Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

Zarząd Województwa Podkarpackiego

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż kompleksu nieruchomości stanowiących własność Województwa Podkarpackiego, położonych  w Lubaczowie przy ul. Słowackiego 13,obręb 1, obejmujących:

  • wydzielony lokal użytkowy nr 2 o pow. użytkowej 54,00 m², z pomieszczeniami przynależnymi o powierzchni 28,27 m2, obj. KW nr PR1L/00054295/3,  wraz  z udziałem 8227/31812 w częściach wspólnych budynku i w prawie własności działki ewidencyjnej nr 2750/1 o pow. 0,0753 ha, obj. KW nr PR1L/00042880/4, usytuowany na parterze, w murowanym dwukondygnacyjnym budynku mieszkalnym, w całości  podpiwniczonym, w średnim stanie technicznym. Lokal składa się z przedpokoju,  3 pokoi, łazienki z wc i pomieszczenia magazynku, wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno – kanalizacyjną, gazową, centralnego ogrzewania – kocioł gazowy. Przedmiotowa działka posiada pełne uzbrojenie w media.
  • zabudowane budynkiem garażowym (dwa boksy, każdy po 18,00 m²) działki ewidencyjne nr 2750/5 o powierzchni 0,0020 ha i nr 2750/7  o  powierzchni 0,0020 ha, obj. KW nr PR1L/00042872/5. Budynek boksów garażowych murowany, ze stropodachem krytym papą, posadzki betonowe, wyposażony  w instalację elektryczną. Stan techniczny średni.
  • udział 9/33 części w działce ewidencyjnej nr 2750/2 o powierzchni 0,0150 ha, obj. KW nr PR1L/00042875/6, stanowiącej drogę dojazdową do przedmiotowego kompleksu nieruchomości od ul. Z. Krasińskiego, utwardzona trylinką betonową. 
  • udział 6/21 części w działce ewidencyjnej nr 2750/3 o powierzchni 0,0169 ha, obj. KW nr PR1L/00042874/9, stanowiącej plac manewrowy dla użytkowników garaży, częściowo utwardzona betonem. Dojazd do działki przez działkę nr 2750/2.

Przedmiotowe działki nie są objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Lubaczowa, uchwalonego Uchwałą nr 103/XXIX/2001 Rady Miasta Lubaczów z dnia 28 września 2001 r. wraz z późn. zm., znajdują się  w terenach mieszkaniowych zabudowy jednorodzinnej.

Ponadto w/w działki położone są w obszarze rewitalizacji – wyznaczonym Uchwałą Nr 304/XXXIII/2017 Rady Miasta Lubaczów z dnia 30 marca 2017 r., dla którego nie została ustanowiona Specjalna Strefa Rewitalizacji, oraz nie ustanowiono prawa pierwokupu na rzecz gminy.

Obecnie kompleks nieruchomości obciążony jest dwiema umowami najmu zawartymi na czas nieokreślony z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 260 000,00 zł (słownie złotych: dwieście sześćdziesiąt tysięcy 00/100) brutto.

Wadium wynosi: 26 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia sześć tysięcy 00/100).

Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej,  z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 8 września 2022 r., o godz. 900 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy  al. Łukasza Cieplińskiego 4, Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem, pokój 319.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w terminie i miejscu wskazanym w niniejszym ogłoszeniu.

Wadium należy wpłacać na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego: Santander Bank Polska 49 1090 2750 0000 0001 4752 0763 w sposób umożliwiający odnotowanie wpłaty najpóźniej do dnia 2 września 2022 r.

Za datę wpłaty wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Marszałkowskiego. Na dowodzie wniesienia wadium należy uwidocznić numery działek, których dotyczy wpłata.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu wpłacenia pozostałej części należności, a pozostałym osobom zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu.

Cena nieruchomości nie obejmuje kosztów związanych z okazaniem granic. Okazanie granic nieruchomości odbywa się na wniosek i koszt nabywcy.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest posiadać: dokument tożsamości, potwierdzenie wpłaty wadium oraz dodatkowo - dla podmiotów gospodarczych – numer NIP oraz w zależności od formy prowadzenia działalności gospodarczej aktualny wydruk z KRS lub CEIDG bądź też urzędowo poświadczone zaświadczenie o wpisie do innego właściwego rejestru (wydane w ciągu ostatnich trzech miesięcy). W przypadku osób fizycznych pozostających w ustawowej wspólności majątkowej, konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości, bądź też złożenie pisemnego oświadczenia, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego. W przypadku cudzoziemców wszelkie dokumenty okazywane do przetargu powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego oraz koniecznym jest przedłożenie promesy, tj. przyrzeczenia wydania zezwolenia na nabycie nieruchomości, wydanej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o ile nie są spełnione przesłanki do zastosowania zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia.

Przed przystąpieniem do przetargu, uczestnik przetargu jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, że zapoznał się z warunkami przetargu oraz, że stan prawny, stan faktyczny  i stan techniczny  nieruchomości jest mu znany i nie wnosi w/w zakresach żadnych zastrzeżeń i roszczeń, jak również nie będzie wnosił ich  w przyszłości i że wyraża zgodę na udostępnianie i przetwarzanie swoich danych osobowych na cele związane z przeprowadzeniem procedury przetargu.  

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu, która musi być wyższa od ceny wywoławczej, będzie ceną sprzedaży. Cena sprzedaży musi być wpłacona przez kupującego przed zawarciem umowy notarialnej. Koszty związane
z umową sprzedaży ponosi kupujący.

Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu  21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nieprzystąpienie, bez usprawiedliwienia, do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu uprawnia organizatora przetargu do odstąpienia od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4,  Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem, pokój 314B, tel. (0-17) 773 60 23.

 

Rzeszów, dnia 25 lipca 2022 r.

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi