bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 131 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 5 stycznia 2016 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

131/2823/16

05.01.2016 r.

przekazania nowo wybudowanego oświetlenia ulicznego na rzecz Gminy Głogów Małopolski.

131/2824/16

05.01.2016 r.

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Łańcut.

131/2825/16

05.01.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

131/2826/16

05.01.2016 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

131/2827/16

05.01.2016 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

131/2828/16

05.01.2016 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

131/2829/16

05.01.2016 r.

powołania Komisji Konkursowej do oceny prac konkursowych i wyboru logo Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej.

131/2830/16

05.01.2016 r.

ustalenia nowego kierunku kształcenia w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu od roku szkolnego 2016/2017.

131/2831/16

05.01.2016 r.

zmiany uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 124/2700/15 z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia projektu aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami (WPGO) wraz z Planem Inwestycyjnym stanowiącym załącznik WPGO.

131/2832/16

05.01.2016 r.

przyjęcia protokołu z wyników konsultacji projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczącej określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2016 w województwie podkarpackim.

131/2833/16

05.01.2016 r.

zabezpieczenia środków finansowych.

131/2834/16

05.01.2016 r.

wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków finansowych.

131/2835/16

05.01.2016 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu na zbycie ruchomych aktywów trwałych.

131/2836/16

05.01.2016 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie na nabycie miernika czucia wibracji.

131/2837/16

05.01.2016 r.

wykazu leków refundowanych.

131/2838/16

05.01.2016 r.

przyjęcia projektu zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

131/2839/16

05.01.2016 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 289/6929/13 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

131/2840/16

05.01.2016 r.

rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu pn. ”Unowocześnienie i rozwój usług firmy FMD Działowski Marcin” z dnia 18 marca 2014 roku (nr: UDA-RPPK.01.01.00-18-172/13-00).

131/2841/16

05.01.2016 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego zmieniającej uchwałę Nr XVI/289/15 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2016 rok.

131/2842/16

05.01.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/410/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego
(Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 2012 r. poz. 1829 z późn. zm.).