Zarząd Województwa rozstrzygnął konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 r.

Na posiedzeniu w dniu 25.02.2020 r. Zarząd Województwa podjął uchwałe w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 r. Spośród 53 ofert spełniających wymogi formalne, dotacja została udzielona na 42 zadania publiczne.

Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji

Wykaz podmiotów, którym nieudzielono dotacji