http://www.bip.gov.pl/ Strona główna

Kontrast

Informacja o Konferencji dot. projektu pozakonkursowego pn. Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu

|
[RR] Wiesław Bek

Logo nowe04

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego wraz z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie zaprasza na Konferencję otwierającą projekt pn. Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu, w trakcie której zostanie przedstawiona koncepcja funkcjonowania nowego narzędzia wspierającego mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu województwa podkarpackiego w zakupie specjalistycznych usług od krajowych i zagranicznych instytucji otoczenia biznesu oraz dostawców usług proinnowacyjnych.

Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania Programu Ochrony Środowiska Województwa Podkarpackiego

|
[OS] Michał Herdzik

 

Na podstawie art 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) Zarząd Województwa Podkarpackiego podaje do publicznej wiadomości informacje o przystapieniu do opracowania projektu Programu Ochrony Srodowiska Województwa Podkarpackiego na lata 2016-2019 z Perspektywą do 2023 r. wraz z Prognozą oddziaływania programu na środowisko.