bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 27 stycznia 2015 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

19/357/15

27.01.2015 r.

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2015 r.

19/358/15

27.01.2015 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

19/359/15

27.01.2015 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

19/360/15

27.01.2015 r.

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2015 r.

19/361/15

27.01.2015 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

19/362/15

27.01.2015 r.

upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Województwa Podkarpackiego do zaciągania zobowiązań.

19/363/15

27.01.2015 r.

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w roku 2015 zadań własnych realizowanych przez organizacje z udziałem środków zewnętrznych.

19/364/15

27.01.2015 r.

uchylenia Uchwały Nr 15/292/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie przekazania oświetlenia ulicznego zrealizowanego w ramach inwestycji pn. „Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębickiej w km 38+522 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi – etap II” na rzecz Gminy Tuszów Narodowy.

19/365/15

27.01.2015 r.

przekazania oświetlenia ulicznego zrealizowanego w ramach inwestycji pn. „Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębickiej w km 38+522 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi – etap III” na rzecz Gminy Tuszów Narodowy.

19/366/15

27.01.2015 r.

wyrażenia zgody na udział Województwa Podkarpackiego w konferencji „Pole Position – Investing in Poland” w Edynburgu.

19/367/15

27.01.2015 r.

wyrażenia zgody na udział Województwa Podkarpackiego w targach Paris Air Show 2015 oraz zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Rzeszów – w celu organizacji wspólnego stoiska wystawienniczego.

19/368/15

27.01.2015 r.

powołania Komisji do oceny merytorycznej wniosków o stypendia twórcze osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz określenia Regulaminu pracy Komisji.

19/369/15

27.01.2015 r.

udzielenia dotacji na realizację zadań w ramach sportu kwalifikowanego w 2015 roku.

19/370/15

27.01.2015 r.

wyrażenia zgody na postanowienia zawarte w treści projektu uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, odbywającego się w trybie pisemnym.

19/371/15

27.01.2015 r.

uchylenia uchwały.

19/372/15

27.01.2015 r.

przeznaczenia do sprzedaży w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Przemyślu przy ul. Łukasińskiego.

19/373/15

27.01.2015 r.

wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Zespołowi Specjalistycznemu w Rzeszowie na przedłużenie umowy użyczenia.

19/374/15

27.01.2015 r.

zmiany wzorów Aneksów do Istotnych Postanowień Umów związanych z realizacją Projektu „Podkarpacki System Informacji Medycznej” „PSIM”.

19/375/15

27.01.2015 r.

zawarcia aneksu do Umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych w ramach Umowy nr OR-IV.273.2.62.2013 z dnia 13.09.2013 na budowę i wdrożenie „Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej”.

19/376/15

27.01.2015 r.

zawarcia aneksu do Umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych w ramach Umowy nr OR-IV.273.2.56.20134 z dnia 29.10.2014 na utrzymanie integracji Regionalnego Centrum Informacji Medycznej „RCIM” – pełnienie funkcji Administratora RCIM”.

19/377/15

27.01.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

19/378/15

27.01.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

19/379/15

27.01.2015 r.

zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wydatków wynikających z realizacji zadań Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w roku 2015.

19/380/15

27.01.2015 r.

skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 2 grudnia 2014 r., sygn. akt. I SA/Rz 911/14.

19/381/15

27.01.2015 r.

powołania Zespołu ds. przygotowania Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego.

19/382/15

27.01.2015 r.

przyjęcia Tabeli wdrażania rekomendacji badania ewaluacyjnego.

19/383/15

27.01.2015 r.

zaopiniowania wniosku Pani Małgorzaty Twarowskiej reprezentującej ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o.  (ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa) z dnia 12 stycznia 2015 r. znak: J225-ILFWs-OC-0057, działającej z upoważnienia Inwestora - Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.

19/384/15

27.01.2015 r.

zmiany terminów realizacji i zmiany decyzji o realizacji projektu własnego pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej” „PSIM” nr RPPK.03.01.00-18-033/10 w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – wersja: zaliczka do 100% dotacji.

19/385/15

27.01.2015 r.

wyrażenia zgody na zmiany w projekcie pn. „Poprawa wizerunku miasta Dynów poprzez rewitalizację Rynku i przyległych ulic, parku przydworskiego oraz remont infrastruktury komunikacyjnej w obrębie Obszaru I”, realizowanego przez Gminę Miejską Dynów w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

19/386/15

27.01.2015 r.

zmiany wysokości korekty finansowej.

19/387/15

27.01.2015 r.

przyjęcia Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych na 2015 rok dla RPO WP 2007 – 2013 i RPO WP 2014 – 2020.

19/388/15

27.01.2015 r.

wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu.

19/389/15

27.01.2015 r.

wydłużenia terminu do zawarcia umów o dofinansowanie z Wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 289/6929/13 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B - Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

19/390/15

27.01.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 289/6929/13 z dnia 31 października 2013 r., w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

19/391/15

27.01.2015 r.

zmieniająca Uchwałę  Nr 356/8441/14 z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

19/392/15

27.01.2015 r.

wydłużenia terminu do zawarcia umów o dofinansowanie z Wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 356/8441/14 z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B - Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 370/8857/14 z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie wyboru projektów z listy rezerwowej do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i Innowacyjna Gospodarka, działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz w sprawie zmiany Uchwały Nr 356/8441/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 czerwca 2014 r. oraz Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 396/9417/14 z dnia 17 września 2014 r. w sprawie wyboru projektów z listy rezerwowej do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i Innowacyjna Gospodarka, działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz w sprawie zmiany Uchwały Nr 356/8441/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 czerwca 2014 r.

19/393/15

27.01.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego zwiększenia dofinansowania, zmiany terminu realizacji oraz zakresu rzeczowego projektu kluczowego pn. „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – Powiat Łańcucki” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

19/394/15

27.01.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie ustalenia przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 885 Przemyśl - Hermanowice - gr. państwa.

19/395/15

27.01.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku uchylającej uchwałę Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych stanowiących własność Województwa Podkarpackiego.

19/396/15

27.01.2015 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2015 rok.

19/397/15

27.01.2015 r.

przyjęcia Ramowego programu pracy Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie na 2015 rok.