Mapa strony

Open / Close Offcanvas sidebar

Informację udostępniono: 13.02.2007 11:52- PROJEKT-

PROGRAM WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI w 2007 r.

PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU

 1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.),
 3. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.),
 4. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. Nr 169, poz. 1420),
 5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207 z późn. zm.),
 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.),
 7. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.),
 8. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143, z późn. zm.),
 9. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.),
 10. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, z późn. zm.),
 11. Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. Nr 62, poz. 689, z późn. zm.),
 12. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, z późn. zm.),
 13. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155 poz. 1298, z późn. zm.).

Rozdział 1

PRZEPISY ogólne

§ 1

Definicje:

1) ustawa – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.),
2) działalność pożytku publicznego – należy przez to rozumieć działalność społecznie użyteczną, prowadzoną przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie,
3) zadania publiczne – należy przez to rozumieć zadania określone w art. 4 ustawy,
4) organizacje pozarządowe – należy przez to rozumieć niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem art. 3, ust. 4 ustawy.

§ 2

1. Przedmiotem Programu jest realizacja części zadań publicznych o charakterze ponadlokalnym, realizowanych przez Samorząd Województwa Podkarpackiego, nie zastrzeżonych ustawami na rzecz innych organów administracji.
2. Przedmiotem współpracy władz Województwa Podkarpackiego z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest:

1) realizacja zadań Województwa określonych w ustawach,
2) podwyższanie efektywności działań kierowanych do mieszkańców regionu,
3) tworzenie systemowych rozwiązań ważnych problemów społecznych,
4) określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania,
5) konsultowanie projektów aktów prawa miejscowego w formie i zakresie określonym w § 9 pkt 4) Programu.

§ 3

Podmiotami uczestniczącymi w realizacji programu są:

1) Sejmik Województwa Podkarpackiego - uchwalający Program, jako organ stanowiący i kontrolny Województwa Podkarpackiego.
2) Zarząd Województwa Podkarpackiego - nadzorujący realizację Programu, jako organ wykonawczy Województwa.
3) w realizacji Programu uczestniczą:

a) ze strony Województwa departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego i wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne, które w obszarach swojego działania wdrażają szczegółowe zadania,
b) organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzące na terenie województwa podkarpackiego działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym działaniom samorządu województwa,
c) Podkarpacka Rada Organizacji Pozarządowych jako reprezentacja organizacji pozarządowych z terenu województwa podkarpackiego.

§ 4

1. Miejscem realizacji niniejszego Programu jest obszar województwa podkarpackiego.
2. Dopuszcza się realizację zadań, wynikających z Programu, także poza obszarem województwa podkarpackiego, jeżeli służą one dobru Województwa Podkarpackiego.

Rozdział 2

CELE WSPÓŁPRACY

§ 5

Celem nadrzędnym współpracy z organizacjami pozarządowymi jest wzmocnienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, poprzez budowanie partnerstwa między administracją publiczną i podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego.

§ 6

Celami szczegółowymi współpracy są między innymi:

1) umocnienie lokalnych działań, stworzenie warunków dla powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych,
2) zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w województwie,
3) wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych,
4) poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych,
5) integracja podmiotów polityki lokalnej obejmującej swym zakresem sferę zadań publicznych,
6) otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność w wykonywaniu zadań publicznych,
7) racjonalne wykorzystanie publicznych środków finansowych kierowanych do sektora pozarządowego,
8) rozbudzanie aktywności obywatelskiej i patriotyzmu wśród młodzieży przez upowszechnianie wiedzy o przeszłości regionu.

Rozdział 3

ZASADY WSPÓŁPRACY

§ 7

Najważniejszymi zasadami współpracy z organizacjami pozarządowymi, jakimi kierować się będzie Samorząd Województwa Podkarpackiego są:

1) zasada pomocniczości – zgodnie z którą Samorząd Województwa Podkarpackiego uznaje ich prawo do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów, w tym należących także do sfery zadań publicznych, i w takim zakresie współpracuje z tymi organizacjami a także wspiera ich działalność i umożliwia realizację zadań publicznych na zasadach i w formie określonych przez ustawę,

2) zasada suwerenności stron – zgodnie z którą Samorząd Województwa respektuje odrębność i suwerenność zorganizowanych wspólnot obywateli, uznaje ich prawo do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów, w tym należących także do sfery zadań publicznych,

3) zasada partnerstwa – co oznacza, że organizacje pozarządowe, na zasadach i w formie określonej w ustawie oraz zgodnie z trybem wynikającym z odrębnych przepisów, uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych, wypracowywaniu sposobów ich rozwiązywania oraz wykonywaniu zadań publicznych,

4) zasada efektywności – w myśl której organy Samorządu Województwa Podkarpackiego, wykorzystują współpracę z organizacjami pozarządowymi do efektywnej realizacji zadań społeczno-ekonomicznych, przestrzegając zasad uczciwej konkurencji z zachowaniem wymogów określonych w art. 25 i art. 28 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Zasada ta respektowana będzie tak na etapie wyboru podmiotu wykonującego zadanie publiczne (w tym przy zlecaniu organizacji pozarządowej) należące do kompetencji samorządu województwa, jak również na etapie kontroli i nadzoru nad jego wykonaniem,

5) zasada uczciwej konkurencji – umożliwienie konkurencji pomiędzy organizacjami pozarządowymi a jednostkami publicznymi, które mogą występować o dotacje na równych prawach,

6) zasada jawności – zgodnie z którą organy Samorządu Województwa udostępniają organizacjom pozarządowym informacje o zamiarach i celach realizowanych i środkach przeznaczonych na realizację zadań publicznych, w których możliwa jest współpraca z tymi organizacjami oraz o kosztach realizacji zadań publicznych już prowadzonych przez jednostki podległe lub nadzorowane przez organy Samorządu Województwa Podkarpackiego wraz z informacją o sposobie obliczania tych kosztów, tak aby możliwe było ich porównanie z kosztami realizacji analogicznych zadań przez inne instytucje i osoby,

7) zasada praworządności – w myśl której zarówno współpraca, jak również kontrola realizacji zadań publicznych przez podmioty wymienione w art. 3, ust. 1 ustawy, odbywać się będzie na podstawie i w granicach określonych przez normy prawne.

Rozdział 4

FORMY WSPÓŁPRACY

§ 8

Współpraca Samorządu Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego może przybierać formy finansowe i niefinansowe.

Współpraca Województwa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego będzie realizowana poprzez:

1) zlecanie realizacji zadań publicznych, na zasadach określonych w ustawie, organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy. Zlecanie realizacji zadań publicznych może mieć formy:

a) powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,
b) wspierania takich zadań, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,

2) wspieranie oraz powierzanie zadań publicznych może nastąpić na zasadach i w trybie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym,
3) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków, w szczególności poprzez:

a) publikowanie ważnych informacji na stronach internetowych Województwa,
b) przekazywanie przez organizacje pozarządowe informacji o przewidywanych lub realizowanych zadaniach sfery publicznej,
c) informowanie przedstawicieli organizacji o planowanych sesjach Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz jego Komisji, na których dyskutowane będą projekty uchwał odnoszących się do zagadnień związanych z profilem działalności tych organizacji,

4) udostępnienie projektów uchwał w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w celu uzyskania ich opinii,
5) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej.

§ 10

Ponadto współpraca Samorządu Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi może być także realizowana poprzez:

1) udzielanie przez Samorząd wsparcia pozafinansowego dla organizacji (oddelegowanie pracowników, użyczenie sprzętu, bezpłatne udostępnienie sal urzędu itp.),
2) otwarte spotkania przedstawicieli organizacji z przedstawicielami Samorządu,
3) koordynowanie działań, prowadzenie wspólnych przedsięwzięć (np. wspólne organizowanie konferencji czy współpraca przy świadczeniu konkretnych usług na rzecz społeczności lokalnej),
4) udzielanie informacji o możliwościach uzyskania wsparcia w dziedzinach określonych w § 13 Programu,
5) udzielanie pomocy w pozyskiwaniu przez organizacje pozarządowe środków finansowych z innych źródeł niż budżet województwa,
6) udzielanie pomocy w nawiązywaniu kontaktów z organizacjami społecznymi i instytucjami samorządowymi innych państw,
7) wspólne rozpoznawanie potrzeb społeczności lokalnej i wspólne planowanie działań służących zaspokojeniu potrzeb społecznych,
8) udzielanie pomocy w realizowaniu umów przez organizacje pozarządowe,
9) umożliwienie organizacjom skorzystania z preferencyjnych zasad uzyskiwania lokali na działalność statutową,
10) promowanie przez Samorząd działalności organizacji i pomoc w tworzeniu jej dobrego wizerunku.

Rozdział 5

ZADANIA OBJĘTE PROGRAMEM

§ 11

Współpraca z podmiotami programu dotyczy zadań o charakterze regionalnym, określonych w art. 4 ust. 1 ustawy, tj.:

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
2) zapewnienia zorganizowanej opieki byłym żołnierzom zawodowym, którzy uzyskali uprawnienie do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, inwalidom wojennym i wojskowym oraz kombatantom,
3) działalności charytatywnej,
4) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
5) działalności na rzecz mniejszości narodowych,
6) ochrony i promocji zdrowia,
7) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
8) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
9) upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
10) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
11) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
12) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
13) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
14) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
15) upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
16) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
17) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,
18) upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa,
19) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
20) ratownictwa i ochrony ludności,
21) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
22) upowszechniania i ochrony praw konsumentów,
23) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
24) promocji i organizacji wolontariatu,
25) działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, w zakresie określonym w pkt 1-24.

§ 12

Samorząd Województwa prowadzi także, we współpracy z organizacjami pozarządowymi, politykę rozwoju Województwa, na którą składa się:

1) tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, w tym kreowanie rynku pracy,
2) utrzymanie i rozbudowa infrastruktury społecznej i technicznej o znaczeniu wojewódzkim,
3) pozyskiwanie i łączenie środków finansowych publicznych i prywatnych, w celu realizacji zadań z zakresu użyteczności publicznej,
4) wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia obywateli,
5) racjonalne korzystanie z zasobów przyrody oraz kształtowanie środowiska naturalnego, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,
6) wspieranie rozwoju nauki i współpracy między sferą nauki i gospodarki, popieranie postępu technologicznego oraz innowacji,
7) wspieranie rozwoju kultury oraz sprawowanie opieki nad dziedzictwem kulturowym i jego racjonalne wykorzystywanie,
8) promocja walorów i możliwości rozwojowych Województwa.

Rozdział 6

Dziedziny zadań publicznych o znaczeniu priorytetowym

I. W dziedzinie polityki społecznej:

1) pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych i ochrona macierzyństwa – niesienie pomocy w wychowaniu dzieci, a w szczególności:

a) prowadzenie świetlic mających na celu wyrównanie braków wychowawczych dzieci opóźnionych w rozwoju,
b) prowadzenie i organizowanie wypoczynku wakacyjnego dla dzieci z rodzin patologicznych,
c) prowadzenie działań integrujących dzieci zaniedbane z dziećmi wychowywanymi w rodzinach prawidłowo funkcjonujących,
d) organizowanie terapii psychologicznej,
e) promocja zdrowego trybu życia,
f) prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz rodzin ubogich i wielodzietnych,
g) pomoc samotnym matkom w okresie przed i po urodzeniu dziecka realizowana przez stwarzanie godnych warunków życia,

2) łagodzenie skutków ubóstwa i tworzenie warunków wyjścia z trudnych sytuacji życiowych, a w szczególności:

a) podnoszenie i stały rozwój pomocy świadczonej w instytucjach wspierających bezdomnych, ludzi starszych (zabezpieczenie miejsc w schroniskach i noclegowniach dla mężczyzn i kobiet – zabezpieczenie posiłków, schronienia, odzieży, pomoc w uzyskaniu środków przysługujących z pomocy społecznej),
b) pomoc bezdomnym w uzyskaniu zatrudnienia i stabilizacji życiowej,
c) pomoc w wychodzeniu z dramatycznych sytuacji życiowych,
d) zapewnienie stabilizacji życiowej osobom i środowiskom dotkniętym ubóstwem,

3) wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu poprzez:

a) umożliwienie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym,
b) zapewnienie osobom niepełnosprawnym równego dostępu do praw, dóbr i usług oraz przestrzeganie ich praw,
c) zapobieganie ryzyku wykluczenia społecznego,
d) dążenie do integracji środowiska osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem,

4) profilaktyka uzależnień od narkomanii poprzez:

a) realizację programów edukacyjno-profilaktycznych w szkołach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zakładach karnych i zakładach dla nieletnich oraz w jednostkach wojskowych,
b) inicjowanie działań profilaktycznych w środowiskach lokalnych,
c) organizację szkoleń w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii dla wybranych grup zawodowych,
d) prowadzenie na terenie województwa kampanii edukacyjnych obejmujących problematykę narkomanii,
e) opracowywanie oraz upowszechnienie na terenie województwa materiałów informacyjno-edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki narkomanii,
f) udział w badaniach dotyczących poziomu spożywania narkotyków,

5) profilaktyka uzależnień od alkoholu i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie alkoholowej poprzez:

a) rozbudowę Wojewódzkiego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – tworzenie i wspieranie interdyscyplinarnych zespołów do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
b) prowadzenie działań profilaktycznych oraz współpracę w zakresie podnoszenia jakości oferty profilaktycznej,
c) budowanie systemu nowoczesnych programów profilaktycznych w środowiskach szkolnych, rodzinnych, grupach podwyższonego ryzyka,
d) opracowywanie oraz upowszechnianie na terenie województwa materiałów edukacyjnych dotyczących rozwiązywania i profilaktyki problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
e) promocję trzeźwości w społeczeństwie, w szczególności wśród młodzieży i dzieci,
f) prowadzenie działalności edukacyjnej dla rodziców i nauczycieli w zakresie problemów alkoholowych,
g) udział w badaniach dotyczących poziomu spożycia alkoholu oraz zjawiska przemocy domowej,

6) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez:

a) współtworzenie Centrów Integracji Społecznej,
b) współtworzenie Klubów Integracji Społecznej,
c) współfinansowanie działań realizowanych w tym zakresie.

II. W dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

1) w zakresie twórczości artystycznej:

a) realizacja ponadlokalnych – międzynarodowych, krajowych, wojewódzkich i regionalnych przedsięwzięć artystycznych: festiwali, konkursów, przeglądów, spotkań, plenerów, wystaw, warsztatów, tournee artystycznych, seminariów, konferencji, szkoleń, kursów (w tym fundowanie nagród)
b) uczestnictwo w festiwalach, konkursach, przeglądach, spotkaniach, plenerach, wystawach, warsztatach, tournee artystycznych, seminariach, konferencjach, szkoleniach, kursach - indywidualnych i grupowych (w tym: realizacja nagrań fonograficznych i audiowizualnych, zakup strojów, materiałów muzycznych),

2) w zakresie wydawnictw: wydawanie niskonakładowych niekomercyjnych publikacji, periodyków i opracowań naukowo-badawczych, dotyczących historii i dziedzictwa kulturowego regionu,

3) w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego:

a) organizowanie przedsięwzięć służących promocji autentycznego wielokulturowego bogactwa narodowego w województwie podkarpackim z uwzględnieniem mniejszości narodowych,
b) opracowywanie dokumentacji dotyczącej tradycji, zwyczajów i twórczości ludowej, kultury narodowej, zanikających zawodów,

4) w zakresie amatorskiej twórczości artystycznej: organizacja konkursów, szkoleń, przedsięwzięć artystycznych służących upowszechnianiu wszystkich dziedzin działalności kulturalnej,

5) w zakresie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży: promocja dokonań artystycznych dzieci i młodzieży

6) w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami: udzielanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

III. W dziedzinie turystyki:

1) tworzenie nowych produktów turystycznych województwa opartych na zasobach turystycznych regionu i jego atrakcjach oraz podnoszenie konkurencyjności istniejących produktów turystycznych województwa,

2) organizowanie imprez promocyjnych o zasięgu krajowym i zagranicznym,

3) promocja walorów turystycznych i produktów turystycznych poprzez organizację imprez wystawienniczo – targowych lub udział w takich formach, jak: targi i jarmarki turystyczne, warsztaty, seminaria i konferencje,

4) budowa i modernizacja systemów informacji turystycznej,

5) poprawa bezpieczeństwa turystów,

6) organizacja konferencji, szkoleń, warsztatów dla kadr województwa podkarpackiego zajmujących się promocją i turystyką.

IV. W dziedzinie kultury fizycznej i sportu:

1. Rozwój amatorskiego sportu kwalifikowanego poprzez:

a) wspieranie systemu współzawodnictwa sportowego i szkolenie uzdolnionej sportowo młodzieży, prowadzonego w ramach programu Ministerstwa Sportu,
b) wspieranie obsługi finansowo–księgowej i administracyjnej zadań realizowanych przez okręgowe związki sportowe,
c) wspieranie innowacyjnych-autorskich, lokalnych i wojewódzkich programów służących rozwojowi sportu dzieci i młodzieży,

2. Upowszechnianie sportu i rekreacji ruchowej, szczególnie w środowisku dzieci i młodzieży oraz wypełnianiu w nich funkcji integracyjnych dla osób niepełnosprawnych poprzez:

a) wspieranie systemu współzawodnictwa sportowego pn. Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Gimnazjada i Licealiada organizowanego przez Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy,
b) pomoc w organizacji ogólnowojewódzkich imprez dla grup dyspanseryjnych osób niepełnosprawnych,
c) wspieranie inicjatyw sportowo-rekreacyjnych w środowisku akademickim
d) wspieranie współzawodnictwa sportowego w środowisku dzieci i młodzieży wiejskiej,
e) wspieranie organizacji sportowych, zajęć pozalekcyjnych i pozauczelnianych dla dzieci i młodzieży,

3. Promocja województwa poprzez organizację i udział w międzynarodowych imprezach sportowych.

4. Wspieranie tworzenia szkół sportowych i ośrodków szkolenia sportowców.

5. Kształcenie i doskonalenie kadr dla potrzeb kultury fizycznej.

6. Prowadzenie systemu wyróżnień i nagród indywidualnych i zbiorowych za osiągnięcia sportowe.

V. W dziedzinie rozwoju regionalnego:

1) promocja Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020,
2) promocja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,
3) konsultacje w zakresie aktualizacji Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020,
4) konsultacje innych dokumentów programowych, przygotowywanych na poziomie kraju i regionu, wpływających na rozwój społeczno-gospodarczy województwa,
5) podejmowanie przedsięwzięć informacyjnych (punkt informacyjny, serwis internetowy, dystrybucja materiałów informacyjnych i promocyjnych) skierowanych do organizacji pozarządowych, będących beneficjentami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,
6) kontynuacja realizacji projektu "Polsko - Ukraińska Transgraniczna Agencja Rozwoju Regionalnego" w ramach Programu Interreg IIIA/Tacis CBC PL-BY-UA, którego liderem jest stowarzyszenie Dom Europy z Lublina,
7) prowadzenie regionalnego punktu kontaktowego dla Programu Interreg IIIA PL-SK 2004-2006 oraz Interreg IIIA/Tacis CBC PL-BY-UA 2004-2006 oraz programu współpracy przygranicznej PL-SK oraz PL-BY-UA na lata 2007-2013,
8) promocja dobrych praktyk w zakresie realizowanych projektów w działaniach: 2.5 "Promocja przedsiębiorczości", 2.6 "Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy", 3.4 "Mikroprzedsiębiorstwa" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,
9) promocja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,

VI. W dziedzinie funduszy Unii Europejskiej:

1) udzielanie informacji zainteresowanym podmiotom o możliwości uzyskania dofinansowania w ramach funduszy strukturalnych,
2) prowadzenie Głównego Punktu Kontaktowego dla Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) w Departamencie Funduszy Strukturalnych i Programów Przedakcesyjnych,
3) przekazywanie informacji na temat zmian w programach operacyjnych i uzupełnieniach programów dot. możliwości pozyskiwania wsparcia z funduszy strukturalnych,
4) prowadzenie Regionalnej Sieci Partnerów Lokalnych,
5) prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych w zakresie Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
6) bieżąca współpraca poprzez konsultacje indywidualne w punkcie informacyjnym, telefonicznie, e-mail,
7) dystrybucja materiałów informacyjnych i promocyjnych.

VII. W dziedzinie rolnictwa i ochrony środowiska:

1) zgłaszanie Zarządowi Województwa przedstawiciela organizacji pozarządowych do Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
2) możliwość uczestniczenia w postępowaniu dotyczącym opracowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
3) promocja walorów i możliwości rozwojowych województwa,
4) tworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego,
5) współorganizowanie konferencji i seminariów oraz opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjnych i szkoleniowych z dziedziny rolnictwa, obszarów wiejskich, ekologii i ochrony środowiska,
6) propagowanie rozwoju wykorzystywania źródeł energii odnawialnej,
7) udzielanie zainteresowanym podmiotom informacji o możliwości uzyskania dofinansowania w ramach funduszy strukturalnych.
8) prowadzenie punktu informacyjnego dla Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”,
9) prowadzenie punktu informacyjnego dla Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
10) promowanie produktów tradycyjnych jako elementu kulturowego oraz żywności wysokiej jakości.

Rozdział 7

Tryb zlecania zadań

§ 14

1. Podstawową formą zlecania zadań publicznych przez Województwo jest otwarty konkurs ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecenia.

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej z wzorem określonym rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania wraz z wymaganymi załącznikami (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

3. Tę samą ofertę na wykonanie zadania publicznego można złożyć tylko do jednego konkursu. Oferta złożona do różnych konkursów podlega wykluczeniu z postępowania konkursowego.

4. Do konkursów mogą przystąpić także jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze, w której został ogłoszony konkurs.

§ 15

1. Konkurs dla określonego zadania ogłasza, z 30-dniowym wyprzedzeniem, Zarząd Województwa w formie:

1) systemu edycyjnego,
2) systemu całorocznego.

2. O ilości edycji w ciągu roku decyduje Zarząd Województwa Podkarpackiego.

3. Oferty w systemie całorocznym składane są na bieżąco przez czas określony w ogłoszeniu i rozpatrywane są nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

4. Organizacja pozarządowa z własnej inicjatywy może złożyć ofertę wykonywania zadania publicznego, także takiego, które jest dotychczas realizowane przez organy administracji publicznej.

5. Zarząd Województwa po wpłynięciu oferty, określonej w ust. 4, rozpisuje otwarty konkurs, w którym poza wnioskującą organizacją uczestniczą także i inne organizacje oraz, na równych prawach, jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez organy Województwa.

§ 16

Dotacje, o których mowa w ustawie, nie mogą być udzielone na:

1) dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowywane z budżetu Województwa lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych,
2) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,
3) budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
4) działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
5) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
6) działalność polityczną lub religijną.

§ 17

1. Ogłaszając otwarty konkurs ofert w celu zlecenia realizacji zadań publicznych podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego Zarząd Województwa publikuje informację o nim:

1) w dzienniku o zasięgu regionalnym,
2) w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa,
3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego,
4) na stronach internetowych Województwa.

2. W zakresie prowadzenia otwartych konkursów ofert zastosowanie mają przepisy ustawy.

Decyzję o wyborze ofert, które uzyskają dotację, o wysokości dotacji oraz o wyznaczonych do sprawowania kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zadań publicznych departamentach Urzędu Marszałkowskiego lub wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych, z uwzględnieniem § 25, podejmuje Zarząd Województwa w formie uchwały.

§ 19

Po dokonaniu wyboru ofert, każdorazowo, na stronach portalu internetowego i na tablicy ogłoszeń, zostanie opublikowany wykaz podmiotów oraz zleconych im zadań, w ramach przyznanych dotacji (w tym kwot dotacji przyznanych na realizację tych zadań), a także wykaz podmiotów i zadań, które nie uzyskały dotacji.

§ 20

Realizując zlecane przez Samorząd Województwa zadania publiczne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego są zobowiązane do:

1) pisemnego informowania, z 14-dniowym wyprzedzeniem odpowiedniego departamentu Urzędu lub wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, wyznaczonych do kontroli merytorycznej i finansowej, o imprezach odbywających się w ramach zadania,
2) informowania w wydawanych w ramach zadania publikacjach, poprzez media, jak również – stosownie do charakteru zadania – poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub poprzez ustną informację kierowaną do odbiorców zadania, o fakcie dofinansowania jego realizacji z budżetu Województwa,
3) wypełniania obowiązków wynikających z umów dotacyjnych.

§ 21

Departamenty merytoryczne Urzędu Marszałkowskiego lub wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne, wyznaczone uchwałą, o której mowa w § 18, w imieniu organu dokonują kontroli i oceny merytorycznej i finansowej realizacji zadań, a w szczególności:

1) stanu realizacji zadania,
2) efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania,
3) prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania,
4) prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.

Rozdział 8

Udział podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w działaniach programowych samorządu

§ 22

1. Podkarpacka Rada Organizacji Pozarządowych, pełni funkcję ciała doradczo-opiniującego, które ma na celu praktyczną realizację postulatu udziału podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w działaniach programowych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

2. Do uprawnień Rady należy w szczególności:

1) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących realizacji Programu,
2) formułowanie wniosków w zakresie działań dotyczących organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
3) udział w opracowaniu projektu Programu Współpracy,
4) występowanie do Zarządu Województwa z propozycjami rozwiązań prawnych odnośnie partycypacji sektora pozarządowego w procesach konsultacyjnych zadań samorządu,
5) występowanie do Zarządu Województwa z propozycjami rozwiązań prawnych odnośnie procedur wdrażania zlecanych zadań samorządu,
6) tworzenie i konsultowanie programów o charakterze strategicznym,
7) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego, dotyczących działalności statutowej organizacji,
8) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności,
9) współpraca z odpowiednimi Komisjami Sejmiku Województwa Podkarpackiego w zakresie tworzenia zapisów programu współpracy.

3. Szczegółowy tryb powoływania członków Rady oraz sposób jej funkcjonowania reguluje statut Podkarpackiej Rady Organizacji Pozarządowych.

§ 23

1. Zarząd Województwa może powoływać w drodze uchwały zespoły doradcze, opiniujące lub inicjatywne (wspólne zespoły) z udziałem przedstawicieli podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego oraz ekspertów.

2. Celem działalności wspólnych zespołów może być w szczególności:

1) diagnozowanie problemów i potrzeb społecznych,
2) tworzenie i konsultowanie programów o charakterze strategicznym,
3) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego, dotyczących działalności statutowej organizacji,
4) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności.

3. Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mają prawo inicjowania powoływania wspólnych zespołów. Inicjatywę taką zgłasza się do Marszałka Województwa Podkarpackiego proponując cel dla jakiego dany zespół ma zostać powołany wraz z uzasadnieniem potrzeby jego powołania.

4. W ramach przygotowań programów i polityk stanowiących realizację Strategii Rozwoju Województwa, dokumenty te, przed skierowaniem ich pod obrady Sejmiku, będą udostępniane podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w celu zaopiniowania i zgłoszenia ewentualnych uwag.

Rozdział 9

Zabezpieczenie finansowe zadań

§ 24

1. Środki finansowe na realizację zadań zaplanowano w budżecie Województwa, w szczególności w działach:

1) 630 – turystyka,
2) 851 – ochrona zdrowia,
3) 852 – pomoc społeczna,
4) 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
5) 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
6) 926 – kultura fizyczna i sport.

2. Wydatki związane z realizacją zadań, o których mowa w programie, nie mogą przekroczyć kwoty środków finansowych, zaplanowanych w budżecie Województwa.

Rozdział 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Realizację Programu Współpracy ze strony Zarządu Województwa koordynują Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej oraz departamenty Urzędu Marszałkowskiego:

1) w zakresie polityki społecznej – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej,
2) w zakresie nauki i kultury – Departament Edukacji i Kultury,
3) w zakresie turystyki – Departament Promocji, Turystyki i Sportu,
4) w zakresie kultury fizycznej – Departament Promocji, Turystyki i Sportu,
5) w zakresie rozwoju regionalnego – Departament Rozwoju Regionalnego,
6) w zakresie funduszy Unii Europejskiej – Departament Funduszy Strukturalnych i Programów Przedakcesyjnych,
7) w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska – Departament Rolnictwa i Środowiska.

§ 26

1. W terminie do 30 września 2007 r. Zarząd Województwa oraz Podkarpacka Rada Organizacji Pozarządowych dokonają wstępnej oceny funkcjonowania Programu w celu wypracowania rozwiązań na 2008 rok, uwzględniających wyniki monitoringu i ewaluację niniejszego Programu.

2. Do tego czasu zainteresowane organizacje pozarządowe mogą zgłaszać propozycje zadań priorytetowych na 2008 r.

 

Wprowadził(a):
Aldona Szydłowska
tel.: 17 747 6854
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zatwierdził(a):
Bogusław Kielar

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Realizacja © Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi