bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 256 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniach 6 i 7 sierpnia 2013 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

256/6194/13

06.08.2013 r.

uznania za celową realizację zadania publicznego w zakresie kultury.

256/6195/13

06.08.2013 r.

realizacji zadania publicznego w zakresie kultury.

256/6196/13

06.08.2013 r.

realizacji zadania publicznego w zakresie kultury.

256/6197/13

06.08.2013 r.

realizacji zadania publicznego w zakresie kultury.

256/6198/13

06.08.2013 r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie wyboru ofert i udzielania dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2013 roku.

256/6199/13

06.08.2013 r.

realizacji zadania publicznego w zakresie kultury.

256/6200/13

06.08.2013 r.

powołania Rady Muzeum przy Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu.

256/6201/13

06.08.2013 r.

wydłużenia terminu na obronę rozprawy doktorskiej przez uczestnika projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

256/6202/13

06.08.2013 r.

udzielenia dotacji na realizację zadań w ramach sportu kwalifikowanego w 2013 roku.

256/6203/13

06.08.2013 r.

powierzenia stanowiska dyrektora Medycznej Szkoły Policealnej w Mielcu.

256/6204/13

06.08.2013 r.

powierzenia stanowiska dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Dębicy.

256/6205/13

06.08.2013 r.

przeprowadzenia kontroli.

256/6206/13

06.08.2013 r.

ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

256/6207/13

06.08.2013 r.

realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

256/6208/13

06.08.2013 r.

realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

256/6209/13

06.08.2013 r.

realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

256/6210/13

06.08.2013 r.

realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

256/6211/13

06.08.2013 r.

realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

256/6212/13

06.08.2013 r.

realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

256/6213/13

06.08.2013 r.

realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

256/6214/13

06.08.2013 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna.

256/6215/13

06.08.2013 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

256/6216/13

06.08.2013 r.

przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za I półrocze 2013 roku.

256/6217/13

06.08.2013 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 229/5454/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 30 kwietnia  2013 r. w sprawie podziału środków budżetu Województwa stanowiących dochód z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w roku 2013.

256/6218/13

06.08.2013 r.

zmieniająca Uchwałę Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 222/5279/13 z dnia 9 kwietnia  2013 r. w sprawie przystąpienia do przygotowania Programu strategicznego „Błękitny San”.

256/6219/13

06.08.2013 r.

zmieniająca Uchwałę nr 211/5241/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 2 kwietnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do przygotowania „Programu strategicznego rozwoju Bieszczad”.

256/6220/13

06.08.2013 r.

wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.

256/6221/13

06.08.2013 r.

zatwierdzenia raportów kwartalnych dotyczących nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

256/6222/13

06.08.2013 r.

zmiany uchwały Nr 135/3065/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 2 maja 2012 r.

256/6223/13

06.08.2013 r.

zmiany uchwały Nr 176/4140/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 8 października 2012 r.

256/6224/13

06.08.2013 r.

przyjęcia harmonogramu prac nad Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

256/6225/13

06.08.2013 r.

realokacji środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

256/6226/13

06.08.2013 r.

pozostawienia protestu bez rozpatrzenia.

256/6227/13

06.08.2013 r.

rozpatrzenia protestu.

256/6228/13

06.08.2013 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego zmiany zakresu rzeczowego projektu kluczowego pn. „Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Strzyżowie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

256/6229/13

06.08.2013 r.

wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia realizacji projektów.

256/6230/13

06.08.2013 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 216/5094/13 z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.3 Regionalny system innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

256/6231/13

06.08.2013 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

256/6232/13

06.08.2013 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania                       1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

256/6233/13

06.08.2013 r.

podpisania umowy o dofinansowanie projektu złożonego przez Autorską Pracownię Projektową „DOM” arch. Henryk Sobolewski pn. „Rozbudowa pracowni architektonicznej o dział konstrukcyjny, dział prac przedprojektowych i kosztorysowania, modernizacja sprzętu komputerowego” w ramach Działania 1.1 „Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości”, Schemat B „Bezpośrednie dotacje inwestycyjne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013.

256/6234/13

06.08.2013 r.

zmiany Regulaminu konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, Schemat B Projekty pozainwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – nabór 2011.

256/6235/13

06.08.2013 r.

wyrażenia zgody na zwiększenie dofinansowania ze środków EFRR dla projektu kluczowego pn. „Kompleksowa informatyzacja SPZOZ w Kolbuszowej jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM)” - nr RPPK.03.01.00-18-008/11, realizowanego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej w ramach osi priorytetowej III „Społeczeństwo informacyjne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

256/6236/13

06.08.2013 r.

warunków zawarcia aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pt. „Przebudowa konstrukcji jezdni drogi powiatowej Nr 2305 R Smolnik - Zatwarnica w km 5+470 - 12+450, odcinkami” zrealizowanego przez Powiat Bieszczadzki w ramach działania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna schemat B Drogi powiatowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

256/6237/13

06.08.2013 r.

dokonania oceny strategicznej i wyboru indywidualnego projektu kluczowego pn. „Odbudowa obiektów infrastruktury sportowej zalanych w wyniku powodzi w 2010 roku na terenie miasta Tarnobrzeg” do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura publiczna działania 5.3 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna, schemat B – Inna infrastruktura sportowa i rekreacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

256/6238/13

06.08.2013 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

256/6239/13

06.08.2013 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

256/6240/13

06.08.2013 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

256/6241/13

06.08.2013 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

256/6242/13

06.08.2013 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

256/6243/13

06.08.2013 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

256/6244/13

06.08.2013 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

256/6245/13

06.08.2013 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

256/6246/13

06.08.2013 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

256/6247/13

06.08.2013 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

256/6248/13

06.08.2013 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

256/6249/13

06.08.2013 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

256/6250/13

06.08.2013 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

256/6251/13

06.08.2013 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

256/6252/13

06.08.2013 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

256/6253/13

06.08.2013 r.

udzielenia upoważnienia.

256/6254/13

06.08.2013 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 213/5024/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie powołania zespołu do spraw realizacji projektu „Bazylika Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Kaczyce ponadregionalnym miejscem kultu – prace remontowo – konserwatorskie w budynku bazyliki – etap I”.

256/6255/13

06.08.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczącego zadania pn. ,,Ochrona i udostępnianie dziedzictwa kulturowego Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo – konserwatorskie i cyfryzację zasobów Muzeum – Zamku w Łańcucie (OR – KA II)”.

256/6256/13

06.08.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego.

256/6257/13

06.08.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zasad udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom w roku szkolnym 2013/2014.

256/6258/13

06.08.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.

256/6259/13

06.08.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gminą Krosno.

256/6260/13

06.08.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

256/6261/13

07.08.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2013 r.

256/6262/13

07.08.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Podkarpackiego.

256/6263/13

07.08.2013 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań na lata  2014 – 2015.

256/6264/13

07.08.2013 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2013 r.

256/6265/13

07.08.2013 r.

udzielenia upoważnienia.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała_Nr_256_6194_13.pdf)Uchwała_Nr_256_6194_13.pdf374 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_256_6195_13.pdf)Uchwała_Nr_256_6195_13.pdf317 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_256_6196_13.pdf)Uchwała_Nr_256_6196_13.pdf324 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_256_6197_13.pdf)Uchwała_Nr_256_6197_13.pdf315 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_256_6198_13.pdf)Uchwała_Nr_256_6198_13.pdf1154 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_256_6199_13.pdf)Uchwała_Nr_256_6199_13.pdf352 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_256_6200_13.pdf)Uchwała_Nr_256_6200_13.pdf455 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_256_6201_13.pdf)Uchwała_Nr_256_6201_13.pdf441 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_256_6202_13.pdf)Uchwała_Nr_256_6202_13.pdf660 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_256_6203_13.pdf)Uchwała_Nr_256_6203_13.pdf296 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_256_6204_13.pdf)Uchwała_Nr_256_6204_13.pdf311 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_256_6205_13.pdf)Uchwała_Nr_256_6205_13.pdf871 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_256_6206_13.pdf)Uchwała_Nr_256_6206_13.pdf348 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_256_6207_13.pdf)Uchwała_Nr_256_6207_13.pdf457 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_256_6208_13.pdf)Uchwała_Nr_256_6208_13.pdf470 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_256_6209_13.pdf)Uchwała_Nr_256_6209_13.pdf435 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_256_6210_13.pdf)Uchwała_Nr_256_6210_13.pdf418 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_256_6211_13.pdf)Uchwała_Nr_256_6211_13.pdf456 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_256_6212_13.pdf)Uchwała_Nr_256_6212_13.pdf454 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_256_6213_13.pdf)Uchwała_Nr_256_6213_13.pdf459 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_256_6214_13.pdf)Uchwała_Nr_256_6214_13.pdf318 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_256_6215_13.pdf)Uchwała_Nr_256_6215_13.pdf439 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_256_6216_13.pdf)Uchwała_Nr_256_6216_13.pdf4412 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_256_6217_13.pdf)Uchwała_Nr_256_6217_13.pdf345 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_256_6218_13.pdf)Uchwała_Nr_256_6218_13.pdf301 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_256_6219_13.pdf)Uchwała_Nr_256_6219_13.pdf543 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_256_6220_13.pdf)Uchwała_Nr_256_6220_13.pdf1291 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_256_6221_13.pdf)Uchwała_Nr_256_6221_13.pdf522 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_256_6222_13.pdf)Uchwała_Nr_256_6222_13.pdf941 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_256_6223_13.pdf)Uchwała_Nr_256_6223_13.pdf1111 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_256_6224_13.pdf)Uchwała_Nr_256_6224_13.pdf782 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_256_6225_13.pdf)Uchwała_Nr_256_6225_13.pdf418 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_256_6226_13.pdf)Uchwała_Nr_256_6226_13.pdf946 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_256_6227_13.pdf)Uchwała_Nr_256_6227_13.pdf1912 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_256_6228_13.pdf)Uchwała_Nr_256_6228_13.pdf748 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_256_6229_13.pdf)Uchwała_Nr_256_6229_13.pdf1037 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_256_6230_13.pdf)Uchwała_Nr_256_6230_13.pdf1100 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_256_6231_13.pdf)Uchwała_Nr_256_6231_13.pdf578 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_256_6232_13.zip)Uchwała_Nr_256_6232_13.zip2616 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_256_6233_13.pdf)Uchwała_Nr_256_6233_13.pdf998 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_256_6234_13.pdf)Uchwała_Nr_256_6234_13.pdf491 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_256_6235_13.pdf)Uchwała_Nr_256_6235_13.pdf1057 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_256_6236_13.pdf)Uchwała_Nr_256_6236_13.pdf989 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_256_6237_13.pdf)Uchwała_Nr_256_6237_13.pdf1840 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_256_6238_13.pdf)Uchwała_Nr_256_6238_13.pdf337 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_256_6239_13.pdf)Uchwała_Nr_256_6239_13.pdf384 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_256_6240_13.pdf)Uchwała_Nr_256_6240_13.pdf384 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_256_6241_13.pdf)Uchwała_Nr_256_6241_13.pdf396 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_256_6242_13.pdf)Uchwała_Nr_256_6242_13.pdf397 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_256_6243_13.pdf)Uchwała_Nr_256_6243_13.pdf387 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_256_6244_13.pdf)Uchwała_Nr_256_6244_13.pdf398 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_256_6245_13.pdf)Uchwała_Nr_256_6245_13.pdf385 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_256_6246_13.pdf)Uchwała_Nr_256_6246_13.pdf405 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_256_6247_13.pdf)Uchwała_Nr_256_6247_13.pdf399 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_256_6248_13.pdf)Uchwała_Nr_256_6248_13.pdf403 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_256_6249_13.pdf)Uchwała_Nr_256_6249_13.pdf402 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_256_6250_13.pdf)Uchwała_Nr_256_6250_13.pdf403 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_256_6251_13.pdf)Uchwała_Nr_256_6251_13.pdf396 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_256_6252_13.pdf)Uchwała_Nr_256_6252_13.pdf390 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_256_6253_13.pdf)Uchwała_Nr_256_6253_13.pdf523 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_256_6254_13.pdf)Uchwała_Nr_256_6254_13.pdf402 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_256_6255_13.pdf)Uchwała_Nr_256_6255_13.pdf617 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_256_6256_13.pdf)Uchwała_Nr_256_6256_13.pdf1964 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_256_6257_13.pdf)Uchwała_Nr_256_6257_13.pdf1845 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_256_6258_13.pdf)Uchwała_Nr_256_6258_13.pdf507 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_256_6259_13.pdf)Uchwała_Nr_256_6259_13.pdf528 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_256_6260_13.pdf)Uchwała_Nr_256_6260_13.pdf486 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_256_6261_13.pdf)Uchwała_Nr_256_6261_13.pdf755 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_256_6262_13.zip)Uchwała_Nr_256_6262_13.zip1430 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_256_6263_13.pdf)Uchwała_Nr_256_6263_13.pdf568 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_256_6264_13.pdf)Uchwała_Nr_256_6264_13.pdf456 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_256_6265_13.pdf)Uchwała_Nr_256_6265_13.pdf345 kB