Numer Uchwały: Data posiedzenia: Przedmiot - w sprawie:

92/2202/19

29.10.2019 r.

zawarcia aneksu do Umowy nr OR-IV.273.2.44.2018 z dnia 19 października 2018 roku.

92/2203/19

29.10.2019 r.

przyjęcia projektu Strategii rozwoju województwa - Podkarpackie 2030 i przekazania do konsultacji społecznych.

92/2204/19

29.10.2019 r.

odmowy przywrócenia terminu do wykonania przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy określonych czynności w toku postępowania w sprawie o przyznanie pomocy.

92/2205/19

29.10.2019 r.

wyrażenia zgody na przesunięcie terminu zakończenia realizacji zadania i złożenia Rozliczenia z realizacji zadania w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 w 2019 roku.

92/2206/19

29.10.2019 r.

rozpatrzenia protestu.

92/2207/19

29.10.2019 r.

zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania ze środków EFRR w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, typu projektów nr 4 - Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii – wyłącznie dla potrzeb OSP, RPO WP na lata 2014 – 2020.

92/2208/19

29.10.2019 r.

wyboru projektów z Listy rezerwowej w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, typu projektów nr 4 - Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii – wyłącznie dla potrzeb OSP, RPO WP 2014 – 2020 oraz zmiany Uchwały Nr 92/2207/19 z dnia 29 października 2019 r.

92/2209/19

29.10.2019 r.

decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.05.01.00-18-0001/19 pn. „Przebudowa/rozbudowa DW 895 na odcinku Solina - Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew - Polańczyk - etap II” - w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

92/2210/19

29.10.2019 r.

decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.05.01.00-18-0002/19 pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Bełżec na odcinku od m. Zapałów do m. Oleszyce – etap I” - w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

92/2211/19

29.10.2019 r.

decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.05.01.00-18-0003/19 pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga – Pruchnik - etap I” - w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

92/2212/19

29.10.2019 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.05.03.00-18-0001/18 pn. ”Rewitalizacja linii kolejowej nr 106 na odcinku Boguchwała - Czudec”, realizowanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

92/2213/19

29.10.2019 r.

stopnia osiągnięcia w okresie trwałości wskaźników rezultatu dla projektów zrealizowanych w ramach osi priorytetowych II-VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2007-2013.

92/2214/19

29.10.2019 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0582/17 realizowanego przez OSTMAR-CRAFT Sp. z o. o. w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

92/2215/19

29.10.2019 r.

zatwierdzenia raportów kwartalnych dotyczących nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

92/2216/19

29.10.2019 r.

ustalenia standardów zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2019/2020.

92/2217/19

29.10.2019 r.

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

92/2218/19

29.10.2019 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię Zarządu w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

92/2219/19

29.10.2019 r.

przeprowadzenia kontroli w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej.

92/2220/19

29.10.2019 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

92/2221/19

29.10.2019 r.

wyrażenia zgody na udział Województwa Podkarpackiego w charakterze Partnera Regionalnego w Europejskim Forum Rolniczym, które odbędzie się w dniach 20-21 marca 2020 r. w Centrum Wystawienniczo Kongresowym Województwa Podkarpackiego G2A ARENA.

92/2222/19

29.10.2019 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników „Przewozy Regionalne” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

92/2223/19

29.10.2019 r.

zatwierdzenia zmian w planach finansowych dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych.

92/2224/19

29.10.2019 r.

powołania Komisji Stypendialnej w ramach programu stypendialnego pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego w roku akademickim 2019/2020.

92/2225/19

29.10.2019 r.

zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie Regulaminu programu stypendialnego pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego na rok akademicki 2019/2020.

92/2226/19

29.10.2019 r.

udzielenia stypendiów dla słuchaczy uczących się w szkołach prowadzonych przez Województwo Podkarpackie.

92/2227/19

29.10.2019 r.

zatwierdzenia i przekazania do opiniowania oraz uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie podziału województwa podkarpackiego na obwody łowieckie.

92/2228/19

29.10.2019 r.

wyboru laureatów Nagrody Marszałka Województwa Podkarpackiego dla „PODKARPACKIEGO LIDERA EKONOMII SPOŁECZNEJ” wyłonionego w konkursie organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach projektu pozakonkursowego „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019”.

92/2229/19

29.10.2019 r.

zmiany Uchwały Nr 53/1325/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie na realizację zadania „Modernizacja energetyczna budynków Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie”.

92/2230/19

29.10.2019 r.

zmiany Uchwały Nr 62/1555/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na realizację zadania „Modernizacja aparatury medycznej w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”.

92/2231/19

29.10.2019 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

92/2232/19

29.10.2019 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

92/2233/19

29.10.2019 r.

zmiany Uchwały Nr 21/476/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie planu wydatków na zakup środków żywności i usług cateringowo – gastronomicznych ujętych w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

92/2234/19

29.10.2019 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

92/2235/19

29.10.2019 r.

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2019 r.

92/2236/19

29.10.2019 r.

wydania opinii do dokumentu pn.: „Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Przemyśl”.

92/2237/19

29.10.2019 r.

uchylenia Uchwały Nr 490/10381/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.

92/2238/19

29.10.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.