bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Sprawy do załatwienia w Urzędzie Marszałkowskim

Rolnictwo i ochrona środowiska

 1. Opłaty za korzystanie ze środowiska
 2. Opłata produktowa
 3. Gospodarka odpadami
 4. Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach, zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
 5. Wniosek o wydanie zaświadczenia o sposobie wywiązywania się Gminy/Powiatu z obowiązku uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska
 6. Wniosek o wydanie zaświadczenia o sposobie wywiązywania się Podmiotu z obowiązku uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska
 7. Sprawozdania OŚ-4p i OŚ-4g

Geologia

Geodezja

 1. Rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania map, materiałów fogrametrycznych i teledetekcyjnych
 2. Dotacje ze środków związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji
 3. Udzielanie ulg w spłacie należności i opłat rocznych za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji
 4. Zgody na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Zdrowie

 1. Staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów
 2. Prowadzenie pracowni psychologicznej w zakresie psychologii transportu
 3. Wpis do ewidencji uprawnionych psychologów
 4. Wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy

Turystyka, sport

 1. Zaszeregowanie obiektów hotelarskich do poszczególnych rodzajów oraz nadanie kategorii
 2. Wpisanie do rejestru działalności gospodarczej w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych
 3. Zmiany wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych oraz wykreślenie wpisu na wniosek przedsiębiorcy
 4. Nadawanie uprawnień przewodnika górskiego
 5. Wydawanie upoważnień do prowadzenia szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich
 6. Nadanie Odznaki Honorowej "Za Zasługi dla Turystyki"
 7. Wyróżnienia, nagrody indywidualne i zbiorowe za wybitne osiągnięcia w rozwoju kultury fizycznej i sportu

 

Inne biuletyny