bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 448 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 4 lipca 2018 r.

Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

448/9370/18

4 lipca

rozpatrzenia protestu.

448/9371/18

4 lipca

rozpatrzenia protestu.

448/9372/18

4 lipca

rozpatrzenia protestu.

448/9373/18

4 lipca

rozpatrzenia protestu.

448/9374/18

4 lipca

zawarcia z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie Aneksu Nr 1 do Porozumienia z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

448/9375/18

4 lipca

zmiany załącznika nr 2 do Regulaminu konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie województwa podkarpackiego – III edycja.

448/9376/18

4 lipca

zatwierdzenia listy projektów, które otrzymują dotację w III edycji Konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie województwa podkarpackiego.

448/9377/18

4 lipca

wpisania programów rewitalizacji do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa podkarpackiego.

448/9378/18

4 lipca

przyjęcia wzoru umowy wsparcia dla projektu pn. Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu.

448/9379/18

4 lipca

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0043/17 realizowanego przez Gminę Miasto Krosno w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

448/9380/18

4 lipca

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK. 03.02.00-18-0106/16, realizowanego przez Powiat Strzyżowski, w ramach osi priorytetowej III „Czysta energia”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

448/9381/18

4 lipca

zmiany decyzji o realizacji projektu własnego w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

448/9382/18

4 lipca

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0195/17 realizowanego przez TRANS-FERBUD S.C. Krzysztof Ferenc, Tadeusz Balawender w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

448/9383/18

4 lipca

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0045/17 realizowanego przez ZIBI MG CARS Z. RYCZEK I M. GRZEŚKIEWICZ Spółka Jawna w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

448/9384/18

4 lipca

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0158/17 realizowanego przez SZEL–TECH Szeliga Grzegorz w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

448/9385/18

4 lipca

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0429/16 realizowanego przez REM II Sp. z o.o. w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

448/9386/18

4 lipca

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0455/16 realizowanego przez „AKROPOL” s.c. w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

448/9387/18

4 lipca

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0906/16 realizowanego przez EKO-STYL RENTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA w ramach osi priorytetowej Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

448/9388/18

4 lipca

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0210/16 realizowanego przez ELPATOR Sp. z o. o. w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

448/9389/18

4 lipca

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0306/17 realizowanego przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe ”ROYAL – STAR” Krzysztof Pawełek w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

448/9390/18

4 lipca

zmieniająca Uchwałę Nr 228/4627/16 z dnia 25 października 2016 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór 2015).

448/9391/18

4 lipca

zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych dotyczącej realizacji I ścieżki – Wstępna weryfikacja pomysłu na projekt Instrumentu Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł (STEP).

448/9392/18

4 lipca

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię Sejmiku w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

448/9393/18

4 lipca

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

448/9394/18

4 lipca

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

448/9395/18

4 lipca

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

448/9396/18

4 lipca

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

448/9397/18

4 lipca

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

448/9398/18

4 lipca

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

448/9399/18

4 lipca

udzielenia pełnomocnictwa.

448/9400/18

4 lipca

udzielenia pełnomocnictwa.

448/9401/18

4 lipca

przyjęcia pomocy rzeczowej Gminy Dębica.

448/9402/18

4 lipca

zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

448/9403/18

4 lipca

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/992/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie Jaśliskiego Parku Krajobrazowego.

448/9404/18

4 lipca

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

448/9405/18

4 lipca

rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności postępowania konkursowego na kandydata na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie.

448/9406/18

4 lipca

rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności postępowania konkursowego na kandydata na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie.

448/9407/18

4 lipca

oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej   samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2017 rok, dla których Samorząd Województwa Podkarpackiego jest organem tworzącym.

448/9408/18

4 lipca

pokrycia ujemnego wyniku finansowego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu za 2017 rok.

448/9409/18

4 lipca

ustalenia warunków przekazania oraz rozliczenia środków finansowych na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu za 2017 rok.

448/9410/18

4 lipca

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 r. Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.

448/9411/18

4 lipca

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 rok.

448/9412/18

4 lipca

wyrażenia zgody na powołanie Zastępcy Dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury.

448/9413/18

4 lipca

zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie.

448/9414/18

4 lipca

zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu.

448/9415/18

4 lipca

powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

448/9416/18

4 lipca

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie.

448/9417/18

4 lipca

skierowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego do zaopiniowania przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli.

448/9418/18

4 lipca

zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

448/9419/18

4 lipca

zmiany zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych przez Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

448/9420/18

4 lipca

wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2018 r. zgodnych z założeniami Programu „Podkarpacki Naturalny Wypas II”.

448/9421/18

4 lipca

wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń przez Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

448/9422/18

4 lipca

udzielenia pełnomocnictwa.

448/9423/18

4 lipca

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

448/9424/18

4 lipca

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

448/9425/18

4 lipca

wyrażenia zgody na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie projektu.

448/9426/18

4 lipca

wyrażenia zgody na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie projektu.

448/9427/18

4 lipca

przekazania Sejmikowi Województwa Podkarpackiego „Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2017 roku”.

448/9428/18

4 lipca

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Sieniawa.

448/9429/18

4 lipca

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie określenia terminów zakończenia zbiorów roślin uprawnych na terenie województwa podkarpackiego.

448/9430/18

4 lipca

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

448/9431/18

4 lipca

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.

448/9432/18

4 lipca

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała Nr 448_9370_18.pdf)Uchwała Nr 448_9370_18.pdf4024 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 448_9371_18.pdf)Uchwała Nr 448_9371_18.pdf3936 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 448_9372_18.pdf)Uchwała Nr 448_9372_18.pdf4916 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 448_9373_18.pdf)Uchwała Nr 448_9373_18.pdf4410 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 448_9374_18.pdf)Uchwała Nr 448_9374_18.pdf5434 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 448_9375_18.pdf)Uchwała Nr 448_9375_18.pdf2750 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 448_9376_18.pdf)Uchwała Nr 448_9376_18.pdf1018 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 448_9377_18.pdf)Uchwała Nr 448_9377_18.pdf1654 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 448_9378_18.zip)Uchwała Nr 448_9378_18.zip6494 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 448_9379_18.pdf)Uchwała Nr 448_9379_18.pdf2737 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 448_9380_18.pdf)Uchwała Nr 448_9380_18.pdf2001 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 448_9381_18.pdf)Uchwała Nr 448_9381_18.pdf12575 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 448_9382_18.pdf)Uchwała Nr 448_9382_18.pdf880 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 448_9383_18.pdf)Uchwała Nr 448_9383_18.pdf875 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 448_9384_18.pdf)Uchwała Nr 448_9384_18.pdf915 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 448_9385_18.pdf)Uchwała Nr 448_9385_18.pdf871 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 448_9386_18.pdf)Uchwała Nr 448_9386_18.pdf873 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 448_9387_18.pdf)Uchwała Nr 448_9387_18.pdf931 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 448_9388_18.pdf)Uchwała Nr 448_9388_18.pdf918 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 448_9389_18.pdf)Uchwała Nr 448_9389_18.pdf949 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 448_9390_18.zip)Uchwała Nr 448_9390_18.zip7284 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 448_9391_18.pdf)Uchwała Nr 448_9391_18.pdf3765 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 448_9392_18.pdf)Uchwała Nr 448_9392_18.pdf2281 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 448_9393_18.pdf)Uchwała Nr 448_9393_18.pdf632 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 448_9394_18.pdf)Uchwała Nr 448_9394_18.pdf700 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 448_9395_18.pdf)Uchwała Nr 448_9395_18.pdf622 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 448_9396_18.pdf)Uchwała Nr 448_9396_18.pdf621 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 448_9397_18.pdf)Uchwała Nr 448_9397_18.pdf571 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 448_9398_18.pdf)Uchwała Nr 448_9398_18.pdf630 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 448_9399_18.pdf)Uchwała Nr 448_9399_18.pdf329 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 448_9400_18.pdf)Uchwała Nr 448_9400_18.pdf308 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 448_9401_18.pdf)Uchwała Nr 448_9401_18.pdf493 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 448_9402_18.pdf)Uchwała Nr 448_9402_18.pdf7903 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 448_9403_18.pdf)Uchwała Nr 448_9403_18.pdf3468 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 448_9404_18.pdf)Uchwała Nr 448_9404_18.pdf6751 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 448_9405_18.pdf)Uchwała Nr 448_9405_18.pdf1201 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 448_9406_18.pdf)Uchwała Nr 448_9406_18.pdf1566 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 448_9407_18.pdf)Uchwała Nr 448_9407_18.pdf888 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 448_9408_18.pdf)Uchwała Nr 448_9408_18.pdf307 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 448_9409_18.pdf)Uchwała Nr 448_9409_18.pdf1192 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 448_9410_18.pdf)Uchwała Nr 448_9410_18.pdf393 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 448_9411_18.pdf)Uchwała Nr 448_9411_18.pdf4144 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 448_9412_18.pdf)Uchwała Nr 448_9412_18.pdf333 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 448_9413_18.pdf)Uchwała Nr 448_9413_18.pdf327 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 448_9414_18.pdf)Uchwała Nr 448_9414_18.pdf323 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 448_9415_18.pdf)Uchwała Nr 448_9415_18.pdf507 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 448_9416_18.pdf)Uchwała Nr 448_9416_18.pdf358 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 448_9417_18.pdf)Uchwała Nr 448_9417_18.pdf2705 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 448_9418_18.pdf)Uchwała Nr 448_9418_18.pdf6366 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 448_9419_18.pdf)Uchwała Nr 448_9419_18.pdf4479 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 448_9420_18.pdf)Uchwała Nr 448_9420_18.pdf1408 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 448_9421_18.pdf)Uchwała Nr 448_9421_18.pdf356 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 448_9422_18.pdf)Uchwała Nr 448_9422_18.pdf293 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 448_9423_18.pdf)Uchwała Nr 448_9423_18.pdf2139 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 448_9424_18.pdf)Uchwała Nr 448_9424_18.pdf363 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 448_9425_18.pdf)Uchwała Nr 448_9425_18.pdf380 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 448_9426_18.pdf)Uchwała Nr 448_9426_18.pdf374 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 448_9427_18.zip)Uchwała Nr 448_9427_18.zip1864 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 448_9428_18.pdf)Uchwała Nr 448_9428_18.pdf946 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 448_9429_18.pdf)Uchwała Nr 448_9429_18.pdf2127 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 448_9430_18.pdf)Uchwała Nr 448_9430_18.pdf2989 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 448_9431_18.pdf)Uchwała Nr 448_9431_18.pdf2199 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 448_9432_18.pdf)Uchwała Nr 448_9432_18.pdf949 kB