bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 317 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 4 lutego 2014 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

317/7566/14

04.02.2014 r.

zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego  w Boguchwale.

317/7567/14

04.02.2014 r.

wyrażenia zgody na użyczenie powierzchni przez Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu dla Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci.

317/7568/14

04.02.2014 r.

upoważnienia dla pełniącego obowiązki dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego  w Rzeszowie.

317/7569/14

04.02.2014 r.

ustanowienia służebności gruntowej.

317/7570/14

04.02.2014 r.

zgody na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa.

317/7571/14

04.02.2014 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2014 rok.

317/7572/14

04.02.2014 r.

wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Mielcu  a Starostwem Powiatowym w Mielcu.

317/7573/14

04.02.2014 r.

zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w sprawie zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie projektu systemowego pn. „Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2013/2014” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

317/7574/14

04.02.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości położonej w Jasionce gm. Trzebownisko.  

317/7575/14

04.02.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości przez Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej  w Przemyślu.

317/7576/14

04.02.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku lub konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2014  w województwie podkarpackim.

317/7577/14

04.02.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: „Wojewódzki Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Podkarpackiego”.

317/7578/14

04.02.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sanockiemu z budżetu Województwa Podkarpackiego  w roku 2014.

317/7579/14

04.02.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych w roku budżetowym 2014.

317/7580/14

04.02.2014 r.

rozwiązania umowy.

317/7581/14

04.02.2014 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

317/7582/14

04.02.2014 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

317/7583/14

04.02.2014 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

317/7584/14

04.02.2014 r.

zatwierdzenia listy operacji w ramach Działania 313, 322, 323 „Odnowa  i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

317/7585/14

04.02.2014 r.

powołania Rady Społecznej przy Podkarpackim Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie.

317/7586/14

04.02.2014 r.

powołania Rady Społecznej przy Obwodzie Lecznictwa Kolejowego  w Rzeszowie Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej.

317/7587/14

04.02.2014 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio  w Przemyślu na dokonanie zabezpieczenia spłaty kredytu obrotowego poprzez ustanowienie zabezpieczenia na ruchomych aktywach trwałych.

317/7588/14

04.02.2014 r.

zlecenia realizacji zadań z zakresu medycyny pracy w roku 2014.

317/7589/14

04.02.2014 r.

przyznania dotacji podmiotowej Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Rzeszowie na realizację zadań z zakresu medycyny pracy w roku 2014.

317/7590/14

04.02.2014 r.

przyznania dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Rzeszowie.

317/7591/14

04.02.2014 r.

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im Fryderyka Chopina w Rzeszowie.

317/7592/14

04.02.2014 r.

przyznania dotacji podmiotowej dla Obwodu Lecznictwa Kolejowego  w Rzeszowie.

317/7593/14

04.02.2014 r.

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii  z Zamoyskich Tarnowskiej  w Tarnobrzegu.

317/7594/14

04.02.2014 r.

przyznania dotacji celowej dla Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu.

317/7595/14

04.02.2014 r.

wyrażenia zgody dla Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na przyjęcie darowizny.

317/7596/14

04.02.2014 r.

wyrażenia zgody na realizację projektu "Międzynarodowa lekcja historii w setną rocznicę Wielkiej Wojny” w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

317/7597/14

04.02.2014 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych przez Departament Dróg  i Publicznego Transportu Zbiorowego w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

317/7598/14

04.02.2014 r.

przyjęcia planu rzeczowo-finansowego Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  w Rzeszowie na 2014 r.

317/7599/14

04.02.2014 r.

stanowiska Zarządu Województwa Podkarpackiego dotyczącego zmiany kategorii drogi powiatowej Nr 1181R Radomyśl Wlk. – gr. pow. – Jastrząbka Stara na kategorię drogi gminnej.

317/7600/14

04.02.2014 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

317/7601/14

04.02.2014 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię Sejmiku w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2014 rok.

317/7602/14

04.02.2014 r.

projektu pn. „Nadbudowa bloku dziecięcego H1 na potrzeby Oddziału Onkohematologii dzieci".

317/7603/14

04.02.2014 r.

przyjęcia Tabeli wdrażania rekomendacji badania ewaluacyjnego.

317/7604/14

04.02.2014 r.

zatwierdzenia raportów kwartalnych dotyczących nieprawidłowości  w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

317/7605/14

04.02.2014 r.

zmiany uchwały Nr 277/6724/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 8 października 2013 r.

317/7606/14

04.02.2014 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

317/7607/14

04.02.2014 r.

rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu pn. „Budowa małej obwodnicy Strzyżowa” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

317/7608/14

04.02.2014 r.

wyrażenia wstępnej zgody na rozszerzenie zakresu rzeczowego  i finansowego oraz na zmianę terminów realizacji projektu kluczowego nr RPPK.05.03.00-18-001/10 pn. „Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie”, realizowanego przez Gminę Miasto Rzeszów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

317/7609/14

04.02.2014 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Wspierania Przedsiębiorczości w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

317/7610/14

04.02.2014 r.

zmiany Uchwały nr 216/5094/13  z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej  i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.3 Regionalny system innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

317/7611/14

04.02.2014 r.

stanu realizacji projektów wybranych do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego  Nr 216/5094/13 z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach działania 1.3 Regionalny System Innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 (z późniejszymi zmianami).

317/7612/14

04.02.2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 289/6929/13 z dnia 31 października 2013 r.  w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

317/7613/14

04.02.2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 86/1926/11  z dnia 18 października 2011 r.  w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, Schemat B Projekty pozainwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

317/7614/14

04.02.2014 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Organizacyjno - Prawny w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

317/7615/14

04.02.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji aglomeracji Wiśniowa.

317/7616/14

04.02.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji aglomeracji Wzdów.

317/7617/14

04.02.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji aglomeracji Bachórz.

317/7618/14

04.02.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Rokietnica.

317/7619/14

04.02.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Niwiska.

317/7620/14

04.02.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Krzywcza.

317/7621/14

04.02.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Pysznica.

317/7622/14

04.02.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Oleszyce.

317/7623/14

04.02.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Jasło.

317/7624/14

04.02.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Wierzawice.

317/7625/14

04.02.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Rzeszowie.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała_Nr_317_7566_14.zip)Uchwała_Nr_317_7566_14.zip3886 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_317_7567_14.pdf)Uchwała_Nr_317_7567_14.pdf351 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_317_7568_14.pdf)Uchwała_Nr_317_7568_14.pdf339 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_317_7569_14.pdf)Uchwała_Nr_317_7569_14.pdf1071 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_317_7570_14.zip)Uchwała_Nr_317_7570_14.zip954 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_317_7571_14.zip)Uchwała_Nr_317_7571_14.zip1019 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_317_7572_14.pdf)Uchwała_Nr_317_7572_14.pdf315 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_317_7573_14.zip)Uchwała_Nr_317_7573_14.zip1996 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_317_7574_14.pdf)Uchwała_Nr_317_7574_14.pdf304 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_317_7575_14.pdf)Uchwała_Nr_317_7575_14.pdf465 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_317_7576_14.pdf)Uchwała_Nr_317_7576_14.pdf631 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_317_7577_14.zip)Uchwała_Nr_317_7577_14.zip19236 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_317_7578_14.pdf)Uchwała_Nr_317_7578_14.pdf546 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_317_7579_14.pdf)Uchwała_Nr_317_7579_14.pdf512 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_317_7580_14.pdf)Uchwała_Nr_317_7580_14.pdf1064 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_317_7581_14.pdf)Uchwała_Nr_317_7581_14.pdf513 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_317_7582_14.pdf)Uchwała_Nr_317_7582_14.pdf551 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_317_7583_14.pdf)Uchwała_Nr_317_7583_14.pdf531 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_317_7584_14.zip)Uchwała_Nr_317_7584_14.zip1705 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_317_7585_14.pdf)Uchwała_Nr_317_7585_14.pdf392 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_317_7586_14.pdf)Uchwała_Nr_317_7586_14.pdf404 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_317_7587_14.pdf)Uchwała_Nr_317_7587_14.pdf937 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_317_7588_14.pdf)Uchwała_Nr_317_7588_14.pdf1134 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_317_7589_14.pdf)Uchwała_Nr_317_7589_14.pdf935 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_317_7590_14.pdf)Uchwała_Nr_317_7590_14.pdf1227 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_317_7591_14.pdf)Uchwała_Nr_317_7591_14.pdf1045 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_317_7592_14.pdf)Uchwała_Nr_317_7592_14.pdf1196 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_317_7593_14.pdf)Uchwała_Nr_317_7593_14.pdf1058 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_317_7594_14.pdf)Uchwała_Nr_317_7594_14.pdf1097 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_317_7595_14.pdf)Uchwała_Nr_317_7595_14.pdf395 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_317_7596_14.pdf)Uchwała_Nr_317_7596_14.pdf338 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_317_7597_14.pdf)Uchwała_Nr_317_7597_14.pdf973 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_317_7598_14.pdf)Uchwała_Nr_317_7598_14.pdf3040 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_317_7599_14.pdf)Uchwała_Nr_317_7599_14.pdf329 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_317_7600_14.pdf)Uchwała_Nr_317_7600_14.pdf166 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_317_7601_14.pdf)Uchwała_Nr_317_7601_14.pdf759 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_317_7602_14.pdf)Uchwała_Nr_317_7602_14.pdf360 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_317_7603_14.zip)Uchwała_Nr_317_7603_14.zip1786 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_317_7604_14.pdf)Uchwała_Nr_317_7604_14.pdf465 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_317_7605_14.pdf)Uchwała_Nr_317_7605_14.pdf642 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_317_7606_14.pdf)Uchwała_Nr_317_7606_14.pdf776 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_317_7607_14.pdf)Uchwała_Nr_317_7607_14.pdf1200 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_317_7608_14.pdf)Uchwała_Nr_317_7608_14.pdf1511 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_317_7609_14.pdf)Uchwała_Nr_317_7609_14.pdf1299 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_317_7610_14.pdf)Uchwała_Nr_317_7610_14.pdf1551 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_317_7611_14.pdf)Uchwała_Nr_317_7611_14.pdf1384 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_317_7612_14.zip)Uchwała_Nr_317_7612_14.zip2522 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_317_7613_14.zip)Uchwała_Nr_317_7613_14.zip2082 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_317_7614_14.zip)Uchwała_Nr_317_7614_14.zip991 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_317_7615_14.pdf)Uchwała_Nr_317_7615_14.pdf645 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_317_7616_14.pdf)Uchwała_Nr_317_7616_14.pdf605 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_317_7617_14.pdf)Uchwała_Nr_317_7617_14.pdf629 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_317_7618_14.zip)Uchwała_Nr_317_7618_14.zip1254 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_317_7619_14.zip)Uchwała_Nr_317_7619_14.zip1589 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_317_7620_14.zip)Uchwała_Nr_317_7620_14.zip2087 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_317_7621_14.zip)Uchwała_Nr_317_7621_14.zip1515 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_317_7622_14.zip)Uchwała_Nr_317_7622_14.zip1301 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_317_7623_14.zip)Uchwała_Nr_317_7623_14.zip4145 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_317_7624_14.zip)Uchwała_Nr_317_7624_14.zip1937 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_317_7625_14.pdf)Uchwała_Nr_317_7625_14.pdf501 kB