bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 201 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 2 sierpnia 2016 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

201/4055/16

02.08.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

201/4056/16

02.08.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

201/4057/16

02.08.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

201/4058/16

02.08.2016 r.

przyjęcia projektu zmiany Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR). 

201/4059/16

02.08.2016 r.

przyjęcia tekstu jednolitego Programu Strategicznego ”Błękitny San”.

201/4060/16

02.08.2016 r.

przyjęcia tekstu jednolitego Programu Strategicznego Rozwoju Bieszczad.

201/4061/16

02.08.2016 r.

upoważnienia Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego.

201/4062/16

02.08.2016 r.

powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju.

201/4063/16

02.08.2016 r.

przyznania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

201/4064/16

02.08.2016 r.

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

201/4065/16

02.08.2016 r.

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

201/4066/16

02.08.2016 r.

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

201/4067/16

02.08.2016 r.

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

201/4068/16

02.08.2016 r.

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

201/4069/16

02.08.2016 r.

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

201/4070/16

02.08.2016 r.

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

201/4071/16

02.08.2016 r.

zatwierdzenia konkursu na dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle.

201/4072/16

02.08.2016 r.

przyjęcia wzoru aneksu do umów określających szczegółowe zasady współpracy przy realizacji Projektu Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP).

201/4073/16

02.08.2016 r.

wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Budowa obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław–Oleszyce–Cieszanów–Bełżec”.

201/4074/16

02.08.2016 r.

wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk–Grabownica Starzeńska na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 870 w m. Sieniawa do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk” w miejscowości Gorliczyna”.

201/4075/16

02.08.2016 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

201/4076/16

02.08.2016 r.

zmiany Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 149/3122/16 z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie powołania Podkarpackiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie podkarpackim.

201/4077/16

02.08.2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

201/4078/16

02.08.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany obszaru aglomeracji Baranów Sandomierski.

201/4079/16

02.08.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sanockiemu z budżetu Województwa Podkarpackiego w latach 2017-2019.