bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 291 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 12 listopada 2013 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

291/6983/13

12.11.2013 r.

zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie projektu systemowego pn. ”Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2012/2013” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

291/6984/13

12.11.2013 r.

zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie upoważnienia do podpisywania dokumentów związanych z realizacją projektu systemowego pn. „Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2012/2013” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

291/6985/13

12.11.2013 r.

wydłużenia terminu na obronę rozprawy doktorskiej przez uczestnika projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

291/6986/13

12.11.2013 r.

wydłużenia terminu na obronę rozprawy doktorskiej przez uczestnika projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

291/6987/13

12.11.2013 r.

ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.

291/6888/13

12.11.2013 r.

ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.

291/6989/13

12.11.2013 r.

ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Podkarpackiego w Krośnie.

291/6990/13

12.11.2013 r.

ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu.

291/6991/13

12.11.2013 r.

ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach.

291/6992/13

12.11.2013 r.

ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.

291/6993/13

12.11.2013 r.

ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu.

291/6994/13

12.11.2013 r.

wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego instytucji kultury podległej Samorządowi Województwa.

291/6995/13

12.11.2013 r.

wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego instytucji kultury podległej Samorządowi Województwa.

291/6996/13

12.11.2013 r.

realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

291/6997/13

12.11.2013 r.

rozwiązania umowy.

291/6998/13

12.11.2013 r.

realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

291/6999/13

12.11.2013 r.

realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

291/7000/13

12.11.2013 r.

realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

291/7001/13

12.11.2013 r.

upoważnienia do uczestnictwa w kontroli stanu technicznego budynku przy ul. Grodzkiej w Krośnie.

291/7002/13

12.11.2013 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

291/7003/13

12.11.2013 r.

ustalenia stawki czynszu za 1 m2 dla lokalu mieszkalnego znajdującego się w miejscowości Zawada, gm. Dębica wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Województwa Podkarpackiego.

291/7004/13

12.11.2013 r.

nabycia prawa wieczystego użytkowania działki nr 1187/10 położonej w Mielcu obręb 1 Stare Miasto.

291/7005/13

12.11.2013 r.

przesunięcia terminu złożenia dokumentów rozliczeniowych dotacji udzielonej na budowę i modernizacje dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

291/7006/13

12.11.2013 r.

przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał w sprawach parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu.

1) Czarnorzecki Obszar Chronionego Krajobrazu,

2) Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu,

3) Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego,

4) Czarnorzecko-Strzyżowskiego Park Krajobrazowy,

5) Park Krajobrazowy Doliny Sanu,

6) Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy

7) Jaśliski Park Krajobrazowy,

8) Park Krajobrazowy „Lasy Janowskie"

9) Park Krajobrazowy Pasma Brzanki

291/7007/13

12.11.2013 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 232/5531/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 14 maja 2013 roku w sprawie finansowania zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjętych Uchwałą Nr XXXIII/610/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 kwietnia 2013, zmienioną Uchwałą Nr 248/6009/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 lipca 2013 roku oraz Uchwałą Nr 267/6495/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 września 2013 roku.

291/7008/13

12.11.2013 r.

uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą „Kultura i sztuka jako narzędzie w kształtowaniu zachowań i zaspakajaniu potrzeby samorealizacji osób z zaburzeniami psychicznymi” przez Jarosławskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi z Jarosławia.

291/7009/13

12.11.2013 r.

uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą „Słownik Pojęć Trudnych w Polskim Języku Migowym” przez Stowarzyszenie Rozwoju „Pitagoras” w Rzeszowie.

291/7010/13

12.11.2013 r.

uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą „Informator Zakładów Aktywności Zawodowej woj. podkarpackiego” przez Podkarpacki Związek Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej z Jarosławia.

291/7011/13

12.11.2013 r.

nie przyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pod nazwą „Biuro porad prawnych i obywatelskich dla osób niepełnosprawnych i ich otoczenia” przez Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Rzeszowie.

291/7012/13

12.11.2013 r.

realizacji zadania publicznego pod nazwą „Mamy tylko siebie” przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym gminy Boguchwała.

291/7013/13

12.11.2013 r.

realizacji zadania publicznego pod nazwą „RAZEM - program wsparcia osób starszych z terenu gminy Tryńcza” przez Gniewczyńskie Stowarzyszenie Pomocy i Rozwoju.

291/7014/13

12.11.2013 r.

wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie umowy najmu pomieszczeń.

291/7015/13

12.11.2013 r.

ogłoszenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie.

291/7016/13

12.11.2013 r.

ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu.

291/7017/13

12.11.2013 r.

wyrażenia zgody dla Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na przyjęcie darowizny.

291/7018/13

12.11.2013 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna.

291/7019/13

12.11.2013 r.

zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

291/7020/13

12.11.2013 r.

zmiany uchwały Nr 242/4605/09 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 8 grudnia 2009 r.

291/7021/13

12.11.2013 r.

przyjęcia Rocznego Planu Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na rok 2014.

291/7022/13

12.11.2013 r.

zwrotu części środków wypłaconych na realizację projektu nr RPPK.08.02.00-18-048/11 w ramach VIII osi priorytetowej Pomoc techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

291/7023/13

12.11.2013 r.

zmieniająca Uchwałę Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 222/5279/13 z dnia 9 kwietnia  2013 r. w sprawie przystąpienia do przygotowania Programu strategicznego „Błękitny San”.

291/7024/13

12.11.2013 r.

nieodpłatnego przekazania na rzecz Miasta Tarnobrzega mienia, stanowiącego wyposażenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

291/7025/13

12.11.2013 r.

nieodpłatnego przekazania na rzecz Caritas Archidiecezji Przemyskiej sprzętu oraz mebli biurowych, stanowiących wyposażenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

291/7026/13

12.11.2013 r.

rozpatrzenia protestu.

291/7027/13

12.11.2013 r.

rozpatrzenia protestu.

291/7028/13

12.11.2013 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

291/7029/13

12.11.2013 r.

wyrażenia zgody na zmianę umowy dotyczącej przygotowania indywidualnego projektu kluczowego pn. „Zakład Nauk o Człowieku” z dnia 23 maja 2013 r. zmienionej aneksem Nr 1/2013 z dnia 8 października 2013r. zawartej z Uniwersytetem Rzeszowskim.

291/7030/13

12.11.2013 r.

wyrażenia zgody na zwiększenie kosztów kwalifikowanych oraz dofinansowania ze środków EFRR dla projektu kluczowego pn. „Kompleksowa informatyzacja ZOZ MSWiA w Rzeszowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej – PSIM” - nr RPPK.03.01.00-18-009/11, realizowanego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie w ramach osi priorytetowej III „Społeczeństwo informacyjne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

291/7031/13

12.11.2013 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

291/7032/13

12.11.2013 r.

stanu realizacji projektów wybranych do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego  Nr 223/5307/13 z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, schemat A – Projekty inwestycyjne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

291/7033/13

12.11.2013 r.

wystąpienia do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z wnioskiem o wszczęcie kontroli doraźnej.

291/7034/13

12.11.2013 r.

zmiany uchwały o nadaniu numeracji drogom powiatowym i gminnym na terenie województwa podkarpackiego.

291/7035/13

12.11.2013 r.

wzoru malowania zewnętrznego trójczłonowego zespołu trakcyjnego z napędem elektrycznym (EZT).

291/7036/13

12.11.2013 r.

upoważnienia do przekazania do eksploatacji trójczłonowego zespołu trakcyjnego z napędem elektrycznym typu 36WE.

291/7037/13

12.11.2013 r.

udostępnienia Operatorowi pojazdu szynowego do wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich.

291/7038/13

12.11.2013 r.

udostępnienia Operatorowi pojazdu szynowego do wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich.

291/7039/13

12.11.2013 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2013 r.

291/7040/13

12.11.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/804/10 z dnia 25 stycznia  2010 r. w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszów”.

291/7041/13

12.11.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

291/7042/13

12.11.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina.

291/7043/13

12.11.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie Programu Współpracy Województwa Podkarpackiego  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała_Nr_291_6983_13.zip)Uchwała_Nr_291_6983_13.zip2083 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_291_6984_13.pdf)Uchwała_Nr_291_6984_13.pdf418 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_291_6985_13.pdf)Uchwała_Nr_291_6985_13.pdf445 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_291_6986_13.pdf)Uchwała_Nr_291_6986_13.pdf440 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_291_6987_13.pdf)Uchwała_Nr_291_6987_13.pdf2383 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_291_6988_13.pdf)Uchwała_Nr_291_6988_13.pdf1998 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_291_6989_13.pdf)Uchwała_Nr_291_6989_13.pdf2067 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_291_6990_13.pdf)Uchwała_Nr_291_6990_13.pdf2224 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_291_6991_13.pdf)Uchwała_Nr_291_6991_13.pdf2638 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_291_6992_13.pdf)Uchwała_Nr_291_6992_13.pdf2030 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_291_6993_13.pdf)Uchwała_Nr_291_6993_13.pdf2044 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_291_6994_13.pdf)Uchwała_Nr_291_6994_13.pdf334 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_291_6995_13.pdf)Uchwała_Nr_291_6995_13.pdf336 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_291_6996_13.pdf)Uchwała_Nr_291_6996_13.pdf460 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_291_6997_13.pdf)Uchwała_Nr_291_6997_13.pdf748 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_291_6998_13.pdf)Uchwała_Nr_291_6998_13.pdf1635 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_291_6999_13.pdf)Uchwała_Nr_291_6999_13.pdf461 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_291_7000_13.pdf)Uchwała_Nr_291_7000_13.pdf457 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_291_7001_13.pdf)Uchwała_Nr_291_7001_13.pdf308 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_291_7002_13.pdf)Uchwała_Nr_291_7002_13.pdf293 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_291_7003_13.pdf)Uchwała_Nr_291_7003_13.pdf364 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_291_7004_13.pdf)Uchwała_Nr_291_7004_13.pdf369 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_291_7005_13.pdf)Uchwała_Nr_291_7005_13.pdf439 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_291_7006_13.pdf)Uchwała_Nr_291_7006_13.pdf484 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_291_7007_13.zip)Uchwała_Nr_291_7007_13.zip1177 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_291_7008_13.pdf)Uchwała_Nr_291_7008_13.pdf433 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_291_7009_13.pdf)Uchwała_Nr_291_7009_13.pdf405 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_291_7010_13.pdf)Uchwała_Nr_291_7010_13.pdf428 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_291_7011_13.pdf)Uchwała_Nr_291_7011_13.pdf419 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_291_7012_13.pdf)Uchwała_Nr_291_7012_13.pdf452 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_291_7013_13.pdf)Uchwała_Nr_291_7013_13.pdf458 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_291_7014_13.pdf)Uchwała_Nr_291_7014_13.pdf290 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_291_7015_13.pdf)Uchwała_Nr_291_7015_13.pdf763 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_291_7016_13.pdf)Uchwała_Nr_291_7016_13.pdf1271 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_291_7017_13.pdf)Uchwała_Nr_291_7017_13.pdf392 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_291_7018_13.pdf)Uchwała_Nr_291_7018_13.pdf309 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_291_7019_13.pdf)Uchwała_Nr_291_7019_13.pdf423 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_291_7020_13.pdf)Uchwała_Nr_291_7020_13.pdf3823 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_291_7021_13.zip)Uchwała_Nr_291_7021_13.zip3593 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_291_7022_13.pdf)Uchwała_Nr_291_7022_13.pdf421 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_291_7023_13.pdf)Uchwała_Nr_291_7023_13.pdf709 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_291_7024_13.pdf)Uchwała_Nr_291_7024_13.pdf725 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_291_7025_13.pdf)Uchwała_Nr_291_7025_13.pdf862 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_291_7026_13.pdf)Uchwała_Nr_291_7026_13.pdf1882 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_291_7027_13.pdf)Uchwała_Nr_291_7027_13.pdf1840 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_291_7028_13.pdf)Uchwała_Nr_291_7028_13.pdf479 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_291_7029_13.pdf)Uchwała_Nr_291_7029_13.pdf1022 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_291_7030_13.pdf)Uchwała_Nr_291_7030_13.pdf1136 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_291_7031_13.pdf)Uchwała_Nr_291_7031_13.pdf854 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_291_7032_13.pdf)Uchwała_Nr_291_7032_13.pdf636 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_291_7033_13.pdf)Uchwała_Nr_291_7033_13.pdf469 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_291_7034_13.zip)Uchwała_Nr_291_7034_13.zip741 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_291_7035_13.pdf)Uchwała_Nr_291_7035_13.pdf347 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_291_7036_13.pdf)Uchwała_Nr_291_7036_13.pdf395 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_291_7037_13.pdf)Uchwała_Nr_291_7037_13.pdf395 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_291_7038_13.pdf)Uchwała_Nr_291_7038_13.pdf363 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_291_7039_13.pdf)Uchwała_Nr_291_7039_13.pdf373 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_291_7040_13.zip)Uchwała_Nr_291_7040_13.zip11299 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_291_7041_13.pdf)Uchwała_Nr_291_7041_13.pdf538 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_291_7042_13.pdf)Uchwała_Nr_291_7042_13.pdf1208 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_291_7043_13.pdf)Uchwała_Nr_291_7043_13.pdf1712 kB