Informację udostępniono: 01.03.2013 10:59:17
Data ogłoszenia przetargu: 2013.03.01
Data otwarcia ofert: 2013.03.12
Skrótowa treść zamówienia
Opracowanie koncepcji kreatywnej, strategii mediowej, harmonogramu działań i planu medialnego kampanii informacyjno-promocyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w województwie podkarpackim oraz przeprowadzenie kampanii wraz z przedstawieniem raportu końcowego z jej przeprowadzenia.
Właściwa treść zamówienia
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Rzeszów: Opracowanie koncepcji kreatywnej, strategii mediowej, harmonogramu działań i planu medialnego kampanii informacyjno-promocyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w województwie podkarpackim oraz przeprowadzenie kampanii wraz z przedstawieniem raportu końcowego z jej przeprowadzenia.
Numer ogłoszenia: 84072 - 2013; data zamieszczenia: 01.03.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie , al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8501776, faks 017 8501701.

  • Adres strony internetowej zamawiającego:www.podkarpackie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Opracowanie koncepcji kreatywnej, strategii mediowej, harmonogramu działań i planu medialnego kampanii informacyjno-promocyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w województwie podkarpackim oraz przeprowadzenie kampanii wraz z przedstawieniem raportu końcowego z jej przeprowadzenia..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie koncepcji kreatywnej, strategii mediowej, harmonogramu działań i planu medialnego kampanii informacyjno-promocyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w województwie podkarpackim oraz przeprowadzenie kampanii wraz z przedstawieniem raportu końcowego z jej przeprowadzenia zgodnie z wymaganiami zawartymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 5 i 6 do SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.34.14.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 31.07.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy - w zakresie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa wyżej w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia nie jest wymagane spełnianie przez wykonawców żadnych szczególnych wymogów.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek, dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia to znaczy wykonawcy, którzy: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie no najmniej trzy usługi polegające na przygotowaniu kampanii informacyjno - promocyjnych (krajowych lub zagranicznych), z których każda obejmowała łącznie: - stworzenie koncepcji kreatywnej spotów telewizyjnych i radiowych, - produkcję i postprodukcję spotów telewizyjnych i radiowych, - stworzenie projektów graficznych do reklamy zewnętrznej i reklamy internetowej, przy czym wartość brutto każdej z tych usług bez kosztów emisji/publikacji reklam/zakupu zewnętrznych nośników reklamowych wynosiła przynajmniej 150.000,00 zł brutto W przypadku wykonawców rozliczających się w innej walucie niż PLN (polski złoty), przeliczenia walut należy dokonać według tabeli kursów średnich opublikowanych przez Narodowy Bank Polski w dniu wykonania zamówienia przez wykonawcę, a jeżeli w tym dniu kursów nie ogłoszono, to według kursów ostatnio przed tą datą ogłoszonych. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawcę wyżej wskazanego warunku udziału w postępowaniu według formuły spełnia/ nie spełnia - na podstawie analizy złożonego przez wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Z treści załączonego do oferty wykonawcy oświadczenia wynikać ma jednoznacznie, iż wykonawca ten warunek spełnia. W przypadków wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie (konsorcjum, spółka cywilna) wyżej wskazany warunek udziału w postępowaniu musi spełniać jeden z wykonawców samodzielnie lub łącznie (kumulatywnie) wszyscy wykonawcy wchodzący w skład konsorcjum/ spółki cywilnej.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy - w zakresie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa wyżej w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia nie jest wymagane spełnianie przez wykonawców żadnych szczególnych wymogów.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tzn. wykonawcy którzy dysponują/ będą dysponować zespołem, który zostanie wyznaczony do realizacji zamówienia, w skład którego wchodzić musi co najmniej: 1) kierownik zespołu - posiadający min. 3 lata doświadczenia w zakresie public relations, reklamy, promocji lub marketingu, który kierował przynajmniej 2 kampaniami informacyjnymi lub społecznymi, 2) członkowie zespołu ds. kreacji (min. 3 osoby) - z których każdy posiada min. 3 lata doświadczenia w branży usług reklamowych oraz brali udział w przygotowaniu kreacji co najmniej 2 kampanii informacyjno - promocyjnych lub społecznych (krajowych lub zagranicznych). Zamawiający nie dopuszcza, aby funkcję kierownika zespołu oraz członka zespołu ds. kreacji pełniła jedna i ta sama osoba. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawcę wyżej wskazanego warunku udziału w postępowaniu według formuły spełnia/nie spełnia - na podstawie analizy złożonego przez wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Z treści załączonego do oferty wykonawcy oświadczenia wynikać ma jednoznacznie, iż wykonawca ten warunek spełnia. W przypadków wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie (konsorcjum, spółka cywilna) wyżej wskazany warunek udziału w postępowaniu musi spełniać jeden z wykonawców samodzielnie lub łącznie (kumulatywnie) wszyscy wykonawcy wchodzący w skład konsorcjum/ spółki cywilnej.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy - w zakresie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa wyżej w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia nie jest wymagane spełnianie przez wykonawców żadnych szczególnych wymogów.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca, wraz z ofertą, zobowiązany jest złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1 - Cena - 35
  • 2 - Koncepcja kampanii - 65

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:www.wrota.podkarpackie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. nr 207.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.03.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. nr 207.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Projekt: Wsparcie procesu wdrażania RPO WP poprzez działania o charakterze informacyjno-promocyjnym w 2013 roku. 2. Informacje dodatkowe do punktu III.3 ogłoszenia: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, co do których jest brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawcę wyżej wskazanego warunku udziału w postępowaniu według formuły spełnia/ nie spełnia - na podstawie analizy złożonego przez wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenia, o którym mowa w pkt. III.4.2 ogłoszenia. Z treści załączonych do oferty wykonawcy oświadczeń mających na celu potwierdzenie spełniania przez niego warunku, o którym mowa wyżej wynikać ma jednoznacznie, iż wykonawca ten warunek spełnia. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (konsorcjum, spółka cywilna) muszą spełniać oddzielnie - warunek ten musi być spełniony przez każdego z wykonawców wchodzących w skład konsorcjum/ spółki cywilnej. Jeżeli zaistnieją przesłanki do wykluczenia z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego chociażby jednego z wykonawców wchodzących w skład konsorcjum/ spółki cywilnej - zamawiający wykluczy konsorcjum/ spółkę cywilną. 3. Ilekroć w ogłoszeniu o zamówieniu jest mowa o ustawie należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759, z późn. zm.)..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Skrótowa treść zamówienia
Opracowanie koncepcji kreatywnej, strategii mediowej, harmonogramu działań i planu medialnego kampanii informacyjno-promocyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w województwie podkarpackim oraz przeprowadzenie kampanii wraz z przedstawieniem raportu końcowego z jej przeprowadzenia.
Właściwa treść zamówienia

dolSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 

linia 200

Wprowadził(a): 
Tomasz Jarecki
tel.: 017 850 17 76
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zatwierdził(a): 
Justyna Sokołowska