bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 183 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 2 czerwca 2016 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

183/3691/16

02.06.2016 r.

przeprowadzenia kontroli doraźnej w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Rzeszowie.

183/3692/16

02.06.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

183/3693/16

02.06.2016 r.

zmiany uchwały Nr 76/1709/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 14 lipca 2015 r.

183/3694/16

02.06.2016 r.

zmian składu osobowego Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

183/3695/16

02.06.2016 r.

zatwierdzenia kwartalnego zestawienia nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej.

183/3696/16

02.06.2016 r.

zatwierdzenia „Planów działań” dla inteligentnych specjalizacji Województwa Podkarpackiego: Lotnictwo i kosmonautyka, Jakość życia oraz Informacja i telekomunikacja.

183/3697/16

02.06.2016 r.

stanowiska Zarządu Województwa Podkarpackiego dotyczącego pozbawienia kategorii drogi powiatowej na terenie Miasta Rzeszowa.

183/3698/16

02.06.2016 r.

złożenia do Mennicy Polskiej zamówienia na pieczęcie urzędowe dla Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Przemyślu.

183/3699/16

02.06.2016 r.

udzielenia dotacji na realizację zadań w ramach sportu kwalifikowanego w 2016 roku.

183/3700/16

02.06.2016 r.

nabycia udziałów spółki Podkarpacki Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

183/3701/16

02.06.2016 r.

wyrażenia zgody na wynajęcie powierzchni w budynku położonym w Dębicy przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Rzeszowie.

183/3702/16

02.06.2016 r.

rozwiązania umowy o oddanie w  nieodpłatne użytkowanie nieruchomości Klinicznemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.

183/3703/16

02.06.2016 r.

przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale.

183/3704/16

02.06.2016 r.

powołania komisji ds. przygotowania propozycji podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego przeznaczonych na dotacje celowe dla spółek wodnych w 2016 roku.

183/3705/16

02.06.2016 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.

183/3706/16

02.06.2016 r.

powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Europejskie Dni Dziedzictwa” na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2016 roku.

183/3707/16

02.06.2016 r.

zmiany zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

183/3708/16

02.06.2016 r.

przyjęcia projektu aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami (WPGO) wraz z Planem Inwestycyjnym stanowiącym załącznik WPGO oraz Prognozy oddziaływania projektu na środowisko.

183/3709/16

02.06.2016 r.

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2016 r.

183/3710/16

02.06.2016 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

183/3711/16

02.06.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

183/3712/16

02.06.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej.