu realizacji budów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2021 roku.

319/6389/21

11.10.2021 r.

zmiany Uchwały Nr 249/4907/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia planu realizacji przebudów dróg wojewódzkich w 2021 roku.

319/6390/21

11.10.2021 r.

zmiany Uchwały Nr 265/5251/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

319/6391/21

11.10.2021 r.

wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Komańcza.

319/6392/21

11.10.2021 r.

wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Dębica.

319/6393/21

11.10.2021 r.

wyrażenia zgody na dokonanie przeniesienia wierzytelności z umowy zawartej z Województwem Podkarpackim a Serwis Pojazdów Szynowych Sp. z o.o. Sp. K Lisi Ogon na Santander Bank Polska S.A.

319/6394/21

11.10.2021 r.

zmiany Uchwały Nr 128/2982/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 2 marca 2020 r. dotyczącej upoważnienia osób do czynności związanych z realizacją projektu: „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA: Zakup taboru wraz z budową zaplecza technicznego” POIS.05.02.00-00-0021/17.

319/6395/21

11.10.2021 r.

przyjęcia aktualizacji Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2021 rok.

319/6396/21

11.10.2021 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Podkarpackiego Centrum Innowacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

319/6397/21

11.10.2021 r.

wyrażenia zgody na przeprowadzenie głosowania pisemnego w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie wyboru Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy spółki akcyjnej powstałej po przekształceniu POLREGIO sp. z o.o.

319/6398/21

11.10.2021 r.

przyznania stypendiów w ramach Programu wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu”.

319/6399/21

11.10.2021 r.

przyznania nagród pieniężnych w ramach Programu wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu”.

319/6400/21

11.10.2021 r.

wystąpienia o wydanie opinii dotyczących powołania dyrektora Muzeum Podkarpackiego w Krośnie.

319/6401/21

11.10.2021 r.

wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego instytucji kultury podległej Samorządowi Województwa.

319/6402/21

11.10.2021 r.

wyrażenia zgody na czasowe udostępnienie dla Ośrodka Kultury w Medyni Głogowskiej eksponatów i zdjęć archiwalnych pochodzących ze zbiorów Muzeum Etnograficznego im. Franciszka Kotuli Oddziału Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.

319/6403/21

11.10.2021 r.

zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Departament Ochrony Środowiska w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2021 r.

319/6404/21

11.10.2021 r.

wydania opinii do projektu dokumentu pn.: „Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Czudec”.

319/6405/21

11.10.2021 r.

przystąpienia do opracowania aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022 w zakresie wskazania miejsca spełniającego warunki magazynowania odpadów dla zatrzymanych przez Krajową Administrację Skarbową, Straż Graniczną, Policję, Inspekcję Transportu Drogowego oraz organy Inspekcji Ochrony Środowiska transportów odpadów.

319/6406/21

11.10.2021 r.

przyjęcia procedur w ramach PROW na lata 2014 – 2020.

319/6407/21

11.10.2021 r.

powołania Komisji konkursowej.

319/6408/21

11.10.2021 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 280/5589/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości.

319/6409/21

11.10.2021 r.

wyrażenia zgody na zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursu kulinarnego.

319/6410/21

11.10.2021 r.

wyboru laureatów Nagrody Marszałka Województwa Podkarpackiego dla „PODKARPACKIEGO LIDERA EKONOMII SPOŁECZNEJ” wyłonionego w konkursie organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach projektu pozakonkursowego „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020-2022”.

319/6411/21

11.10.2021 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r.

319/6412/21

11.10.2021 r.

zmiany Uchwały Nr 249/4931/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie planu wydatków na zakup środków żywności i usług cateringowo – gastronomicznych ujętych w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r.

319/6413/21

11.10.2021 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego.

319/6414/21

11.10.2021 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/593/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2021 r. w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” na realizację I etapu koncepcji „Uniwersytet Samorządności.

319/6415/21

11.10.2021 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa wieczystego użytkowania wraz z własnością usytuowanych na gruncie składników budowlanych, ustanowionego na nieruchomości położonej w Mielcu.

319/6416/21

11.10.2021 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody Muzeum Zamek w Łańcucie na przedłużenie umowy najmu.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6374_21.pdf)Uchwała Nr 319_6374_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek155 kB2021-10-19 07:572021-10-19 07:57
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6375_21.zip)Uchwała Nr 319_6375_21.zip[KZ] Karolina Ciołek703 kB2021-10-19 07:572021-10-19 07:57
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6376_21.zip)Uchwała Nr 319_6376_21.zip[KZ] Karolina Ciołek906 kB2021-10-19 07:572021-10-19 07:57
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6377_21.pdf)Uchwała Nr 319_6377_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek167 kB2021-10-19 07:582021-10-19 07:58
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6378_21.pdf)Uchwała Nr 319_6378_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek618 kB2021-10-19 07:582021-10-19 07:58
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6379_21.pdf)Uchwała Nr 319_6379_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek159 kB2021-10-19 08:062021-10-19 08:06
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6380_21.pdf)Uchwała Nr 319_6380_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek205 kB2021-10-19 08:062021-10-19 08:06
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6381_21.pdf)Uchwała Nr 319_6381_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek185 kB2021-10-19 08:072021-10-19 08:07
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6382_21.pdf)Uchwała Nr 319_6382_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek212 kB2021-10-19 08:072021-10-19 08:07
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6383_21.zip)Uchwała Nr 319_6383_21.zip[KZ] Karolina Ciołek255 kB2021-10-19 08:072021-10-19 08:07
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6384_21.pdf)Uchwała Nr 319_6384_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek156 kB2021-10-19 08:072021-10-19 08:07
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6385_21.pdf)Uchwała Nr 319_6385_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek126 kB2021-10-19 08:072021-10-19 08:07
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6386_21.pdf)Uchwała Nr 319_6386_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek133 kB2021-10-19 08:082021-10-19 08:08
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6387_21.pdf)Uchwała Nr 319_6387_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek132 kB2021-10-19 08:262021-10-19 08:26
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6388_21.zip)Uchwała Nr 319_6388_21.zip[KZ] Karolina Ciołek221 kB2021-10-19 08:262021-10-19 08:26
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6389_21.zip)Uchwała Nr 319_6389_21.zip[KZ] Karolina Ciołek284 kB2021-10-19 08:262021-10-19 08:26
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6390_21.pdf)Uchwała Nr 319_6390_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek126 kB2021-10-19 08:282021-10-19 08:28
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6391_21.pdf)Uchwała Nr 319_6391_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek143 kB2021-10-19 08:292021-10-19 08:29
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6392_21.pdf)Uchwała Nr 319_6392_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek143 kB2021-10-19 08:292021-10-19 08:29
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6393_21.pdf)Uchwała Nr 319_6393_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek125 kB2021-10-19 08:292021-10-19 08:29
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6394_21.pdf)Uchwała Nr 319_6394_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek136 kB2021-10-19 08:292021-10-19 08:29
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6395_21.zip)Uchwała Nr 319_6395_21.zip[KZ] Karolina Ciołek1081 kB2021-10-19 08:302021-10-19 08:30
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6396_21.pdf)Uchwała Nr 319_6396_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek124 kB2021-10-19 08:302021-10-19 08:30
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6397_21.pdf)Uchwała Nr 319_6397_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek148 kB2021-10-19 08:332021-10-19 08:33
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6398_21.pdf)Uchwała Nr 319_6398_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek212 kB2021-10-19 08:342021-10-19 08:34
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6399_21.pdf)Uchwała Nr 319_6399_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek179 kB2021-10-19 09:042021-10-19 09:04
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6400_21.pdf)Uchwała Nr 319_6400_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek165 kB2021-10-19 09:072021-10-19 09:07
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6401_21.pdf)Uchwała Nr 319_6401_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek152 kB2021-10-19 09:082021-10-19 09:08
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6402_21.pdf)Uchwała Nr 319_6402_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek151 kB2021-10-19 09:082021-10-19 09:08
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6403_21.zip)Uchwała Nr 319_6403_21.zip[KZ] Karolina Ciołek312 kB2021-10-19 09:112021-10-19 09:11
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6404_21.pdf)Uchwała Nr 319_6404_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek160 kB2021-10-19 09:112021-10-19 09:11
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6405_21.zip)Uchwała Nr 319_6405_21.zip[KZ] Karolina Ciołek289 kB2021-10-19 09:202021-10-19 09:20
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6406_21.zip)Uchwała Nr 319_6406_21.zip[KZ] Karolina Ciołek3648 kB2021-10-19 09:202021-10-19 09:20
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6407_21.zip)Uchwała Nr 319_6407_21.zip[KZ] Karolina Ciołek596 kB2021-10-19 09:202021-10-19 09:20
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6408_21.pdf)Uchwała Nr 319_6408_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek147 kB2021-10-19 09:232021-10-19 09:23
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6409_21.pdf)Uchwała Nr 319_6409_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek124 kB2021-10-19 09:242021-10-19 09:24
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6410_21.pdf)Uchwała Nr 319_6410_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek139 kB2021-10-19 09:262021-10-19 09:26
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6411_21.zip)Uchwała Nr 319_6411_21.zip[KZ] Karolina Ciołek489 kB2021-10-19 09:272021-10-19 09:27
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6412_21.zip)Uchwała Nr 319_6412_21.zip[KZ] Karolina Ciołek362 kB2021-10-19 09:272021-10-19 09:27
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6413_21.zip)Uchwała Nr 319_6413_21.zip[KZ] Karolina Ciołek293 kB2021-10-19 09:272021-10-19 09:27
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6414_21.zip)Uchwała Nr 319_6414_21.zip[KZ] Karolina Ciołek252 kB2021-10-19 09:272021-10-19 09:27
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6415_21.pdf)Uchwała Nr 319_6415_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek159 kB2021-10-19 09:282021-10-19 09:28
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6416_21.pdf)Uchwała Nr 319_6416_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek158 kB2021-10-19 09:552021-10-19 09:55

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Realizacja © Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi