bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 299 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 5 maja 2017 r.

Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały:

299/6004/17

5 maja

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju.

299/6005/17

5 maja

w sprawie zatwierdzenia Diagnozy potrzeb edukacyjnych dla Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie.

299/6006/17

5 maja

w sprawie zatwierdzenia Diagnozy potrzeb w zakresie zwiększenia jakości i efektywności kształcenia zawodowego w odniesieniu do potrzeb rynku pracy sporządzonej przez Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle.

299/6007/17

5 maja

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania dotacji celowych szkołom wyższym z terenu województwa podkarpackiego.

299/6008/17

5 maja

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dotacji celowych na zakupy inwestycyjne z budżetu Województwa Podkarpackiego.

299/6009/17

5 maja

zmieniająca Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego.

299/6010/17

5 maja

w sprawie rozpatrzenia protestu.

299/6011/17

5 maja

w sprawie zmiany uchwały nr 267/5305/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 31 stycznia 2017 r.

299/6012/17

5 maja

w sprawie zmiany uchwały nr 267/5303/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 31 stycznia 2017 r.

299/6013/17

5 maja

w sprawie zmiany uchwały nr 267/5308/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 31 stycznia 2017r.

299/6014/17

5 maja

w sprawie zmiany uchwały nr 267/5304/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 31 stycznia 2017r.

299/6015/17

5 maja

w sprawie zmiany uchwały nr 267/5306/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 31 stycznia 2017r.

299/6016/17

5 maja

w sprawie zmiany uchwały nr 267/5309/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 31 stycznia 2017 r.

299/6017/17

5 maja

w sprawie zmiany uchwały nr 267/5307/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 31 stycznia 2017 r.

299/6018/17

5 maja

w sprawie rozpatrzenia protestu.

299/6019/17

5 maja

w sprawie rozpatrzenia protestu.

299/6020/17

5 maja

w sprawie rozpatrzenia protestu.

299/6021/17

5 maja

w sprawie przyjęcia projektu zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

299/6022/17

5 maja

zmieniająca uchwałę Nr 281/5607/17 z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację projektów w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

299/6023/17

5 maja

w sprawie zatwierdzenia raportu kwartalnego dotyczącego nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

299/6024/17

5 maja

w sprawie zmiany montażu finansowego w projekcie własnym nr RPPK.04.01.00-18-0001/16 pn. „Ropa – Etap 1 - budowa lewego obwałowania rzeki Ropy na terenie miejscowości Trzcinica, gm. Jasło oraz Przysieki, Siedliska Sławęcińskie, Pusta Wola, gm. Skołyszyn, woj. podkarpackie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

299/6025/17

5 maja

w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu pn. „Poprawa dostępności usług społecznych na terenie Gminy Grodzisko Dolne” nr RPPK.06.02.02-18-0043/16 realizowanego przez Gminę Grodzisko Dolne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

299/6026/17

5 maja

w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie terminu dostarczenia ostatecznego zgłoszenia robót budowlanych na realizację inwestycji drogowej dla projektu Powiatu Leżajskiego pn. ”Przebudowa drogi powiatowej nr 1084R (Nowy Kamień) gr. pow. – Łętownia – Sarzyna w km 4+300 – 6+250 i 10+ 900 – 15+052 – II etap” wybranego do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna, działanie 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg lokalnych, RPO WP na lata 2014-2020.

299/6027/17

5 maja

zmieniająca Uchwałę Nr 227/4598/16 z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej ocenionych projektów w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór 2015).

299/6028/17

5 maja

zmieniająca Uchwałę Nr 228/4627/16 z dnia 25 października 2016 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór 2015).

299/6029/17

5 maja

w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie zasad określonych w warunkach taryfowych oferty „Taryfa Podkarpacka” do stacji Sandomierz na terenie województwa świętokrzyskiego.

299/6030/17

5 maja

w sprawie opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

299/6031/17

5 maja

w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie.

299/6032/17

5 maja

w sprawie zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię Sejmiku w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

299/6033/17

5 maja

zmieniająca Uchwałę w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Młode inicjatywy” na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2017 roku.

299/6034/17

5 maja

w sprawie powołania Komisji Nagród oraz zatwierdzenia Regulaminu pracy Komisji.

299/6035/17

5 maja

w sprawie przyjęcia projektu statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie i przekazania do konsultacji.

299/6036/17

5 maja

w sprawie zmiany uchwały Nr 167/3455/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 19 kwietnia 2016r.

299/6037/17

5 maja

w sprawie zmiany treści umowy użytkowania nieruchomości przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie oraz ustanowienia służebności gruntowej.

299/6038/17

5 maja

w sprawie zmiany zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie w Rzeszowie w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

299/6039/17

5 maja

w sprawie złożenia wniosku o dofinansowanie zadania.

299/6040/17

5 maja

w sprawie ustanowienia służebności gruntowej.

299/6041/17

5 maja

w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie, nie będącym przedsiębiorcą dla którego podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Podkarpackiego.

299/6042/17

5 maja

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

299/6043/17

5 maja

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego za 2016 r. Sejmikowi Województwa Podkarpackiego.

299/6044/17

5 maja

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia dotacji z Budżetu Województwa Podkarpackiego Jednostkom Samorządu Terytorialnego realizującym zadania inwestycyjne w 2017 r. w ramach projektu pn. „Wojewódzki Fundusz Kolejowy”.

299/6045/17

5 maja

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę Nr XXX/547/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2017 rok.