Data ogłoszenia przetargu: 2013.02.19
Data otwarcia ofert: 2013.02.28
Skrótowa treść zamówienia
Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej Województwa Podkarpackiego podczas masowych imprez sportowych randze krajowej i międzynarodowej.
Właściwa treść zamówienia
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wrota.podkarpackie.pl

Rzeszów: Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej Województwa Podkarpackiego podczas masowych imprez sportowych randze krajowej i międzynarodowej.
Numer ogłoszenia: 68996 - 2013; data zamieszczenia: 19.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Podkarpackie , al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8501776, faks 017 8501701.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej Województwa Podkarpackiego podczas masowych imprez sportowych randze krajowej i międzynarodowej..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej Województwa Podkarpackiego podczas masowych imprez sportowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest odpowiednio w załączniku nr 6 do SIWZ. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części: Część I: Usługa przeprowadzenia kampanii informacyjno - promocyjnej Województwa Podkarpackiego podczas masowych imprez sportowych Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Tauron Stal Mielec. Część II: Usługa przeprowadzenia kampanii informacyjno - promocyjnej Województwa Podkarpackiego podczas masowych imprez sportowych Uczniowskiego Klubu Sportowego Sailing Team. Część III: Usługa przeprowadzenia kampanii informacyjno - promocyjnej Województwa Podkarpackiego przez zespół rajdowy RALLY-ART.-SERVICE Maciej Rzeźnik podczas cyklu imprez sportów samochodowych w ramach Rajdowych Mistrzostw Polski i Europy 2013. Część IV: Usługa przeprowadzenia kampanii informacyjno - promocyjnej Województwa Podkarpackiego podczas masowych imprez sportowych Klubu Tenisa Stołowego Tarnobrzeg w ramach rozgrywek krajowych ekstraklasy oraz międzynarodowych w ramach Pucharu Europejskiej Unii Tenisa Stołowego. Część V: Usługa przeprowadzenia kampanii informacyjno - promocyjnej Województwa Podkarpackiego podczas masowych imprez sportowych na najwyższym szczeblu rozgrywek - rozgrywkach siatkarzy ASSECO RESOVIA S.A. Rzeszów podczas meczów PlusLigi, pucharów europejskich (w przypadku awansu do tych rozgrywek) oraz rozgrywek Młodej PlusLigi..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.34.22.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 20.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Nie dotyczy - w zakresie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. III.3.1 ogłoszenia w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia nie jest wymagane spełnianie przez wykonawców żadnych szczególnych wymogów.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Nie dotyczy - w zakresie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. III.3.2 ogłoszenia w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia nie jest wymagane spełnianie przez wykonawców żadnych szczególnych wymogów.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Nie dotyczy - w zakresie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. III.3.3 ogłoszenia w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia nie jest wymagane spełnianie przez wykonawców żadnych szczególnych wymogów.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Nie dotyczy - w zakresie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. III.3.4 ogłoszenia w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia nie jest wymagane spełnianie przez wykonawców żadnych szczególnych wymogów.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Nie dotyczy - w zakresie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. III.3.5 ogłoszenia w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia nie jest wymagane spełnianie przez wykonawców żadnych szczególnych wymogów.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt. III.4.3.1 ogłoszenia, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:www.wrota.podkarpackie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. nr 207.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.02.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. nr 207..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Usługa przeprowadzenia kampanii informacyjno - promocyjnej Województwa Podkarpackiego podczas masowych imprez sportowych Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Tauron Stal Mielec..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Usługa przeprowadzenia kampanii informacyjno - promocyjnej Województwa Podkarpackiego podczas masowych imprez sportowych Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Tauron Stal Mielec..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.34.22.00-5.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.05.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Usługa przeprowadzenia kampanii informacyjno - promocyjnej Województwa Podkarpackiego podczas masowych imprez sportowych Uczniowskiego Klubu Sportowego Sailing Team..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Usługa przeprowadzenia kampanii informacyjno - promocyjnej Województwa Podkarpackiego podczas masowych imprez sportowych Uczniowskiego Klubu Sportowego Sailing Team..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.34.22.00-5.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Usługa przeprowadzenia kampanii informacyjno - promocyjnej Województwa Podkarpackiego przez zespół rajdowy RALLY-ART.-SERVICE Maciej Rzeźnik podczas cyklu imprez sportów samochodowych w ramach Rajdowych Mistrzostw Polski i Europy 2013..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Usługa przeprowadzenia kampanii informacyjno - promocyjnej Województwa Podkarpackiego przez zespół rajdowy RALLY-ART.-SERVICE Maciej Rzeźnik podczas cyklu imprez sportów samochodowych w ramach Rajdowych Mistrzostw Polski i Europy 2013..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.34.22.00-5.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Usługa przeprowadzenia kampanii informacyjno - promocyjnej Województwa Podkarpackiego podczas masowych imprez sportowych Klubu Tenisa Stołowego Tarnobrzeg w ramach rozgrywek krajowych ekstraklasy oraz międzynarodowych w ramach Pucharu Europejskiej Unii Tenisa Stołowego..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Usługa przeprowadzenia kampanii informacyjno - promocyjnej Województwa Podkarpackiego podczas masowych imprez sportowych Klubu Tenisa Stołowego Tarnobrzeg w ramach rozgrywek krajowych ekstraklasy oraz międzynarodowych w ramach Pucharu Europejskiej Unii Tenisa Stołowego..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.34.22.00-5.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Usługa przeprowadzenia kampanii informacyjno - promocyjnej Województwa Podkarpackiego podczas masowych imprez sportowych na najwyższym szczeblu rozgrywek - rozgrywkach siatkarzy ASSECO RESOVIA S.A. Rzeszów podczas meczów PlusLigi, pucharów europejskich (w przypadku awansu do tych rozgrywek) oraz rozgrywek Młodej PlusLigi..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Usługa przeprowadzenia kampanii informacyjno - promocyjnej Województwa Podkarpackiego podczas masowych imprez sportowych na najwyższym szczeblu rozgrywek - rozgrywkach siatkarzy ASSECO RESOVIA S.A. Rzeszów podczas meczów PlusLigi, pucharów europejskich (w przypadku awansu do tych rozgrywek) oraz rozgrywek Młodej PlusLigi..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.34.22.00-5.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.12.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

dolSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)


Wprowadził(a): 
Tomasz Jarecki
tel.: 017 850 17 76
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zatwierdził(a): 
Helena Dzieciuch