bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 334 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 8 kwietnia 2014 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

334/7988/14

08.04.2014 r.

wystąpienia o zgłoszenie przedstawicieli stowarzyszeń zawodowych lub twórczych do komisji konkursowej ds. wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.

334/7989/14

08.04.2014 r.

przyjęcia treści umowy określającej warunki organizacyjno – finansowe działalności oraz program działania Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.

334/7990/14

08.04.2014 r.

wyrażenia zgody dla dyrektora Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu na nieodpłatne przekazanie wyposażenia z Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu na rzecz Medycznej Szkoły Policealnej im. Rudolfa Weigla w Jaśle.

334/7991/14

08.04.2014 r.

wyrażenia zgody dla dyrektora Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu na nieodpłatne przekazanie wyposażenia z Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu na rzecz Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju.

334/7992/14

08.04.2014 r.

zamiaru odwołania dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Przemyślu.

334/7993/14

08.04.2014 r.

skierowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego do zaopiniowania przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli.

334/7994/14

08.04.2014 r.

rozwiązania umowy  Nr 8.2.2/III.85/183/10/U/112/11 o przekazywanie stypendium w ramach projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

334/7995/14

08.04.2014 r.

rozwiązania umowy  Nr 8.2.2/II.5/65/10/U/45/10 o przekazywanie stypendium w ramach projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

334/7996/14

08.04.2014 r.

rozwiązania umowy  Nr 8.2.2/IV.63/254/11/U/169/12 o przekazywanie stypendium w ramach projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

334/7997/14

08.04.2014 r.

zmieniająca uchwałę Nr 328/7812/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w 2014 r. w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego zgodnych z założeniami Programu ,,Podkarpacki Naturalny Wypas”.

334/7998/14

08.04.2014 r.

przeznaczenia środków Funduszu Kolejowego niewykorzystanych w latach 2009 - 2014 oraz przyznanych na rok 2015 r.

334/7999/14

08.04.2014 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

334/8000/14

08.04.2014 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

334/8001/14

08.04.2014 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Podkarpackiej Agencji Energetycznej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

334/8002/14

08.04.2014 r.

udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Podkarpackiego przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

334/8003/14

08.04.2014 r.

zmiany uchwały Nr 156/3741/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie ustalenia zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Województwa Podkarpackiego.

334/8004/14

08.04.2014 r.

powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii określonych w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2016.

334/8005/14

08.04.2014 r.

finansowania zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego             ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjętych Uchwałą Nr XLIV/920/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 31 marca 2014 r.

334/8006/14

08.04.2014 r.

nie przyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pod nazwą „Mimo choroby żyj normalnie” przez Stowarzyszenie Pomocy Chorym Onkologicznie „Różowe Okulary” z Wrocławia.

334/8007/14

08.04.2014 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu na zbycie ruchomych aktywów trwałych.

334/8008/14

08.04.2014 r.

wyrażenia zgody dla Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na nabycie aparatury i sprzętu medycznego.

334/8009/14

08.04.2014 r.

wyrażenia zgody dla Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na nabycie Aparatu USG – Echokardiograf.

334/8010/14

08.04.2014 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie na nabycie automatycznego termo dezynfektora.

334/8011/14

08.04.2014 r.

odwołania dyrektora Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.

334/8012/14

08.04.2014 r.

zmieniająca uchwałę nr 310/7438/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków finansowych.

334/8013/14

08.04.2014 r.

zabezpieczenia środków finansowych.

334/8014/14

08.04.2014 r.

zawarcia aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Budowa Centrum Wystawienniczo – Kongresowego Województwa Podkarpackiego”.

334/8015/14

08.04.2014 r.

zaopiniowania wniosku Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej z dnia  4 marca 2014 r. dotyczącego modernizacji ILS/DME na lotnisku Rzeszów - Jasionka polegającej na demontażu - rozbiórce istniejących urządzeń ILS/DME i wybudowaniu nowych obiektów ISL/DME wraz z infrastrukturą.

334/8016/14

08.04.2014 r.

ogłoszenia konsultacji społecznych projektu zgłoszonego na Listę rezerwową wykazu projektów indywidualnych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

334/8017/14

08.04.2014 r.

wyrażenia zgody na przeprowadzenie ponownej oceny formalnej projektu kluczowego.

334/8018/14

08.04.2014 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

334/8019/14

08.04.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego na rok 2014”.

334/8020/14

08.04.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie utworzenia Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Mielcu.

334/8021/14

08.04.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie utworzenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu.

334/8022/14

08.04.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie utworzenia Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Stalowej Woli.

334/8023/14

08.04.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie utworzenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli.

334/8024/14

08.04.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na zmianę warunków umowy najmu zawartej przez Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu z Panem Ryszardem Nepalskim.

334/8025/14

08.04.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Kołaczyce oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Kołaczyce.

334/8026/14

08.04.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Jarosław oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Jarosław.

334/8027/14

08.04.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Sędziszów Małopolski oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Sędziszów Małopolski.

334/8028/14

08.04.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Gorzyce oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Gorzyce.

334/8029/14

08.04.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Stalowa Wola oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Stalowa Wola.

334/8030/14

08.04.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Przedmieście Czudeckie oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Przedmieście Czudeckie.

334/8031/14

08.04.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji dotychczasowych aglomeracji Dukla i Równe oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Dukla i Równe.

334/8032/14

08.04.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji dotychczasowych aglomeracji Majdan Królewski i Krzątka oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Majdan Królewski i Krzątka.

334/8033/14

08.04.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Wilcza Wola oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Wilcza Wola.

334/8034/14

08.04.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Baligród oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Baligród.

334/8035/14

08.04.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Krzywcza oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Krzywcza.

334/8036/14

08.04.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Czermin.

334/8037/14

08.04.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Baranów Sandomierski.

334/8038/14

08.04.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Polańczyk.

334/8039/14

08.04.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie.

334/8040/14

08.04.2014 r.

zmiany decyzji o realizacji projektu własnego pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej” „PSIM” nr RPPK.03.01.00-18-033/10 w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – wersja: zaliczka do 100% dotacji.

334/8041/14

08.04.2014 r.

zmiany decyzji o realizacji projektu własnego pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”, nr RPPK.03.01.00-18-032/10, w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – wersja: zaliczka do 100% dotacji.

334/8042/14

08.04.2014 r.

dokonania oceny strategicznej i wyboru indywidualnego projektu kluczowego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 869 – etap IV budowa skrzyżowania dwupoziomowego z DK9 i wiaduktu nad linią kolejową L-71 oraz budowa drogi do Parku Technologicznego” do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna działania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schemat A – Drogi wojewódzkie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

334/8043/14

08.04.2014 r.

warunków wyrażenia zgody na podjęcie decyzji o realizacji projektu własnego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 869 – etap IV budowa skrzyżowania dwupoziomowego z DK9 i wiaduktu nad linią kolejową L-71 oraz budowa drogi do Parku Technologicznego” w ramach osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna działania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schemat A – Drogi wojewódzkie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

334/8044/14

08.04.2014 r.

wyrażenia zgody na zmiany w projekcie pn. „Budowa hangarów dla statków powietrznych wraz z płytą postojową” realizowanym przez Port Lotniczy „Rzeszów – Jasionka” Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

334/8045/14

08.04.2014 r.

wyrażenia zgody na zmiany w projekcie kluczowym pn. „Modernizacja dróg powiatowych na terenie miasta Tarnobrzeg” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

334/8046/14

08.04.2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 289/6929/13 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

334/8047/14

08.04.2014 r.

wydłużenia terminu do zawarcia umów o dofinansowanie z Wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 289/6929/13 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B- Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

334/8048/14

08.04.2014 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego  Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r., w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

334/8049/14

08.04.2014 r.

zmieniająca Uchwałę  Nr 304 /6118/10 z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, Schemat B Projekty pozainwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

334/8050/14

08.04.2014 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego zwiększenia dofinansowania dla projektu kluczowego pn. „Przyrodniczo – Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

334/8051/14

08.04.2014 r.

przedstawienia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013”.

334/8052/14

08.04.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

334/8053/14

08.04.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2025.

334/8054/14

08.04.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała_Nr_334_7988_14.pdf)Uchwała_Nr_334_7988_14.pdf347 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_334_7989_14.zip)Uchwała_Nr_334_7989_14.zip1438 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_334_7990_14.pdf)Uchwała_Nr_334_7990_14.pdf744 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_334_7991_14.pdf)Uchwała_Nr_334_7991_14.pdf804 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_334_7992_14.pdf)Uchwała_Nr_334_7992_14.pdf348 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_334_7993_14.pdf)Uchwała_Nr_334_7993_14.pdf980 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_334_7994_14.pdf)Uchwała_Nr_334_7994_14.pdf557 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_334_7995_14.pdf)Uchwała_Nr_334_7995_14.pdf668 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_334_7996_14.pdf)Uchwała_Nr_334_7996_14.pdf537 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_334_7997_14.pdf)Uchwała_Nr_334_7997_14.pdf378 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_334_7998_14.pdf)Uchwała_Nr_334_7998_14.pdf931 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_334_7999_14.pdf)Uchwała_Nr_334_7999_14.pdf643 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_334_8000_14.pdf)Uchwała_Nr_334_8000_14.pdf770 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_334_8001_14.pdf)Uchwała_Nr_334_8001_14.pdf322 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_334_8002_14.pdf)Uchwała_Nr_334_8002_14.pdf346 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_334_8003_14.zip)Uchwała_Nr_334_8003_14.zip3116 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_334_8004_14.pdf)Uchwała_Nr_334_8004_14.pdf658 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_334_8005_14.zip)Uchwała_Nr_334_8005_14.zip1455 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_334_8006_14.pdf)Uchwała_Nr_334_8006_14.pdf370 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_334_8007_14.pdf)Uchwała_Nr_334_8007_14.pdf400 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_334_8008_14.pdf)Uchwała_Nr_334_8008_14.pdf405 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_334_8009_14.pdf)Uchwała_Nr_334_8009_14.pdf390 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_334_8010_14.pdf)Uchwała_Nr_334_8010_14.pdf395 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_334_8011_14.pdf)Uchwała_Nr_334_8011_14.pdf324 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_334_8012_14.pdf)Uchwała_Nr_334_8012_14.pdf318 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_334_8013_14.pdf)Uchwała_Nr_334_8013_14.pdf369 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_334_8014_14.pdf)Uchwała_Nr_334_8014_14.pdf358 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_334_8015_14.pdf)Uchwała_Nr_334_8015_14.pdf368 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_334_8016_14.pdf)Uchwała_Nr_334_8016_14.pdf1493 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_334_8017_14.pdf)Uchwała_Nr_334_8017_14.pdf457 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_334_8018_14.pdf)Uchwała_Nr_334_8018_14.pdf649 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_334_8019_14.pdf)Uchwała_Nr_334_8019_14.pdf949 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_334_8020_14.zip)Uchwała_Nr_334_8020_14.zip3277 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_334_8021_14.zip)Uchwała_Nr_334_8021_14.zip1402 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_334_8022_14.zip)Uchwała_Nr_334_8022_14.zip3622 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_334_8023_14.zip)Uchwała_Nr_334_8023_14.zip1632 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_334_8024_14.pdf)Uchwała_Nr_334_8024_14.pdf251 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_334_8025_14.zip)Uchwała_Nr_334_8025_14.zip2025 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_334_8026_14.zip)Uchwała_Nr_334_8026_14.zip4668 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_334_8027_14.zip)Uchwała_Nr_334_8027_14.zip14073 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_334_8028_14.zip)Uchwała_Nr_334_8028_14.zip3609 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_334_8029_14.zip)Uchwała_Nr_334_8029_14.zip13810 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_334_8030_14.zip)Uchwała_Nr_334_8030_14.zip28011 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_334_8031_14.zip)Uchwała_Nr_334_8031_14.zip5325 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_334_8032_14.zip)Uchwała_Nr_334_8032_14.zip6323 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_334_8033_14.zip)Uchwała_Nr_334_8033_14.zip1391 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_334_8034_14.zip)Uchwała_Nr_334_8034_14.zip8782 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_334_8035_14.zip)Uchwała_Nr_334_8035_14.zip14074 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_334_8036_14.zip)Uchwała_Nr_334_8036_14.zip12190 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_334_8037_14.zip)Uchwała_Nr_334_8037_14.zip5604 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_334_8038_14.zip)Uchwała_Nr_334_8038_14.zip5507 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_334_8039_14.pdf)Uchwała_Nr_334_8039_14.pdf635 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_334_8040_14.zip)Uchwała_Nr_334_8040_14.zip3539 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_334_8041_14.zip)Uchwała_Nr_334_8041_14.zip2833 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_334_8042_14.pdf)Uchwała_Nr_334_8042_14.pdf1747 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_334_8043_14.pdf)Uchwała_Nr_334_8043_14.pdf920 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_334_8044_14.pdf)Uchwała_Nr_334_8044_14.pdf1590 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_334_8045_14.pdf)Uchwała_Nr_334_8045_14.pdf866 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_334_8046_14.zip)Uchwała_Nr_334_8046_14.zip9955 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_334_8047_14.pdf)Uchwała_Nr_334_8047_14.pdf422 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_334_8048_14.pdf)Uchwała_Nr_334_8048_14.pdf820 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_334_8049_14.zip)Uchwała_Nr_334_8049_14.zip1869 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_334_8050_14.pdf)Uchwała_Nr_334_8050_14.pdf756 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_334_8051_14.zip)Uchwała_Nr_334_8051_14.zip2295 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_334_8052_14.pdf)Uchwała_Nr_334_8052_14.pdf3031 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_334_8053_14.zip)Uchwała_Nr_334_8053_14.zip4393 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_334_8054_14.pdf)Uchwała_Nr_334_8054_14.pdf2145 kB