Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

10/262/18

20 grudnia

objęcia udziałów w spółce Port Lotniczy „Rzeszów – Jasionka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

10/263/18

20 grudnia

objęcia udziałów Spółki Podkarpacki Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

10/264/18

20 grudnia

wyrażenie zgody na przeprowadzenie głosowania pisemnego w przedmiocie podjęcia uchwały Zgromadzenia Wspólników „Przewozy Regionalne” Sp. z o. o. w sprawie przyjęcia Zasad zbywania składników aktywów trwałych Spółki ”Przewozy Regionalne” Sp. z o.o.

10/265/18

20 grudnia

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

10/266/18

20 grudnia

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

10/267/18

20 grudnia

przyjęcia Regulaminu udzielenia wsparcia dla MŚP w ramach projektu pn. „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu” wraz z załącznikami.

10/268/18

20 grudnia

zatwierdzenia Listy ocenionego projektu oraz wyboru projektu Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego pn. „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF – Etap II” do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi III Czysta energia, działania 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO WP na lata 2014-2020.

10/269/18

20 grudnia

ustalenia wynagrodzenia dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu.  

10/270/18

20 grudnia

wyrażenia zgody na przeprowadzenie głosowania pisemnego w sprawie podjęcia uchwały Zgromadzenia Wspólników „Przewozy Regionalne” Sp. z o. o. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania.