bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 244 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 25 czerwca 2013 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

244/5867/13

25.06.2013 r.

powołania nowego członka Rady Muzeum przy Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej oraz zmiany Uchwały  nr 23/340/11 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.

244/5868/13

25.06.2013 r.

powołania nowego członka Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej w Przemyślu oraz zmiany Uchwały nr 60/1294/11 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.

244/5869/13

25.06.2013 r.

realizacji zadania publicznego w zakresie kultury.

244/5870/13

25.06.2013 r.

powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Medycznej Szkoły Policealnej w Mielcu.

244/5871/13

25.06.2013 r.

powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Medycznej Szkoły Policealnej w Łańcucie.

244/5872/13

25.06.2013 r.

powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Medycznej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Stalowej Woli.

244/5873/13

25.06.2013 r.

zatwierdzenia konkursu na dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Dębicy.

244/5874/13

25.06.2013 r.

zatwierdzenia konkursu na dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie.

244/5875/13

25.06.2013 r.

zatwierdzenia konkursu na dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu.

244/5876/13

25.06.2013 r.

informacji o stanie przygotowań zmierzających do utworzenia Podkarpackiej Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Ustrzykach Dolnych.

244/5877/13

25.06.2013 r.

przyznania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

244/5878/13

25.06.2013 r.

wykonania działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego.

244/5879/13

25.06.2013 r.

przyjęcia Harmonogramu działań poprzedzających uchwalenie Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007 – 2020 (SRW) Aktualizacja 2013 – 2020.

244/5880/13

25.06.2013 r.

rozpatrzenia uwag i wniosków zgłoszonych do projektu Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007 – 2020. Aktualizacja na lata 2013-2020 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

244/5881/13

25.06.2013 r.

przyjęcia projektu Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020. Aktualizacja na lata 2013-2020 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

244/5882/13

25.06.2013 r.

zatwierdzenia zmian w dokumencie „Prawa i obowiązki Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

244/5883/13

25.06.2013 r.

przyjęcia zmian do Uchwały nr 190/3586/09 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia  13 maja 2009 r.

244/5884/13

25.06.2013 r.

udzielania zaliczek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

244/5885/13

25.06.2013 r.

realokacji środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

244/5886/13

25.06.2013 r.

realokacji środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

244/5887/13

25.06.2013 r.

wyboru projektów z listy rezerwowej do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VII Spójność wewnątrzregionalna działanie 7.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 oraz zmiany Uchwały Nr 42/798/11 z dnia 26 kwietnia 2011 r.

244/5888/13

25.06.2013 r.

dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV. Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom, działania 4.1 Infrastruktura ochrony środowiska, schemat B – Zaopatrzenie w wodę RPO WP na lata 2007-2013.

244/5889/13

25.06.2013 r.

dokonania oceny strategicznej i wyboru indywidualnego projektu kluczowego pn. „Odbudowa mostów w miejscowości Ropczyce w ciągu dróg gminnych:  Nr 107510R Pietrzejowa-Witkowice – ul. Szkolna w km 0+406,50 oraz Nr 107539R Chechły-Chechły – ul. Strażacka w km 0+415,20” do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna działania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schemat C – Drogi gminne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

244/5890/13

25.06.2013 r.

powołania komisji konkursowej do oceny ofert   złożonych w ramach konkursu ofert na realizację w roku 2013 zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym.

244/5891/13

25.06.2013 r.

zmieniająca Uchwałę nr 232/5533/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia  14 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie z budżetu Województwa Podkarpackiego w 2013 roku zadań dot. pierwszego wyposażenia Centrum Integracji Społecznej.

244/5892/13

25.06.2013 r.

wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w 2013 roku zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012 – 2016.

244/5893/13

25.06.2013 r.

wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w 2013 roku zadań z zakresu profilaktyki uzależnień określonych w Obszarze IV, Cel 2. Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2007 – 2013, tj. Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2010 – 2013.

244/5894/13

25.06.2013 r.

uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą „Trzeźwe Podkarpacie – rodzinne pożegnanie wakacji” przez Parafię pw. Św. Jadwigi Królowej  w Rzeszowie.

244/5895/13

25.06.2013 r.

wyrażenia zgody dla Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie na zbycie ruchomych aktywów trwałych.

244/5896/13

25.06.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie aktualizacji Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007 - 2013.