bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 307 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 7 stycznia 2014 r.

Numer uchwały

Data posiedzenie 

Przedmiot uchwały - w sprawie

307/7400/14

07.01.2014 r.

przyjęcia Zasad realizacji Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich województwa podkarpackiego w latach 2014-2015.

307/7401/14

07.01.2014 r.

przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczącej określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku lub konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2014  w województwie podkarpackim.

307/7402/14

07.01.2014 r.

uchylenia uchwały.

307/7403/14

07.01.2014 r.

zaopiniowania wniosku MAWILUX S.A. o wydanie opinii na temat zadania inwestycyjnego pn. Budowa ośrodka radiokomunikacyjnego  „OR Rzeszów” realizowanego na mocy umowy z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej.

307/7404/14

07.01.2014 r.

zmiany decyzji o realizacji projektu własnego pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej” „PSIM”  nr RPPK.03.01.00-18-033/10 w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – wersja: zaliczka do 100% dotacji.

307/7405/14

07.01.2014 r.

zmiany decyzji o realizacji projektu własnego w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – wersja: zaliczka do 100% dotacji.

307/7406/14

07.01.2014 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania  w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

307/7407/14

07.01.2014 r.

powołania dyrektora Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu.

307/7408/14

07.01.2014 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

307/7409/14

07.01.2014 r.

wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa.

307/7410/14

07.01.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

307/7411/14

07.01.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Obwodzie Lecznictwa Kolejowego  w Rzeszowie Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej.

307/7412/14

07.01.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Podkarpackim Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie.