Numer uchwały: Data posiedzenia: Przedmiot - w sprawie:

81/2045/19

01.10.2019 r.

rozpatrzenia protestu.

81/2046/19

01.10.2019 r.

rozpatrzenia protestu.

81/2047/19

01.10.2019 r.

rozpatrzenia protestu.

81/2048/19

01.10.2019 r.

rozpatrzenia protestu.

81/2049/19

01.10.2019 r.

rozpatrzenia protestu.

81/2050/19

01.10.2019 r.

rozpatrzenia protestu.

81/2051/19

01.10.2019 r.

rozpatrzenia protestu.

81/2052/19

01.10.2019 r.

rozpatrzenia protestu.

81/2053/19

01.10.2019 r.

rozpatrzenia protestu.

81/2054/19

01.10.2019 r.

rozpatrzenia protestu.

81/2055/19

01.10.2019 r.

zlecenia realizacji badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja realizacji zasad horyzontalnych przyjętych w ramach RPO WP 2014 – 2020.

81/2056/19

01.10.2019 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK. 03.01.00-18-0061/17, pn. „Wsparcie energetyki rozproszonej w Gminach Bieszczadzkich poprzez instalację systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych”, realizowanego przez Gminę Ustrzyki Dolne w ramach osi priorytetowej III „Czysta energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

81/2057/19

01.10.2019 r.

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.02.00-18-0011/17, pn. „Budowa gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w tym odpadów niebezpiecznych w miejscowości Sieniawa”, realizowanego przez Gminę Sieniawa w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.2 Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

81/2058/19

01.10.2019 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0016/17 pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu gminy Miejsce Piastowe i gminy Chorkówka” realizowanego przez Gminę Miejsce Piastowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

81/2059/19

01.10.2019 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu pn. „Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk” nr RPPK.03.01.00-18-0053/17 realizowanego przez Gminę Grodzisko Dolne w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020.

81/2060/19

01.10.2019 r.

zmieniająca uchwałę nr 252/5083/16 z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie decyzji o realizacji projektu własnego w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

81/2061/19

01.10.2019 r.

zmieniająca uchwałę nr 372/7810/17 z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie decyzji o realizacji projektu własnego w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

81/2062/19

01.10.2019 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0249/17 realizowanego przez Andrzej Bachurski Zakład Budowlano-Remontowy "ANMAR" w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

81/2063/19

01.10.2019 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.02.00-18-0018/16 realizowanego przez Stowarzyszenie B – 4 w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

81/2064/19

01.10.2019 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.02.00-18-0006/16 realizowanego przez Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

81/2065/19

01.10.2019 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.02.00-18-0025/18 realizowanego przez EKO-STYL RENTAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

81/2066/19

01.10.2019 r.

przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.

81/2067/19

01.10.2019 r.

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Frysztak.

81/2068/19

01.10.2019 r.

zmiany Uchwały Nr 21/481/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia planu realizacji budów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2019 roku.

81/2069/19

01.10.2019 r.

wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa.

81/2070/19

01.10.2019 r.

wyrażenia woli zawarcia umowy w sprawie współpracy przy budowie wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego w nowym śladzie drogi wojewódzkiej DW nr 877, w ul. Podzwierzyniec w Łańcucie w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A km 174,744 linii kolejowej nr 91, w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap III”.

81/2071/19

01.10.2019 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

81/2072/19

01.10.2019 r.

przygotowania do realizacji projektu systemowego z dziedziny e-zdrowia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa II – Cyfrowe Podkarpackie.

81/2073/19

01.10.2019 r.

współorganizacji wydarzenia związanego z promocją podkarpackiej żywności tradycyjnej i regionalnej.

81/2074/19

01.10.2019 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

81/2075/19

01.10.2019 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

81/2076/19

01.10.2019 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

81/2077/19

01.10.2019 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

81/2078/19

01.10.2019 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

81/2079/19

01.10.2019 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

81/2080/19

01.10.2019 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

81/2081/19

01.10.2019 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

81/2082/19

01.10.2019 r.

rozwiązania umowy o dofinansowanie zawartej z Gminą Radomyśl nad Sanem w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020.

81/2083/19

01.10.2019 r.

powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród Województwa Podkarpackiego dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

81/2084/19

01.10.2019 r.

powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród Województwa Podkarpackiego dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

81/2085/19

01.10.2019 r.

powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród Województwa Podkarpackiego dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

81/2086/19

01.10.2019 r.

powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród Województwa Podkarpackiego dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

81/2087/19

01.10.2019 r.

zmiany Uchwały Nr 36/954/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie przyznania dotacji podmiotowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie promocji zdrowia.

81/2088/19

01.10.2019 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu na zakup aparatury i sprzętu medycznego.

81/2089/19

01.10.2019 r.

zatwierdzenia treści ugody zawieranej pomiędzy Obwodem Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie a Wojewódzkim Szpitalem im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

81/2090/19

01.10.2019 r.

przyjęcia Planu Działań nr 5/2019 w sektorze zdrowia na rok 2019 dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

81/2091/19

01.10.2019 r.

zmiany Uchwały Nr 22/518/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie zlecenia realizacji zadań z zakresu medycyny pracy w roku 2019.

81/2092/19

01.10.2019 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

81/2093/19

01.10.2019 r.

zmiany Uchwały Nr 21/476/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie planu wydatków na zakup środków żywności i usług cateringowo – gastronomicznych ujętych w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

81/2094/19

01.10.2019 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

81/2095/19

01.10.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała Nr 81_2045_19.pdf)Uchwała Nr 81_2045_19.pdf4910 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 81_2046_19.pdf)Uchwała Nr 81_2046_19.pdf4798 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 81_2047_19.pdf)Uchwała Nr 81_2047_19.pdf3860 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 81_2048_19.pdf)Uchwała Nr 81_2048_19.pdf4152 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 81_2049_19.pdf)Uchwała Nr 81_2049_19.pdf3833 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 81_2050_19.pdf)Uchwała Nr 81_2050_19.pdf5612 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 81_2051_19.pdf)Uchwała Nr 81_2051_19.pdf5329 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 81_2052_19.pdf)Uchwała Nr 81_2052_19.pdf6125 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 81_2053_19.pdf)Uchwała Nr 81_2053_19.pdf4069 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 81_2054_19.pdf)Uchwała Nr 81_2054_19.pdf3205 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 81_2055_19.pdf)Uchwała Nr 81_2055_19.pdf382 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 81_2056_19.pdf)Uchwała Nr 81_2056_19.pdf2909 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 81_2057_19.pdf)Uchwała Nr 81_2057_19.pdf2459 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 81_2058_19.pdf)Uchwała Nr 81_2058_19.pdf2413 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 81_2059_19.pdf)Uchwała Nr 81_2059_19.pdf1747 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 81_2060_19.pdf)Uchwała Nr 81_2060_19.pdf1944 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 81_2061_19.pdf)Uchwała Nr 81_2061_19.pdf1343 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 81_2062_19.pdf)Uchwała Nr 81_2062_19.pdf888 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 81_2063_19.pdf)Uchwała Nr 81_2063_19.pdf861 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 81_2064_19.pdf)Uchwała Nr 81_2064_19.pdf851 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 81_2065_19.pdf)Uchwała Nr 81_2065_19.pdf882 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 81_2066_19.pdf)Uchwała Nr 81_2066_19.pdf14306 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 81_2067_19.pdf)Uchwała Nr 81_2067_19.pdf427 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 81_2068_19.pdf)Uchwała Nr 81_2068_19.pdf1412 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 81_2069_19.pdf)Uchwała Nr 81_2069_19.pdf310 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 81_2070_19.pdf)Uchwała Nr 81_2070_19.pdf8681 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 81_2071_19.pdf)Uchwała Nr 81_2071_19.pdf273 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 81_2072_19.pdf)Uchwała Nr 81_2072_19.pdf762 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 81_2073_19.pdf)Uchwała Nr 81_2073_19.pdf309 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 81_2074_19.pdf)Uchwała Nr 81_2074_19.pdf666 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 81_2075_19.pdf)Uchwała Nr 81_2075_19.pdf443 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 81_2076_19.pdf)Uchwała Nr 81_2076_19.pdf444 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 81_2077_19.pdf)Uchwała Nr 81_2077_19.pdf387 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 81_2078_19.pdf)Uchwała Nr 81_2078_19.pdf698 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 81_2079_19.pdf)Uchwała Nr 81_2079_19.pdf702 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 81_2080_19.pdf)Uchwała Nr 81_2080_19.pdf466 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 81_2081_19.pdf)Uchwała Nr 81_2081_19.pdf468 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 81_2082_19.pdf)Uchwała Nr 81_2082_19.pdf429 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 81_2083_19.pdf)Uchwała Nr 81_2083_19.pdf438 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 81_2084_19.pdf)Uchwała Nr 81_2084_19.pdf407 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 81_2085_19.pdf)Uchwała Nr 81_2085_19.pdf411 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 81_2086_19.pdf)Uchwała Nr 81_2086_19.pdf384 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 81_2087_19.pdf)Uchwała Nr 81_2087_19.pdf700 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 81_2088_19.pdf)Uchwała Nr 81_2088_19.pdf446 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 81_2089_19.pdf)Uchwała Nr 81_2089_19.pdf1178 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 81_2090_19.zip)Uchwała Nr 81_2090_19.zip661 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 81_2091_19.pdf)Uchwała Nr 81_2091_19.pdf700 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 81_2092_19.pdf)Uchwała Nr 81_2092_19.pdf1306 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 81_2093_19.pdf)Uchwała Nr 81_2093_19.pdf10061 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 81_2094_19.pdf)Uchwała Nr 81_2094_19.pdf421 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 81_2095_19.pdf)Uchwała Nr 81_2095_19.pdf1004 kB