Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

Zarząd Województwa Podkarpackiego informuje, że termin przetargów ustnych ograniczonych na zbycie nieruchomości położonych w Głogowie Małopolskim obręb Rudna Mała
1. Nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka o nr 2137/12 o powierzchni 2,7034 ha, położoną w Głogowie Małopolskim obręb Rudna Mała, objętą księgą wieczystą RZ1Z/00112957/7.
2. Nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka o nr 2137/14 o powierzchni 2,0672 ha, położoną w Głogowie Małopolskim obręb Rudna Mała, objętą księgą wieczystą RZ1Z/00112957/7.
3. Nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki o nr 2137/15 i 2137/16 o łącznej powierzchni 2,3918 ha, położoną w Głogowie Małopolskim obręb Rudna Mała, objętą księgą wieczystą RZ1Z/00112957/7.
4. Nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka o nr 2137/18 o powierzchni 2,4377 ha, położoną w Głogowie Małopolskim obręb Rudna Mała, objętą księgą wieczystą RZ1Z/00112957/7.
ogłoszonych w dniu 12 kwietnia 2022 roku zmienia się z 23 czerwca 2022 r. na dzień 25 lipca 2022 r.
Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu należy złożyć w formie pisemnej do 12 lipca 2022 roku,
Lista oferentów zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie ogłoszona w dniu 18 lipca 2022 r.
Wadium należy wpłacać najpóźniej do dnia 19 lipca 2022 roku.

Warunki przetargów przedstawione są w zaktualizowanym ogłoszeniu poniżej.

Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza przetargi ustne ograniczone na zbycie nieruchomości położonych w Głogowie Małopolskim obręb Rudna Mała:

1. Nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka o nr 2137/12 o powierzchni 2,7034 ha, położoną w Głogowie Małopolskim obręb Rudna Mała, objętą księgą wieczystą RZ1Z/00112957/7.
Działka znajduje się na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO–PARK MIELEC Podstrefa Trzebownisko w Podkarpackim Parku Naukowo-Technologicznym AEROPOLIS i stanowi własność Województwa Podkarpackiego.
W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim Nr XL/374/2009 z dnia 21 lipca 2009 r. działka znajduje się w terenach oznaczonych symbolem „PU” tereny zabudowy produkcyjnej, usługowej składów i magazynów.
W operacie ewidencji gruntów i budynków działka oznaczona jest symbolem Ti.

Działka jest niezabudowana, ma kształt zbliżony do trójkąta o nieregularnym przebiegu granicy północnej. Teren działki w części północno-zachodniej i południowo-wschodniej lekko obniżony, porośnięty krzakami i zadrzewieniem bez wartości użytkowej. Część środkowa to teren płaski częściowo zakrzaczony. Działka posiada częściowe uzbrojenie w media (sieć wodociągowa, kanalizacyjna sanitarna i deszczowa, gazowa, teletechniczna). Dostęp do drogi publicznej będzie możliwy poprzez ustanowienie służebności drogi koniecznej przez drogę wewnętrzną obejmującą działki o numerach 2137/10, 2137/13, 2137/17 i 2137/8 położone w Głogowie Małopolskim obręb Rudna Mała oraz przez działki o numerach 1/39 i 1/22 położone w Zaczerniu gm. Trzebownisko, będące własnością Województwa Podkarpackiego.
Nabywcy działki zostanie ustanowiona służebność gruntowa przejazdu i przechodu przez drogę wewnętrzną, za wynagrodzeniem 123 zł brutto (słownie złotych: sto dwadzieścia trzy).

Cena wywoławcza nieruchomości składającej się z w/w działki wynosi: 3 434 100 zł (słownie złotych: trzy miliony czterysta trzydzieści cztery tysiące sto 00/100)

Wadium wynosi: 300 000,00 zł (słownie złotych: trzysta tysięcy 00/100).
Przetarg odbędzie się w dniu 25 lipca 2022 roku, o godz. 8ºº

2. Nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka o nr 2137/14 o powierzchni 2,0672 ha, położoną w Głogowie Małopolskim obręb Rudna Mała, objętą księgą wieczystą RZ1Z/00112957/7.
Działka znajduje się na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO –PARK MIELEC Podstrefa Trzebownisko w Podkarpackim Parku Naukowo-Technologicznym AEROPOLIS i stanowi własność Województwa Podkarpackiego.
W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim Nr XL/374/2009 z dnia 21 lipca 2009 r. działka znajduje się w terenach oznaczonych symbolem „PU” tereny zabudowy produkcyjnej, usługowej składów i magazynów.
W operacie ewidencji gruntów i budynków działka oznaczona jest symbolem Ti.

Działka jest niezabudowana, ma kształt zbliżony do trójkąta. Teren działki płaski z lekkim nachyleniem w kierunku północno-wschodnim. Od północy działka przylega do lasu, od południowego - wschodu w części do ogrodzenia lotniska. W południowo – wschodniej części działka porośnięta krzewami i samosiewami brzozy, osiki. Działka posiada częściowe uzbrojenie w media (sieć wodociągowa, kanalizacyjna sanitarna i deszczowa, gazowa, teletechniczna). Dostęp do drogi publicznej będzie możliwy poprzez ustanowienie służebności drogi koniecznej przez drogę wewnętrzną obejmującą działki o numerach 2137/10, 2137/13, 2137/17 i 2137/8 położone w Głogowie Małopolskim obręb Rudna Mała oraz przez działki o numerach 1/39 i 1/22 położone w Zaczerniu gm. Trzebownisko, będące własnością Województwa Podkarpackiego.
Nabywcy działki zostanie ustanowiona służebność gruntowa przejazdu i przechodu przez drogę wewnętrzną, za wynagrodzeniem 123 zł brutto (słownie złotych: sto dwadzieścia trzy).

Cena wywoławcza nieruchomości składającej się z w/w działki wynosi: 2 788 900 zł (słownie złotych: dwa miliony siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset 00/100 )

Wadium wynosi: 300 000,00 zł (słownie złotych: trzysta tysięcy 00/100).
Przetarg odbędzie się w dniu 25 lipca 2022 roku, o godz. 10ºº

3. Nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki o nr 2137/15 i 2137/16 o łącznej powierzchni 2,3918 ha, położoną w Głogowie Małopolskim obręb Rudna Mała, objętą księgą wieczystą RZ1Z/00112957/7.
Działki znajdują się na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO –PARK MIELEC Podstrefa Trzebownisko w Podkarpackim Parku Naukowo-Technologicznym AEROPOLIS i stanowią własność Województwa Podkarpackiego.
W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Trzebownisko Nr XXVII/275/09 z dnia 24 lipca 2009 r. działka 2137/15 znajduje się w terenach oznaczonych symbolem „P/U” tereny zabudowy produkcyjnej, usługowej, składów i magazynów, działka 2137/16 znajduje się w terenach oznaczonych symbolem „KX” tereny ciągu pieszo-jezdnego.
W operacie ewidencji gruntów i budynków działki oznaczone są symbolem Ti.

Działki są niezabudowane. Działka 2137/15 o powierzchni 2,3829 ha, o nieregularnym kształcie. Od strony północno-wschodniej i częściowo południowej i wschodniej przylega do ogrodzenia terenu lotniska. Graniczy z działką 2137/16. Teren działki płaski, w części północno-wschodniej porośnięta krzakami i zadrzewieniem bez wartości użytkowej. Działka posiada pełne uzbrojenie w media (sieć wodociągowa, kanalizacyjna sanitarna i deszczowa, gazowa, teletechniczna). Działka 2137/16 o powierzchni 0,0089 ha to wąski pas gruntu, stanowiący dojazd od drogi wewnętrznej do ogrodzenia lotniska. Teren płaski. Działka posiada częściowe uzbrojenie w media (sieć wodociągowa, kanalizacyjna sanitarna i deszczowa, teletechniczna, gazowa). Dostęp do drogi publicznej będzie możliwy poprzez ustanowienie służebności drogi koniecznej przez drogę wewnętrzną obejmującą działki o numerach 2137/10, 2137/13, 2137/17 i 2137/8 położone w Głogowie Małopolskim obręb Rudna Mała oraz przez działki o numerach 1/39 i 1/22 położone w Zaczerniu gm. Trzebownisko, będące własnością Województwa Podkarpackiego.
Nabywcy działek zostanie ustanowiona służebność gruntowa przejazdu i przechodu przez drogę wewnętrzną, za wynagrodzeniem 123 zł brutto (słownie złotych: sto dwadzieścia trzy).

Cena wywoławcza nieruchomości składającej się z w/w działek wynosi: 3 342 100 zł (słownie złotych: trzy miliony trzysta czterdzieści dwa tysiące sto 00/100 )
Wadium wynosi: 300 000,00 zł (słownie złotych: trzysta tysięcy 00/100).
Przetarg odbędzie się w dniu 25 lipca 2022 roku, o godz. 12ºº

4. Nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka o nr 2137/18 o powierzchni 2,4377 ha, położoną w Głogowie Małopolskim obręb Rudna Mała, objętą księgą wieczystą RZ1Z/00112957/7.
Działka znajduje się na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO –PARK MIELEC Podstrefa Trzebownisko w Podkarpackim Parku Naukowo-Technologicznym AEROPOLIS i stanowi własność Województwa Podkarpackiego.
W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim Nr XL/374/2009 z dnia 21 lipca 2009 r. działka znajduje się w terenach oznaczonych symbolem „PU” tereny zabudowy produkcyjnej, usługowej składów i magazynów.
W operacie ewidencji gruntów i budynków działka oznaczona jest symbolem Ti.

Działka jest niezabudowana, ma kształt zbliżony do trójkąta. Teren działki lekko obniżony częściowo podmokły. Działka od północy i od wschodu przylega do ogrodzenia terenu lotniska. W środkowej części działki zlokalizowany jest rów odwadniający biegnący od strony lotniska. Po obu stronach rowu działka porośnięta drzewami głównie osiką. Część południowo – zachodnia działki wzdłuż drogi bez roślinności. Działka posiada częściowe uzbrojenie w media (sieć wodociągowa, kanalizacyjna sanitarna i deszczowa, gazowa, teletechniczna). Dostęp do drogi publicznej będzie możliwy poprzez ustanowienie służebności drogi koniecznej przez drogę wewnętrzną obejmującą działki o numerach 2137/10, 2137/13, 2137/17 i 2137/8 położone w Głogowie Małopolskim obręb Rudna Mała oraz przez działki o numerach 1/39 i 1/22 położone w Zaczerniu gm. Trzebownisko, będące własnością Województwa Podkarpackiego.
Nabywcy działki zostanie ustanowiona służebność gruntowa przejazdu i przechodu przez drogę wewnętrzną, za wynagrodzeniem 123 zł brutto (słownie złotych: sto dwadzieścia trzy).

Cena wywoławcza nieruchomości składającej się z w/w działki wynosi: 3 288 700 zł (słownie złotych: trzy miliony dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset 00/100)

Wadium wynosi: 300 000,00 zł (słownie złotych: trzysta tysięcy 00/100).
Przetarg odbędzie się w dniu 25 lipca 2022 roku, o godz. 14ºº


W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w terminie i miejscu wskazanym w niniejszym ogłoszeniu oraz uzyskały zgodę Zarządu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego na ulokowanie inwestycji na terenie Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego AEROPOLIS.
Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu należy złożyć w formie pisemnej do 12 lipca 2022 roku, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem, pokój nr 319.
Lista oferentów zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego oraz na stronie internetowej Urzędu w dniu 18 loipca 2022 r.
Wadium należy wpłacać na rachunek bankowy Województwa Podkarpackiego Santander Bank Polska 49 1090 2750 0000 0001 4752 0763, w sposób umożliwiający odnotowanie wpłaty, najpóźniej do dnia 19 lipca 2022 roku.
Za datę wpłaty wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Województwa Podkarpackiego. Na dowodzie wniesienia wadium należy uwidocznić
numer działki, której dotyczy wpłata.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu wpłacenia pozostałej części należności, a pozostałym osobom zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu.

Cena nieruchomości nie obejmuje kosztów związanych z okazaniem granic. Okazanie granic nieruchomości odbywa się na wniosek i koszt nabywcy.
Uczestnik przetargu przed przystąpieniem do przetargu jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, że zapoznał się z warunkami przetargu, że stan prawny i stan faktyczny nieruchomości jest mu znany i nie wnosi ww. zakresach żadnych zastrzeżeń i roszczeń oraz nie będzie wnosił ich w przyszłości. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Przetargi odbędą się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem, pokój nr 319.
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu, która musi być wyższa od ceny wywoławczej, będzie ceną sprzedaży. Do ceny nieruchomości uzyskanej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu sprzedaży.
Cena sprzedaży musi być wpłacona przez kupującego przed zawarciem umowy przeniesienia własności. Koszty związane z umową przeniesienia własności ponosi kupujący.
W przypadku, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, Województwo może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem, pokój 314A, tel. (0-17) 850 17 12.

Rzeszów, dnia 10 maja 2022 r.

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi