bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 82 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 11 sierpnia 2015 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia 

Przedmiot uchwały - w sprawie

82/1878/15

11.08.2015 r.

przyjęcia „Raportu z przeprowadzonych w dniach 22.05.-22.06.2015 konsultacji publicznych aktualizacji Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Podkarpackiego”.

82/1879/15

11.08.2015 r.

stanowiska Zarządu Województwa Podkarpackiego dotyczącego pozbawienia kategorii drogi powiatowej Nr 2261R Radoszyce - granica państwa swojej kategorii, celem zaliczenia jej do kategorii drogi wojewódzkiej.

82/1880/15

11.08.2015 r.

stanowiska Zarządu Województwa Podkarpackiego dotyczącego pozbawienia drogi powiatowej Nr 2233R ulicy Matejki w Sanoku kategorii drogi powiatowej, celem zaliczenia jej do kategorii drogi gminnej.

82/1881/15

11.08.2015 r.

stanowiska Zarządu Województwa Podkarpackiego dotyczącego pozbawienia kategorii drogi powiatowej dróg: al. Tadeusza Rejtana - od ul. Lwowskiej do al. Powstańców Warszawy, ulicy gen. Stanisława Maczka od ul. Lubelskiej do ulicy Ciepłowniczej i ul. Ciepłowniczej - od ul. Stanisława Maczka do działki nr 1181 obr. 217, na terenie miasta Rzeszowa.

82/1882/15

11.08.2015 r.

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Tuszów Narodowy.

82/1883/15

11.08.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

82/1884/15

11.08.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

82/1885/15

11.08.2015 r.

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. „Budowa odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem Rzeszów Południe (Kielanówka) drogi ekspresowej S19”.

82/1886/15

11.08.2015 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

82/1887/15

11.08.2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 30/538/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie kultury fizycznej w 2015 roku.

82/1888/15

11.08.2015 r.

przyjęcia „Instrukcji postępowania w zakresie weryfikacji zobowiązań wynikających z postanowień umowy o przyznaniu pomocy w działaniu 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze objęte PROW na lata 2014-2020”.

82/1889/15

11.08.2015 r.

współorganizacji VII Parady Konnej w Żarówce.

82/1890/15

11.08.2015 r.

przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Brzozowie, będącej własnością Województwa Podkarpackiego.

82/1891/15

11.08.2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 59/1274/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 26 maja
2015 r. w sprawie podziału środków budżetu Województwa stanowiących dochód z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w roku 2015.

82/1892/15

11.08.2015 r.

wyrażenia zgody na zbycie ogrodzenia.

82/1893/15

11.08.2015 r.

zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.

82/1894/15

11.08.2015 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię Sejmiku w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

82/1895/15

11.08.2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 289/6929/13 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

82/1896/15

11.08.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 289/6929/13 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

82/1897/15

11.08.2015 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

82/1898/15

11.08.2015 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

82/1899/15

11.08.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały XXXV/649/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Podkarpackie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

82/1900/15

11.08.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/925/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Podkarpackiego”.

82/1901/15

11.08.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.

82/1902/15

11.08.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę nr VI/107/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego na rok 2015”.

82/1903/15

11.08.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym powierzchni przeznaczonej pod działalność gospodarczą w budynku przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie.

82/1904/15

11.08.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

82/1905/15

11.08.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej.

82/1906/15

11.08.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie.

82/1907/15

11.08.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

82/1908/15

11.08.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przystąpienia do realizacji Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej (PSIP).