bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 113 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 10 listopada 2015 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

113/2415/15

10.11.2015 r.

zmian w „Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego na rok 2015”.

113/2416/15

10.11.2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania nagród Województwa Podkarpackiego dla nauczycieli.

113/2417/15

10.11.2015 r.

wydłużenia terminu na obronę rozprawy doktorskiej przez uczestnika projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

113/2418/15

10.11.2015 r.

wydłużenia terminu na obronę rozprawy doktorskiej przez uczestnika projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

113/2419/15

10.11.2015 r.

wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości przez Muzeum Podkarpackie w Krośnie.

113/2420/15

10.11.2015 r.

wyrażenia zgody na rozbiórkę komina zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 1072/44 położonej w Krośnie przy ul. Korczyńskiej.

113/2421/15

10.11.2015 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo–finansowego zadań realizowanych przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

113/2422/15

10.11.2015 r.

zatwierdzenia zmian w planie finansowym Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale na 2015 rok”.

113/2423/15

10.11.2015 r.

wyboru podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale za 2015 rok.

113/2424/15

10.11.2015 r.

przeniesienia przez beneficjenta posiadania dóbr objętych operacją w ramach Działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

113/2425/15

10.11.2015 r.

przeniesienia przez beneficjenta posiadania dóbr objętych operacją w ramach Działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

113/2426/15

10.11.2015 r.

ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

113/2427/15

10.11.2015 r.

zmiany Uchwały nr 102/2253/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wyboru podmiotów uprawnionych do przeprowadzenia badań rocznych sprawozdań finansowych podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Podkarpackiego.

113/2428/15

10.11.2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 3/72/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie na 2015 rok, zmienioną Uchwałą Nr 41/873/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 kwietnia 2015 r. oraz Uchwałą Nr 49/1081/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 kwietnia 2015 r.

113/2429/15

10.11.2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 422/9929/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu na 2015 rok.

113/2430/15

10.11.2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 422/9926/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej na 2015 rok, zmienioną Uchwałą Nr 59/1289/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 26 maja 2015 r.

113/2431/15

10.11.2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 422/9931/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie na 2015 rok, zmienioną Uchwałą Nr 41/878/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 kwietnia 2015 r.

113/2432/15

10.11.2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 422/9932/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach na 2015 rok, zmienioną Uchwałą Nr 41/876/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 kwietnia 2015 r. oraz Uchwałą Nr 79/1799/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 lipca 2015 r.

113/2433/15

10.11.2015 r.

realizacji zadania publicznego pod nazwą „Materiały terapeutyczne” przez Stowarzyszenie RENOVATIO z Rzeszowa.

113/2434/15

10.11.2015 r.

przyjęcia Rocznego Planu Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na rok 2016.

113/2435/15

10.11.2015 r.

powołania Komisji ds. oceny zgłoszeń w otwartym naborze partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu systemowego pn. „Sieć instytucji otoczenia biznesu dla rozwoju innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw”.

113/2436/15

10.11.2015 r.

zawarcia z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju umowy na realizację zadania polegającego na wsparciu gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji.

113/2437/15

10.11.2015 r.

potwierdzenia gotowości Instytucji Pośredniczącej WUP w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 do poddania się ocenie w zakresie spełnienia kryteriów desygnacji, określonych w załączniku XIII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.

113/2438/15

10.11.2015 r.

zmiany Instrukcji realizacji projektów w osi priorytetowej X Pomoc techniczna RPO WP na lata 2014-2020.

113/2439/15

10.11.2015 r.

przyjęcia projektu zmiany Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR).

113/2440/15

10.11.2015 r.

dokonania ponownej oceny strategicznej projektu nr RPPK.01.01.00-18-027/08, złożonego w ramach Działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B- Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

113/2441/15

10.11.2015 r.

wyrażenia zgody na wykorzystanie dotacji.

113/2442/15

10.11.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

113/2443/15

10.11.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę nr VI/107/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego na rok 2015” zmienionej uchwałą nr XII/216/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 2015 r. i zmieniona uchwałą nr XIII/234/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 września 2015 r.

113/2444/15

10.11.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia dla Gminy Rymanów dotacji na zadanie własne służące zachowaniu funkcji leczniczych uzdrowiska Rymanów Zdrój.

113/2445/15

10.11.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/451/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 24 września 2012 r. w sprawie poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w województwie podkarpackim.

113/2446/15

10.11.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przystąpienia Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie do naboru wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII – Integracja społeczna, Działanie 8.6 – Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim.