bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 239 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 11 czerwca 2013 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

239/5681/13

11.06.2013 r.

udzielenia upoważnienia.

239/5682/13

11.06.2013 r.

udzielenia upoważnienia.

239/5683/13

11.06.2013 r.

odwołania Pełnomocnika Zarządu Województwa Podkarpackiego.

239/5684/13

11.06.2013 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

239/5685/13

11.06.2013 r.

udzielenia pełnomocnictw.

239/5686/13

11.06.2013 r.

zmiany uchwały Nr 135/3065/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 2 maja 2012 r.

239/5687/13

11.06.2013 r.

zmiany uchwały Nr 176/4140/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 8 października 2012 r.

239/5688/13

11.06.2013 r.

zabezpieczenia środków finansowych.

239/5689/13

11.06.2013 r.

rozpatrzenia protestu.

239/5690/13

11.06.2013 r.

rozpatrzenia protestu.

239/5691/13

11.06.2013 r.

rozpatrzenia protestu.

239/5692/13

11.06.2013 r.

rozpatrzenia protestu.

239/5693/13

11.06.2013 r.

rozpatrzenia protestu.

239/5694/13

11.06.2013 r.

rozpatrzenia protestu.

239/5695/13

11.06.2013 r.

rozpatrzenia protestu.

239/5696/13

11.06.2013 r.

rozpatrzenia protestu.

239/5697/13

11.06.2013 r.

rozpatrzenia protestu.

239/5698/13

11.06.2013 r.

rozpatrzenia protestu.

239/5699/13

11.06.2013 r.

rozpatrzenia protestu.

239/5700/13

11.06.2013 r.

rozpatrzenia protestu.

239/5701/13

11.06.2013 r.

rozpatrzenia protestu.

239/5702/13

11.06.2013 r.

rozpatrzenia protestu.

239/5703/13

11.06.2013 r.

rozpatrzenia protestu.

239/5704/13

11.06.2013 r.

zatwierdzenia Sprawozdania rocznego z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 za rok 2012.

239/5705/13

11.06.2013 r.

zabezpieczenia środków.

239/5706/13

11.06.2013 r.

wyrażenia zgody na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu pn. Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Iwonicz-Zdrój – nr RPPK.07.01.00-18-044/10 złożonego przez Gminę Iwonicz Zdrój w ramach działania 7.1 Rewitalizacja miast RPO WP na lata  2007 – 2013.

239/5707/13

11.06.2013 r.

wyrażenia zgody na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu pn. – E – usługi w nowoczesnej bibliotece nr RPPK.03.01.00-18-003/12 złożonego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Rzeszowie w ramach osi III Społeczeństwo informacyjne RPO WP na lata 2007 – 2013.

239/5708/13

11.06.2013 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 209/4869/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie wydłużenia terminów spełnienia warunków wejścia w życie umów/decyzji o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych II – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, zmienionej Uchwałą Nr 218/5143/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 19 marca 2013 r. oraz Uchwałą Nr 225/5371/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 23 kwietnia 2013 r.

239/5709/13

11.06.2013 r.

wyrażenia zgody na dokonanie zmian w projekcie kluczowym pn. „Zabytkowy konwent OO. Bernardynów w Rzeszowie z ogrodami i centrum religijno-kulturowym” - nr RPPK.07.01.00-18-001/09, realizowanym przez Zakon Braci Mniejszych OO. Bernardynów Prowincja Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w ramach osi priorytetowej VII Spójność wewnątrzregionalna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

239/5710/13

11.06.2013 r.

zmiany Regulaminu konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, Schemat B Projekty pozainwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – nabór 2011.

239/5711/13

11.06.2013 r.

zmiany Regulaminu konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.3 Regionalny system innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – nabór 2011.

239/5712/13

11.06.2013 r.

stanu realizacji projektów wybranych do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 216/5094/13 z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.3 Regionalny system innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

239/5713/13

11.06.2013 r.

wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia realizacji projektów.

239/5714/13

11.06.2013 r.

wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umów o dofinansowanie projektów.

239/5715/13

11.06.2013 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

239/5716/13

11.06.2013 r.

realizacji zadania publicznego w zakresie kultury.

239/5717/13

11.06.2013 r.

realizacji zadania publicznego w zakresie kultury.

239/5718/13

11.06.2013 r.

zmian regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w 2013 r. w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

239/5719/13

11.06.2013 r.

zmiany uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego.

239/5720/13

11.06.2013 r.

realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

239/5721/13

11.06.2013 r.

realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

239/5722/13

11.06.2013 r.

realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

239/5723/13

11.06.2013 r.

realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

239/5724/13

11.06.2013 r.

powołania komisji konkursowej do oceny ofert   złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii określonych w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2016.

239/5725/13

11.06.2013 r.

powołania komisji konkursowej do oceny ofert   złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań z zakresu profilaktyki uzależnień określonych w Obszarze IV, Cel 2. Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2007 – 2013, tj. Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2010 – 2013.

239/5726/13

11.06.2013 r.

udostępnienia nieruchomości i ruchomości Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im .Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie Uniwersytetowi Rzeszowskiemu w Rzeszowie na potrzeby prowadzenia zajęć dydaktycznych na kierunku lekarskim.

239/5727/13

11.06.2013 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie na nabycie aparatury i sprzętu medycznego.

239/5728/13

11.06.2013 r.

wyrażenia zgody dla Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie na zbycie ruchomych aktywów trwałych.

239/5729/13

11.06.2013 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie na ustanowienie zabezpieczenia na ruchomych aktywach trwałych.

239/5730/13

11.06.2013 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 r. Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

239/5731/13

11.06.2013 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 r. Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie.

239/5732/13

11.06.2013 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 r. Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.

239/5733/13

11.06.2013 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 r. Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.

239/5734/13

11.06.2013 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 r. Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

239/5735/13

11.06.2013 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 r. Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

239/5736/13

11.06.2013 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 r. Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu.

239/5737/13

11.06.2013 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 r. Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.

239/5738/13

11.06.2013 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 r. Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie.

239/5739/13

11.06.2013 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 r. Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Rzeszowie.

239/5740/13

11.06.2013 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 r. Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie.

239/5741/13

11.06.2013 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 r. Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.

239/5742/13

11.06.2013 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 r. Obwodu Lecznictwa Kolejowego S.P.Z.O.Z. w Rzeszowie.

239/5743/13

11.06.2013 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 r. Obwodu Lecznictwa Kolejowego S.P.Z.O.Z w Przemyślu.

239/5744/13

11.06.2013 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 r. Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli.

239/5745/13

11.06.2013 r.

organizacji misji gospodarczej do obwodu chersońskiego oraz obwodu odeskiego.

239/5746/13

11.06.2013 r.

wykonania działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego podczas XVIII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rowerowej Rzeszów – Częstochowa.

239/5747/13

11.06.2013 r.

wykonania działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego podczas Dnia Kultury Ludowej pn. ,,Od ziarenka do bochenka…”.

239/5748/13

11.06.2013 r.

wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa.

239/5749/13

11.06.2013 r.

wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa.

239/5750/13

11.06.2013 r.

wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa.

239/5751/13

11.06.2013 r.

zabezpieczenia środków finansowych.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5681_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5681_13.pdf346 kB
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5682_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5682_13.pdf347 kB
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5683_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5683_13.pdf327 kB
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5684_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5684_13.pdf344 kB
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5685_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5685_13.pdf532 kB
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5686_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5686_13.pdf824 kB
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5687_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5687_13.pdf1400 kB
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5688_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5688_13.pdf389 kB
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5689_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5689_13.pdf1811 kB
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5690_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5690_13.pdf2313 kB
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5691_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5691_13.pdf1808 kB
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5692_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5692_13.pdf1786 kB
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5693_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5693_13.pdf1814 kB
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5694_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5694_13.pdf2254 kB
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5695_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5695_13.pdf2226 kB
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5696_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5696_13.pdf1344 kB
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5697_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5697_13.pdf1813 kB
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5698_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5698_13.pdf1312 kB
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5699_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5699_13.pdf1766 kB
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5700_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5700_13.pdf1802 kB
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5701_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5701_13.pdf2252 kB
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5702_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5702_13.pdf1775 kB
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5703_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5703_13.pdf1876 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_239_5704_14.zip)Uchwała_Nr_239_5704_14.zip24054 kB
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5705_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5705_13.pdf396 kB
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5706_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5706_13.pdf1030 kB
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5707_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5707_13.pdf1088 kB
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5708_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5708_13.pdf1347 kB
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5709_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5709_13.pdf1465 kB
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5710_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5710_13.pdf484 kB
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5711_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5711_13.pdf550 kB
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5712_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5712_13.pdf896 kB
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5713_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5713_13.pdf1137 kB
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5714_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5714_13.pdf388 kB
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5715_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5715_13.pdf2224 kB
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5716_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5716_13.pdf316 kB
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5717_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5717_13.pdf322 kB
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5718_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5718_13.pdf523 kB
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5719_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5719_13.pdf2849 kB
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5720_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5720_13.pdf441 kB
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5721_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5721_13.pdf432 kB
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5722_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5722_13.pdf443 kB
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5723_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5723_13.pdf452 kB
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5724_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5724_13.pdf609 kB
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5725_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5725_13.pdf1083 kB
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5726_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5726_13.pdf437 kB
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5727_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5727_13.pdf311 kB
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5728_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5728_13.pdf512 kB
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5729_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5729_13.pdf415 kB
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5730_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5730_13.pdf423 kB
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5731_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5731_13.pdf422 kB
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5732_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5732_13.pdf432 kB
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5733_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5733_13.pdf424 kB
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5734_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5734_13.pdf417 kB
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5735_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5735_13.pdf429 kB
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5736_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5736_13.pdf437 kB
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5737_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5737_13.pdf436 kB
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5738_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5738_13.pdf407 kB
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5739_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5739_13.pdf355 kB
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5740_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5740_13.pdf355 kB
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5741_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5741_13.pdf418 kB
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5742_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5742_13.pdf403 kB
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5743_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5743_13.pdf414 kB
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5744_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5744_13.pdf424 kB
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5745_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5745_13.pdf337 kB
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5746_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5746_13.pdf362 kB
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5747_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5747_13.pdf353 kB
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5748_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5748_13.pdf351 kB
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5749_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5749_13.pdf350 kB
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5750_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5750_13.pdf372 kB
Pobierz plik (Uchwałą_Nr_239_5751_13.pdf)Uchwałą_Nr_239_5751_13.pdf516 kB