Posiedzenie Nr 387 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 3 stycznia 2018 r.

[KZ] Robert Kłak

Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

387/8112/18

3 stycznia

pozostawienia protestu bez rozpatrzenia.

387/8113/18

3 stycznia

rozpatrzenia protestu.

387/8114/18

3 stycznia

przyjęcia projektu zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

387/8115/18

3 stycznia

zawarcia Aneksu Nr 1 do Porozumienia Nr RPPK/06/2015 z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach Centralnego systemu teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

387/8116/18

3 stycznia

zaopiniowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2016-2022.

387/8117/18

3 stycznia

wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa.

387/8118/18

3 stycznia

udzielenia pełnomocnictwa.

387/8119/18

3 stycznia

zabezpieczenia środków finansowych.

387/8120/18

3 stycznia

zabezpieczenia środków finansowych.