XIV sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego V kadencji z dnia 26 października 2015 r.

|
[KS] Arkadiusz Opoń
Nr uchwały    Data posiedzenia Przedmiot uchwały - w sprawie:                                      

XIV/236/15

26.10.2015 r.

wsparcia szpitali klinicznych z terenu Województwa Podkarpackiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

zał. 1

XIV/237/15

26.10.2015 r.

połączenia Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ze Szpitalem Miejskim w Przemyślu

zał. 1

XIV/238/15

26.10.2015 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

XIV/239/15

26.10.2015 r.

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2015 - 2025

zał. 1_2

XIV/240/15

26.10.2015 r.

wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości
na rzecz Gminy Bojanów

XIV/241/15

26.10.2015 r.

zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

XIV/242/15

26.10.2015 r.

wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy, wydłużającego termin realizacji zadania na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy, na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych

XIV/243/15

26.10.2015 r.

powołania instytucji koronera

zał. 1

XIV/244/15

26.10.2015 r.

wyrażenia zgody na zawarcie Porozumień z JST dotyczących użyczenia części pasa drogowego drogi wojewódzkiej na cele związane z potrzebami ruchu pieszego/rowerowego na terenie JST oraz przekazania zadania utrzymania użyczonej części pasa drogowego drogi wojewódzkiej

XIV/245/15

26.10.2015 r.

uchylenia Uchwały Nr X/191/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Powiatu Niżańskiego

XIV/246/15

26.10.2015 r.

udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla JST na terenie województwa podkarpackiego

XIV/247/15

26.10.2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego

zał. 1

XIV/248/15

26.10.2015 r.

zmiany Uchwały Nr XLV/925/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia „ Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Podkarpackiego”

zał. 1
zał. 2
zał. 3

XIV/249/15

26.10.2015 r.

zmiany uchwały XXVIII/510/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Podkarpackie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

zał. 1_47

XIV/250/15

26.10.2015 r.

wyrażenia woli realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 pod nazwą „Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji”

XIV/251/15

26.10.2015 r.

zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2016 rok

Załączniki:
Pobierz plik (236.pdf)236.pdf210 kB
Pobierz plik (236_1.pdf)236_1.pdf172 kB
Pobierz plik (237.pdf)237.pdf313 kB
Pobierz plik (237_1.pdf)237_1.pdf452 kB
Pobierz plik (238.pdf)238.pdf469 kB
Pobierz plik (239.pdf)239.pdf303 kB
Pobierz plik (239_1_2.pdf)239_1_2.pdf1171 kB
Pobierz plik (240.pdf)240.pdf211 kB
Pobierz plik (241.pdf)241.pdf161 kB
Pobierz plik (242.pdf)242.pdf139 kB
Pobierz plik (243.pdf)243.pdf209 kB
Pobierz plik (243_1.pdf)243_1.pdf128 kB
Pobierz plik (244.pdf)244.pdf230 kB
Pobierz plik (245.pdf)245.pdf177 kB
Pobierz plik (246.pdf)246.pdf131 kB
Pobierz plik (247.pdf)247.pdf193 kB
Pobierz plik (247_1.pdf)247_1.pdf374 kB
Pobierz plik (248.pdf)248.pdf142 kB
Pobierz plik (248_ 1.pdf)248_ 1.pdf312 kB
Pobierz plik (248_2.pdf)248_2.pdf518 kB
Pobierz plik (248_3.pdf)248_3.pdf340 kB
Pobierz plik (249.pdf)249.pdf177 kB
Pobierz plik (249_1_47.pdf)249_1_47.pdf423 kB
Pobierz plik (250.pdf)250.pdf220 kB
Pobierz plik (251.pdf)251.pdf393 kB