bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 275 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 1 października 2013 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

275/6660/13

01.10.2013 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2013 rok.

275/6661/13

01.10.2013 r.

zgody na odwołanie zastępcy dyrektora Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach.

275/6662/13

01.10.2013 r.

uznania za celową realizację zadania publicznego w zakresie kultury.

275/6663/13

01.10.2013 r.

uznania za celową realizację zadania publicznego w zakresie kultury.

275/6664/13

01.10.2013 r.

wydłużenia terminu na obronę rozprawy doktorskiej przez uczestnika projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

275/6665/13

01.10.2013 r.

wydłużenia terminu na obronę rozprawy doktorskiej przez uczestnika projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

275/6666/13

01.10.2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy Ekspertów do oceny merytorycznej wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

275/6667/13

01.10.2013 r.

powołania Komisji stypendialnych do oceny merytorycznej wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu pn.”Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

275/6668/13

01.10.2013 r.

przyjęcia formularzy umów o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

275/6669/13

01.10.2013 r.

wyrażenia zgody dla Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na przyjęcie darowizny.

275/6670/13

01.10.2013 r.

wyrażenia zgody dla Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na nabycie aparatury i sprzętu medycznego.

275/6671/13

01.10.2013 r.

przyznania dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

275/6672/13

01.10.2013 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2013 r.

275/6673/13

01.10.2013 r.

wyrażenia zgody na przeprowadzenie działań promocyjnych podczas Forum Gospodarczego i Dni Polskich w Czarnogórze.

275/6674/13

01.10.2013 r.

zmian w składzie osobowym Komitetu Projektu i Komitetu Sterującego projektu „PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”.

275/6675/13

01.10.2013 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego przedłużenia terminu oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie złożonych w okresie od 21 lutego 2013 r. do 22 marca 2013 r. w ramach Działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

275/6676/13

01.10.2013 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego zmiany zakresu rzeczowego robót budowlanych oraz zwiększenia dofinansowania dla projektu kluczowego pn. „Przyrodniczo – Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

275/6677/13

01.10.2013 r.

powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu.

275/6678/13

01.10.2013 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 121/2772/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia  13 marca 2012 r.

275/6679/13

01.10.2013 r.

wydania opinii do „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Leżajsk”.

275/6680/13

01.10.2013 r.

przyznania nagród Województwa Podkarpackiego dla nauczycieli.

275/6681/13

01.10.2013 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Podkarpackiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

275/6682/13

01.10.2013 r.

przyjęcia Planu Działania Sekretariatu Regionalnego   Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim na lata 2014-2015.

275/6683/13

01.10.2013 r.

zmiany Uchwały Nr 218/5167/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 19 marca 2013r. w sprawie objęcia dofinansowaniem projektu zgłoszonego przez Konwent OO Bonifratrów w Iwoniczu „Pod Bezpiecznym Dachem - innowacyjny rozwój infrastruktury DPS w Iwoniczu” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy realizowanego w latach 2012-2015.

275/6684/13

01.10.2013 r.

wystąpienia do Rady Społecznej działającej przy Wojewódzkim Zespole Specjalistycznym w Rzeszowie o wydanie opinii w przedmiocie odwołania Dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie.

275/6685/13

01.10.2013 r.

ustalenia standardów zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2013/2014.

275/6686/13

01.10.2013 r.

zmiany decyzji o realizacji indywidualnego projektu kluczowego - własnego w ramach osi priorytetowych  I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – wersja: zaliczka do 100% dotacji.

275/6687/13

01.10.2013 r.

zmiany uchwały nr 211/4959/13 z dnia 19 lutego  2013 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna, działanie 2.2 Infrastruktura energetyczna RPO WP na lata 2007-2013.

275/6688/13

01.10.2013 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r. z późn. zm. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

275/6689/13

01.10.2013 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.