bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 327 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 4 marca 2014 r.

327/7759/14

04.03.2014 r.

przyjęcia stanowiska dot. braku podstaw prawnych do zwrotu aktualnej wartości pieniężnej za nieruchomość położoną w Potoku gmina Jedlicze oraz do jej zwrotu do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

327/7760/14

04.03.2014 r.

zatwierdzenia sprawozdania  z realizacji Programu Działalności   Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale za 2013 rok.

327/7761/14

04.03.2014 r.

wyrażenia zgody na dokonanie zmian w Programie Działalności Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale na 2014 rok.

327/7762/14

04.03.2014 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

327/7763/14

04.03.2014 r.

realizacji Rocznego Planu Komunikacyjnego PROW 2007-2013 na 2014 rok oraz w sprawie realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

327/7764/14

04.03.2014 r.

zawarcia z Wojewodą Podkarpackim umowy dotyczącej przekazywania środków z budżetu państwa.

327/7765/14

04.03.2014 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

327/7766/14

04.03.2014 r.

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Wadowice Górne.

327/7767/14

04.03.2014 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

327/7768/14

04.03.2014 r.

ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym.

327/7769/14

04.03.2014 r.

ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania
o udzielenie koncesji na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym.

327/7770/14

04.03.2014 r.

zapłaty Miejskiemu Zakładowi Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarosławiu odszkodowania z tytułu odmowy zawarcia w 2008 roku umowy określającej zasady przekazywania dopłat do krajowych autobusowych przewozów pasażerskich.

327/7771/14

04.03.2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wydłużenia terminu na obronę rozprawy doktorskiej przez uczestnika projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

327/7772/14

04.03.2014 r.

przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2014.

327/7773/14

04.03.2014 r.

uchylenia uchwały.

327/7774/14

04.03.2014 r.

wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zajęcia przez dyrektora naczelnego Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie na rzecz innego podmiotu.

327/7775/14

04.03.2014 r.

wyboru ofert i udzielenia dotacji  w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Wyprawy w świat teatru” na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2014 roku.

327/7776/14

04.03.2014 r.

złożenia wniosku do Zarządu Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością  o wpis do księgi udziałów.

327/7777/14

04.03.2014 r.

zmiany Uchwały Nr 269/5297/10 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Specjalistycznemu Zespołowi Gruźlicy i Chorób Płuc  w Rzeszowie.

327/7778/14

04.03.2014 r.

wystąpienia do Rady Społecznej działającej przy Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy o wydanie opinii w przedmiocie odwołania Dyrektora Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.

327/7779/14

04.03.2014 r.

przyjęcia Programu wsparcia leczenia niepłodności mieszkańców Podkarpacia metodą Naprotechnologii na lata 2014 – 2016.

327/7780/14

04.03.2014 r.

uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą „Przegląd Filmowy „Siła 21. Chromosomu”” przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Iskierka” w Kolbuszowej Dolnej- w ramach realizacji „Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020”.

327/7781/14

04.03.2014 r.

zatwierdzenia kwartalnego zestawienia nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej.

327/7782/14

04.03.2014 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania  w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r., w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

327/7783/14

04.03.2014 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania  w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r., w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

327/7784/14

04.03.2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 147/3403/12 z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie wyboru projektów z listy rezerwowej do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i Innowacyjna gospodarka działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B - Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz w sprawie zmiany Uchwały Nr 282/5582/10 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 maja 2010 r.

327/7785/14

04.03.2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 289/6929/13 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

327/7786/14

04.03.2014 r.

dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.3 Regionalny system innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – nabór 2013.

327/7787/14

04.03.2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 196/4576/12 z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2 Instytucje otoczenia biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

327/7788/14

04.03.2014 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań na rok 2015.

327/7789/14

04.03.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom w roku szkolnym 2013/2014.

327/7790/14

04.03.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie utworzenia Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Łańcucie.

327/7791/14

04.03.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie utworzenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie.

327/7792/14

04.03.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie utworzenia Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Mielcu.

327/7793/14

04.03.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie utworzenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu.

327/7794/14

04.03.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie utworzenia Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Jaśle.

327/7795/14

04.03.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie utworzenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle.

327/7796/14

04.03.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie utworzenia Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Stalowej Woli.

327/7797/14

04.03.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie utworzenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli.

327/7798/14

04.03.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie utworzenia Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Rzeszowie.

327/7799/14

04.03.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie utworzenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie.

327/7800/14

04.03.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie utworzenia Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Sanoku.

327/7801/14

04.03.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie utworzenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku.

327/7802/14

04.03.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie utworzenia Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Przemyślu.

327/7803/14

04.03.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie utworzenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu.

327/7804/14

04.03.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przekazania do dalszych uzgodnień i opinii projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawach parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała_Nr_327_7759_14.pdf)Uchwała_Nr_327_7759_14.pdf376 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_327_7760_14.zip)Uchwała_Nr_327_7760_14.zip1645 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_327_7761_14.pdf)Uchwała_Nr_327_7761_14.pdf447 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_327_7762_14.pdf)Uchwała_Nr_327_7762_14.pdf504 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_327_7763_14.pdf)Uchwała_Nr_327_7763_14.pdf602 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_327_7764_14.zip)Uchwała_Nr_327_7764_14.zip793 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_327_7765_14.pdf)Uchwała_Nr_327_7765_14.pdf509 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_327_7766_14.pdf)Uchwała_Nr_327_7766_14.pdf407 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_327_7767_14.pdf)Uchwała_Nr_327_7767_14.pdf332 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_327_7768_14.pdf)Uchwała_Nr_327_7768_14.pdf885 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_327_7769_14.pdf)Uchwała_Nr_327_7769_14.pdf847 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_327_7770_14.pdf)Uchwała_Nr_327_7770_14.pdf409 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_327_7771_14.pdf)Uchwała_Nr_327_7771_14.pdf488 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_327_7772_14.pdf)Uchwała_Nr_327_7772_14.pdf746 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_327_7773_14.pdf)Uchwała_Nr_327_7773_14.pdf290 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_327_7774_14.pdf)Uchwała_Nr_327_7774_14.pdf315 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_327_7775_14.pdf)Uchwała_Nr_327_7775_14.pdf1178 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_327_7776_14.pdf)Uchwała_Nr_327_7776_14.pdf323 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_327_7777_14.pdf)Uchwała_Nr_327_7777_14.pdf916 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_327_7778_14.pdf)Uchwała_Nr_327_7778_14.pdf367 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_327_7779_14.zip)Uchwała_Nr_327_7779_14.zip1754 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_327_7780_14.pdf)Uchwała_Nr_327_7780_14.pdf375 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_327_7781_14.pdf)Uchwała_Nr_327_7781_14.pdf440 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_327_7782_14.pdf)Uchwała_Nr_327_7782_14.pdf779 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_327_7783_14.pdf)Uchwała_Nr_327_7783_14.pdf878 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_327_7784_14.pdf)Uchwała_Nr_327_7784_14.pdf1005 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_327_7785_14.zip)Uchwała_Nr_327_7785_14.zip3349 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_327_7786_14.pdf)Uchwała_Nr_327_7786_14.pdf2429 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_327_7787_14.pdf)Uchwała_Nr_327_7787_14.pdf1149 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_327_7788_14.pdf)Uchwała_Nr_327_7788_14.pdf458 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_327_7789_14.pdf)Uchwała_Nr_327_7789_14.pdf696 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_327_7790_14.zip)Uchwała_Nr_327_7790_14.zip3253 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_327_7791_14.zip)Uchwała_Nr_327_7791_14.zip1219 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_327_7792_14.pdf)Uchwała_Nr_327_7792_14.pdf3388 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_327_7793_14.zip)Uchwała_Nr_327_7793_14.zip1488 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_327_7794_14.zip)Uchwała_Nr_327_7794_14.zip3105 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_327_7795_14.zip)Uchwała_Nr_327_7795_14.zip1206 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_327_7796_14.zip)Uchwała_Nr_327_7796_14.zip3101 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_327_7797_14.zip)Uchwała_Nr_327_7797_14.zip1237 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_327_7798_14.zip)Uchwała_Nr_327_7798_14.zip3132 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_327_7799_14.zip)Uchwała_Nr_327_7799_14.zip1219 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_327_7800_14.zip)Uchwała_Nr_327_7800_14.zip3124 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_327_7801_14.zip)Uchwała_Nr_327_7801_14.zip1213 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_327_7802_14.zip)Uchwała_Nr_327_7802_14.zip3131 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_327_7803_14.zip)Uchwała_Nr_327_7803_14.zip1231 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_327_7804_14.zip)Uchwała_Nr_327_7804_14.zip159925 kB