bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 365 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 1 lipca 2014 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

365/8689/14

01.07.2014 r.

zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

365/8690/14

01.07.2014 r.

objęcia udziałów spółki Port Lotniczy „Rzeszów - Jasionka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

365/8691/14

01.07.2014 r.

złożenia wniosku o dofinansowanie zadania.

365/8692/14

01.07.2014 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

365/8693/14

01.07.2014 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

365/8694/14

01.07.2014 r.

realizacji Rocznego Planu Komunikacyjnego PROW 2007-2013 na 2014 rok oraz w sprawie realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

365/8695/14

01.07.2014 r.

wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w 2014 roku zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie określonych w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020.

365/8696/14

01.07.2014 r.

powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym.

365/8697/14

01.07.2014 r.

ustalenia „bezpiecznego” kursu wymiany CHF, do nieotrzymanych transz zaliczki.

365/8698/14

01.07.2014 r.

powołania Rady Społecznej przy Wojewódzkim Zespole Specjalistycznym w Rzeszowie.

365/8699/14

01.07.2014 r.

przyznania dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

365/8700/14

01.07.2014 r.

zmiany Uchwały Nr 321/7698/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

365/8701/14

01.07.2014 r.

przyjęcia treści umowy określającej warunki organizacyjno – finansowe działalności oraz program działania Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.

365/8702/14

01.07.2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Departament Edukacji i Nauki oraz nadzorowanych jednostek budżetowych w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na rok 2014.

365/8703/14

01.07.2014 r.

wydłużenia terminu na obronę rozprawy doktorskiej przez uczestnika projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

365/8704/14

01.07.2014 r.

przyznania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

365/8705/14

01.07.2014 r.

odwołania ze stanowiska dyrektora Medycznej Szkoły Policealnej w Rzeszowie.

365/8706/14

01.07.2014 r.

odwołania ze stanowiska dyrektora Medycznej Szkoły Policealnej im. Jadwigi Iżyckiej w Przemyślu.

365/8707/14

01.07.2014 r.

odwołania ze stanowiska dyrektora Medycznej Szkoły Policealnej w Mielcu.

365/8708/14

01.07.2014 r.

odwołania ze stanowiska dyrektora Medycznej Szkoły Policealnej w Łańcucie.

365/8709/14

01.07.2014 r.

odwołania ze stanowiska dyrektora Medycznej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Stalowej Woli.

365/8710/14

01.07.2014 r.

powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku.

365/8711/14

01.07.2014 r.

powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle.

365/8712/14

01.07.2014 r.

powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli.

365/8713/14

01.07.2014 r.

powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Medyczno – Społecznego Centrum Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie.

365/8714/14

01.07.2014 r.

powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Medyczno – Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu.

365/8715/14

01.07.2014 r.

powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Medyczno – Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu.

365/8716/14

01.07.2014 r.

powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Medyczno – Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie.

365/8717/14

01.07.2014 r.

wykonania działań promocyjnych podczas V Europejskich Mistrzostw Strażaków i Policjantów.

365/8718/14

01.07.2014 r.

uchylająca Uchwałę Nr 362/8655/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 czerwca 2014 r., w sprawie zlecenia wykonania działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego podczas Międzynarodowego Pikniku Piłkarskiego – Połomia 2014.

365/8719/14

01.07.2014 r.

zmiany przeznaczenia środków Funduszu Kolejowego niewykorzystanych w latach 2009 - 2014 oraz przyznanych na rok 2015 r.

365/8720/14

01.07.2014 r.

wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa.

365/8721/14

01.07.2014 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

365/8722/14

01.07.2014 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

365/8723/14

01.07.2014 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

365/8724/14

01.07.2014 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

365/8725/14

01.07.2014 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

365/8726/14

01.07.2014 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

365/8727/14

01.07.2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 317/7598/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 4 lutego  2014 r. w sprawie przyjęcia planu rzeczowo – finansowego Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na 2014 r.

365/8728/14

01.07.2014 r.

zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu „Sieć COIE”.

365/8729/14

01.07.2014 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

365/8730/14

01.07.2014 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

365/8731/14

01.07.2014 r.

wyrażenia zgody na zmianę terminu wejścia w życie umowy nr UDA-RPPK.03.01.00-18-030/10 zawartej z Gminą Miasto Rzeszów o dofinansowanie projektu pn. „Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 3 „Społeczeństwo informacyjne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

365/8732/14

01.07.2014 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego  Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r., w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

365/8733/14

01.07.2014 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego  Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r., w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

365/8734/14

01.07.2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

365/8735/14

01.07.2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 193/3677/09 z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

365/8736/14

01.07.2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 289/6929/13 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

365/8737/14

01.07.2014 r.

przeprowadzenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego przez Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, Fundację Generator Inspiracji, Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Fundację Fundusz Lokalny SMK.

365/8738/14

01.07.2014 r.

przeprowadzenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej.

365/8739/14

01.07.2014 r.

powołania dyrektora Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.

365/8740/14

01.07.2014 r.

zmian w budżecie województwa podkarpackiego na 2014 r.

365/8741/14

01.07.2014 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

365/8742/14

01.07.2014 r.

rozwiązania umowy o pracę.

365/8743/14

01.07.2014 r.

powierzenia wykonywania obowiązków dyrektora Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie.

365/8744/14

01.07.2014 r.

przeprowadzenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego podczas Festiwalu Pieśni, Piosenki i Poezji Patriotycznej „Bogu i Ojczyźnie” w Lubaczowie.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała_Nr_365_8689_14.pdf)Uchwała_Nr_365_8689_14.pdf835 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_365_8690_14.pdf)Uchwała_Nr_365_8690_14.pdf308 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_365_8691_14.pdf)Uchwała_Nr_365_8691_14.pdf331 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_365_8692_14.pdf)Uchwała_Nr_365_8692_14.pdf559 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_365_8693_14.pdf)Uchwała_Nr_365_8693_14.pdf507 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_365_8694_14.pdf)Uchwała_Nr_365_8694_14.pdf598 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_365_8695_14.pdf)Uchwała_Nr_365_8695_14.pdf1930 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_365_8696_14.pdf)Uchwała_Nr_365_8696_14.pdf675 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_365_8697_14.pdf)Uchwała_Nr_365_8697_14.pdf520 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_365_8698_14.pdf)Uchwała_Nr_365_8698_14.pdf413 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_365_8699_14.pdf)Uchwała_Nr_365_8699_14.pdf1157 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_365_8700_14.pdf)Uchwała_Nr_365_8700_14.pdf746 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_365_8701_14.pdf)Uchwała_Nr_365_8701_14.pdf2140 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_365_8702_14.zip)Uchwała_Nr_365_8702_14.zip2275 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_365_8703_14.pdf)Uchwała_Nr_365_8703_14.pdf442 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_365_8704_14.pdf)Uchwała_Nr_365_8704_14.pdf418 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_365_8705_14.pdf)Uchwała_Nr_365_8705_14.pdf288 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_365_8706_14.pdf)Uchwała_Nr_365_8706_14.pdf293 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_365_8707_14.pdf)Uchwała_Nr_365_8707_14.pdf285 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_365_8708_14.pdf)Uchwała_Nr_365_8708_14.pdf286 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_365_8709_14.pdf)Uchwała_Nr_365_8709_14.pdf298 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_365_8710_14.pdf)Uchwała_Nr_365_8710_14.pdf301 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_365_8711_14.pdf)Uchwała_Nr_365_8711_14.pdf299 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_365_8712_14.pdf)Uchwała_Nr_365_8712_14.pdf304 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_365_8713_14.pdf)Uchwała_Nr_365_8713_14.pdf297 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_365_8714_14.pdf)Uchwała_Nr_365_8714_14.pdf298 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_365_8715_14.pdf)Uchwała_Nr_365_8715_14.pdf305 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_365_8716_14.pdf)Uchwała_Nr_365_8716_14.pdf305 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_365_8717_14.pdf)Uchwała_Nr_365_8717_14.pdf361 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_365_8718_14.pdf)Uchwała_Nr_365_8718_14.pdf349 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_365_8719_14.pdf)Uchwała_Nr_365_8719_14.pdf727 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_365_8720_14.pdf)Uchwała_Nr_365_8720_14.pdf334 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_365_8721_14.pdf)Uchwała_Nr_365_8721_14.pdf643 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_365_8722_14.pdf)Uchwała_Nr_365_8722_14.pdf641 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_365_8723_14.pdf)Uchwała_Nr_365_8723_14.pdf640 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_365_8724_14.pdf)Uchwała_Nr_365_8724_14.pdf629 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_365_8725_14.pdf)Uchwała_Nr_365_8725_14.pdf632 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_365_8726_14.pdf)Uchwała_Nr_365_8726_14.pdf631 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_365_8727_14.pdf)Uchwała_Nr_365_8727_14.pdf3665 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_365_8728_14.pdf)Uchwała_Nr_365_8728_14.pdf474 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_365_8729_14.pdf)Uchwała_Nr_365_8729_14.pdf441 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_365_8730_14.pdf)Uchwała_Nr_365_8730_14.pdf118 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_365_8731_14.pdf)Uchwała_Nr_365_8731_14.pdf1076 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_365_8732_14.pdf)Uchwała_Nr_365_8732_14.pdf824 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_365_8733_14.pdf)Uchwała_Nr_365_8733_14.pdf933 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_365_8734_14.pdf)Uchwała_Nr_365_8734_14.pdf1160 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_365_8735_14.pdf)Uchwała_Nr_365_8735_14.pdf1184 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_365_8736_14.zip)Uchwała_Nr_365_8736_14.zip3529 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_365_8737_14.pdf)Uchwała_Nr_365_8737_14.pdf347 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_365_8738_14.pdf)Uchwała_Nr_365_8738_14.pdf305 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_365_8739_14.pdf)Uchwała_Nr_365_8739_14.pdf327 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_365_8740_14.pdf)Uchwała_Nr_365_8740_14.pdf507 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_365_8741_14.pdf)Uchwała_Nr_365_8741_14.pdf390 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_365_8743_14.pdf)Uchwała_Nr_365_8743_14.pdf334 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_365_8744_14.pdf)Uchwała_Nr_365_8744_14.pdf382 kB