bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 281 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 7 marca 2017 r.

Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

281/5585/17

7 marca

decyzji o realizacji projektu własnego / w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

281/5586/17

7 marca

wycofania wydatków w ramach RPO WP na lata 2007-2013 z uwagi na zmianę kwalifikowalności podatku VAT w przypadku przekazania infrastruktury spółce komunalnej i spółce wodnej.

281/5587/17

7 marca

zmiany uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 279 / 5543 / 17 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie podpisania umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu pozakonkursowego pn. „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu”.

281/5588/17

7 marca

zlecenia Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Rzeszowie realizacji zadań z zakresu medycyny pracy w roku 2017.

281/5589/17

7 marca

przyznania dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie promocji zdrowia.

281/5590/17

7 marca

przyznania dotacji podmiotowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie promocji zdrowia.

281/5591/17

7 marca

przyznania dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie promocji zdrowia.

281/5592/17

7 marca

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

281/5593/17

7 marca

wyznaczenia przedstawiciela do składu komisji konkursowej, która przeprowadzi konkurs na kandydata na stanowisko Zastępcy Dyrektora do spraw Lecznictwa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.

281/5594/17

7 marca

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku wsprawie nadania Panu Adamowi Pęziołowi Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”.

281/5595/17

7 marca

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku wsprawie nadania ks. prof. dr hab. Stanisławowi Nabywańcowi Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”.

281/5596/17

7 marca

rozpatrzenia protestu.

281/5597/17

7 marca

rozpatrzenia protestu.

281/5598/17

7 marca

rozpatrzenia protestu.

281/5599/17

7 marca

rozpatrzenia protestu.

281/5600/17

7 marca

rozpatrzenia protestu.

281/5601/17

7 marca

rozpatrzenia protestu.

281/5602/17

7 marca

rozpatrzenia protestu.

281/5603/17

7 marca

rozpatrzenia protestu.

281/5604/17

7 marca

rozpatrzenia protestu.

281/5605/17

7 marca

rozpatrzenia protestu.

281/5606/17

7 marca

rozpatrzenia protestu.

281/5607/17

7 marca

zmieniająca uchwałę Nr 168/3469/16 z dnia 22 kwietnia 2016 r. zmieniającą uchwałę Nr 167/3431/16 z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację projektów w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

281/5608/17

7 marca

zmiany Uchwały Nr 49/1087/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

281/5609/17

7 marca

zmiany Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

281/5610/17

7 marca

zatwierdzenia zaktualizowanego wzoru Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Działania 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe Powiatowych Urzędów Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

281/5611/17

7 marca

aktualizacji Załącznika nr 4 do Regulaminu Konkursu dotacji Przygotowanie programów rewitalizacji – II edycja.

281/5612/17

7 marca

zaopiniowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brzozów 2016-2026.

281/5613/17

7 marca

przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych na 2017 r. realizowanych przez Biuro „Oddział Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2014-2020 w Rzeszowie”.

281/5614/17

7 marca

upoważnienia do występowania w imieniu Województwa do PKP Energetyka SA.

281/5615/17

7 marca

upoważnienia do występowania w imieniu Województwa do terenowych organów Transportowego Dozoru Technicznego.

281/5616/17

7 marca

udzielenia pełnomocnictwa.

281/5617/17

7 marca

ustalenia zasad postępowania przy udzielaniu dotacji celowych w 2017 roku podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego na realizację zadań
z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarach wodnych na terenie województwa podkarpackiego.

281/5618/17

7 marca

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Województwem Podkarpackim i Państwową Wyższą Szkołą Wschodnioeuropejską – celem wspólnej organizacji Podkarpackiego Forum Transportu i Logistyki.

281/5619/17

7 marca

zmieniająca Uchwalę nr 271/5399/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie wyboru Zgłoszeń złożonych w otwartym konkursie Zgłoszeń w ramach Programu „Podkarpackie – przestrzeń otwarta”.

281/5620/17

7 marca

ogłoszenia II naboru otwartego konkursu w ramach Programu „Podkarpackie – przestrzeń otwarta” w 2017 roku.

281/5621/17

7 marca

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

281/5622/17

7 marca

wyrażenia zgody dla pełniącego obowiązki dyrektora Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie na nieodpłatne przekazanie mienia ruchomego.

281/5623/17

7 marca

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki VOICE NET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

281/5624/17

7 marca

zawarcia umowy dotacji pomiędzy Województwem Podkarpackim a Wojewodą Podkarpackim na dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody.

281/5625/17

7 marca

finansowania zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjętych Uchwałą Nr XXXIII/593/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 lutego 2017 r.

281/5626/17

7 marca

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

281/5627/17

7 marca

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

281/5628/17

7 marca

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku wsprawie upoważnienia do zabezpieczenia środków finansowych dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na wkład własny do projektu w ramach POIiŚ 2014-2020

281/5629/17

7 marca

wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z nabyciem gruntów oraz odszkodowaniami
z tego tytułu dla zadania pn. „Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK19) do węzła Rzeszów-Południe” w zakresie budowy drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem Rzeszów Południe (Kielanówka) drogi ekspresowej S19 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała Nr 281_5585_17.zip)Uchwała Nr 281_5585_17.zip16702 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 281_5586_17.pdf)Uchwała Nr 281_5586_17.pdf373 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 281_5587_17.pdf)Uchwała Nr 281_5587_17.pdf744 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 281_5588_17.pdf)Uchwała Nr 281_5588_17.pdf2216 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 281_5589_17.pdf)Uchwała Nr 281_5589_17.pdf1893 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 281_5590_17.pdf)Uchwała Nr 281_5590_17.pdf1887 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 281_5591_17.pdf)Uchwała Nr 281_5591_17.pdf1854 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 281_5592_17.pdf)Uchwała Nr 281_5592_17.pdf507 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 281_5593_17.pdf)Uchwała Nr 281_5593_17.pdf411 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 281_5594_17.pdf)Uchwała Nr 281_5594_17.pdf1712 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 281_5595_17.pdf)Uchwała Nr 281_5595_17.pdf1944 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 281_5596_17.pdf)Uchwała Nr 281_5596_17.pdf3587 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 281_5597_17.pdf)Uchwała Nr 281_5597_17.pdf4670 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 281_5598_17.pdf)Uchwała Nr 281_5598_17.pdf6964 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 281_5599_17.pdf)Uchwała Nr 281_5599_17.pdf5514 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 281_5600_17.pdf)Uchwała Nr 281_5600_17.pdf6938 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 281_5601_17.pdf)Uchwała Nr 281_5601_17.pdf6686 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 281_5602_17.pdf)Uchwała Nr 281_5602_17.pdf5658 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 281_5603_17.pdf)Uchwała Nr 281_5603_17.pdf5040 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 281_5604_17.pdf)Uchwała Nr 281_5604_17.pdf4735 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 281_5605_17.pdf)Uchwała Nr 281_5605_17.pdf4605 kB
Pobierz plik (Uchwała nr 281_5606_17.pdf)Uchwała nr 281_5606_17.pdf6572 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 281_5607_17.pdf)Uchwała Nr 281_5607_17.pdf1079 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 281_5608_17.pdf)Uchwała Nr 281_5608_17.pdf3931 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 281_5609_17.zip)Uchwała Nr 281_5609_17.zip7408 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 281_5610_17.pdf)Uchwała Nr 281_5610_17.pdf18432 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 281_5611_17.zip)Uchwała Nr 281_5611_17.zip3442 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 281_5612_17.zip)Uchwała Nr 281_5612_17.zip1626 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 281_5613_17.pdf)Uchwała Nr 281_5613_17.pdf823 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 281_5614_17.pdf)Uchwała Nr 281_5614_17.pdf80 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 281_5615_17.pdf)Uchwała Nr 281_5615_17.pdf90 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 281_5616_17.pdf)Uchwała Nr 281_5616_17.pdf342 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 281_5617_17.pdf)Uchwała Nr 281_5617_17.pdf2145 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 281_5618_17.pdf)Uchwała Nr 281_5618_17.pdf408 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 281_5619_17.zip)Uchwała Nr 281_5619_17.zip1160 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 281_5620_17.pdf)Uchwała Nr 281_5620_17.pdf424 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 281_5621_17.pdf)Uchwała Nr 281_5621_17.pdf317 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 281_5622_17.pdf)Uchwała Nr 281_5622_17.pdf2686 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 281_5623_17.pdf)Uchwała Nr 281_5623_17.pdf293 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 281_5624_17.zip)Uchwała Nr 281_5624_17.zip2250 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 281_5625_17.pdf)Uchwała Nr 281_5625_17.pdf4670 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 281_5626_17.pdf)Uchwała Nr 281_5626_17.pdf1737 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 281_5627_17.pdf)Uchwała Nr 281_5627_17.pdf468 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 281_5628_17.pdf)Uchwała Nr 281_5628_17.pdf1311 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 281_5629_17.pdf)Uchwała Nr 281_5629_17.pdf477 kB