bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 330 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 18 marca 2014 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

330/7866/14

18.03.2014 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

330/7867/14

18.03.2014 r.

zwrotu darowizny nieruchomości położonej w Dębicy.

330/7868/14

18.03.2014 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

330/7869/14

18.03.2014 r.

realizacji Rocznego Planu Komunikacyjnego PROW 2007-2013 na 2014 rok oraz w sprawie realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

330/7870/14

18.03.2014 r.

przeniesienia przez beneficjenta posiadania dóbr objętych operacją w ramach Działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

330/7871/14

18.03.2014 r.

przeniesienia przez beneficjenta posiadania dóbr objętych operacją w ramach Działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

330/7872/14

18.03.2014 r.

powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie z budżetu Województwa Podkarpackiego w 2014 roku zadań dot. pierwszego wyposażenia Centrum Integracji Społecznej.

330/7873/14

18.03.2014 r.

powołania Rady Społecznej przy Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Rzeszowie.

330/7874/14

18.03.2014 r.

wystąpienia do Rady Społecznej działającej przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie o wydanie opinii w przedmiocie odwołania Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.

330/7875/14

18.03.2014 r.

upoważnienia do udzielania licencji i występowania do osób fizycznych i prawnych w zakresie realizacji zadania pn. „Działania edukacyjno-promocyjne mające na celu podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami w postaci zużytych baterii i akumulatorów”.

330/7876/14

18.03.2014 r.

zawarcia aneksu do umowy partnerskiej z dnia 27 września  2012 r.

330/7877/14

18.03.2014 r.

zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie projektu systemowego pn. Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2014 w województwie podkarpackim.

330/7878/14

18.03.2014 r.

zawarcia porozumienia z Przemyskim Centrum Kultury i Nauki ZAMEK.

330/7879/14

18.03.2014 r.

przyjęcia projektu zaktualizowanego Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

330/7880/14

18.03.2014 r.

realizacji Podkarpackiego Festiwalu Nauki i Techniki.

330/7881/14

18.03.2014 r.

wyboru do dofinansowania projektu VIII osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 przewidzianego do realizacji w 2014 r.

330/7882/14

18.03.2014 r.

udzielenia upoważnienia.

330/7883/14

18.03.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia Miastu Dębica w roku 2014 pomocy finansowej.

330/7884/14

18.03.2014 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię Zarządu w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

330/7885/14

18.03.2014 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania  w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 90/2052/11 z dnia 8 listopada 2011 r., w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

330/7886/14

18.03.2014 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego  Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r., w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

330/7887/14

18.03.2014 r.

udzielenia dotacji na realizację zadań w ramach sportu kwalifikowanego w 2014 roku.

330/7888/14

18.03.2014 r.

przyznania nagród Województwa Podkarpackiego w dziedzinie sportu.

330/7889/14

18.03.2014 r.

przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za 2013 rok.

330/7890/14

18.03.2014 r.

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Wojaszówka.

330/7891/14

18.03.2014 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

330/7892/14

18.03.2014 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

330/7893/14

18.03.2014 r.

określenia formy przekazywania sprawozdań przez podległe jednostki organizacyjne.

330/7894/14

18.03.2014 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań na rok 2015.

330/7895/14

18.03.2014 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

330/7896/14

18.03.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie uchwalenia „Ramowego programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie”.

330/7897/14

18.03.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie uchwalenia „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020”.

330/7898/14

18.03.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie uchwalenia „Ramowego programu ochrony ofiar przemocy w rodzinie”.

330/7899/14

18.03.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie uchwalenia „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na lata 2014 – 2020”.

330/7900/14

18.03.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r.