bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 343 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 29 kwietnia 2014 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

343/8138/14

29.04.2014 r.

zmieniająca Uchwałę nr 337/8066/14 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie na ścianie nowego gmachu Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu tablicy upamiętniającej „Katastrofę smoleńską”.

343/8139/14

29.04.2014 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2014 rok.

343/8140/14

29.04.2014 r.

powołania Komisji Nagród.

343/8141/14

29.04.2014 r.

wyrażenia zgody na podjecie przez dyrektora naczelnego Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie dodatkowego zajęcia o charakterze twórczym na rzecz Teatru.

343/8142/14

29.04.2014 r.

zamiaru odwołania dyrektorów policealnych szkół medycznych.

343/8143/14

29.04.2014 r.

zamiaru odwołania dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Mielcu.

343/8144/14

29.04.2014 r.

zwolnienia Dyrektora Kolegium Nauczycielskiego im. Aleksandra Fredry w Przemyślu z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.

343/8145/14

29.04.2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia stypendiów dla słuchaczy uczących się w szkołach oraz zakładach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez Województwo Podkarpackie.

343/8146/14

29.04.2014 r.

zatwierdzenia list rankingowych wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych w ramach projektu systemowego pn. Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2013/2014.

343/8147/14

29.04.2014 r.

odwołania Członka Rady Nadzorczej Podkarpackiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

343/8148/14

29.04.2014 r.

powołania Członka Rady Nadzorczej Podkarpackiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

343/8149/14

29.04.2014 r.

przyjęcia darowizny od Powiatu Jasielskiego.

343/8150/14

29.04.2014 r.

przyjęcia darowizny od Gminy Miejskiej Jasło.

343/8151/14

29.04.2014 r.

ustanowienia służebności.

343/8152/14

29.04.2014 r.

zmiany uchwały.

343/8153/14

29.04.2014 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

343/8154/14

29.04.2014 r.

ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

343/8155/14

29.04.2014 r.

ustalenia kryterium regionalnego oceny operacji w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

343/8156/14

29.04.2014 r.

szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej z Budżetu Województwa Podkarpackiego w 2014 roku w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016.

343/8157/14

29.04.2014 r.

udzielenia dotacji na realizację zadań w ramach sportu kwalifikowanego w 2014 roku.

343/8158/14

29.04.2014 r.

wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego.

343/8159/14

29.04.2014 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

343/8160/14

29.04.2014 r.

zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

343/8161/14

29.04.2014 r.

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.

343/8162/14

29.04.2014 r.

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie.

343/8163/14

29.04.2014 r.

zmiany Uchwały Nr 333/7959/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

343/8164/14

29.04.2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 334/8005/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie finansowania zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjętych Uchwałą Nr XLIV/920/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 31 marca 2014 r.

343/8165/14

29.04.2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 287/6882/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 października 2013r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo- rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej na 2014 rok.

343/8166/14

29.04.2014 r.

uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą „I Dzień Osoby Niepełnosprawnej „Połączeni Wrażliwością”” przez Spółdzielnię Socjalną Societa z Baranowa Sandomierskiego.

343/8167/14

29.04.2014 r.

wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w 2014 roku zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii określonych w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012 – 2016.

343/8168/14

29.04.2014 r.

przyjęcia wzoru aneksu do umowy dotyczącej zarządzania projektem „PSeAP – Podkarpacki System  e-Administracji Publicznej”.

343/8169/14

29.04.2014 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

343/8170/14

29.04.2014 r.

przyjęcia projektu Programu strategicznego „Błękitny San” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

343/8171/14

29.04.2014 r.

przyjęcia projektu „Programu strategicznego rozwoju Bieszczad” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

343/8172/14

29.04.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczeń o łącznej powierzchni 54,99 m2 przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie.

343/8173/14

29.04.2014 r.

zawarcia porozumienia z Uniwersytetem Rzeszowskim.

343/8174/14

29.04.2014 r.

zawarcia porozumienia.

343/8175/14

29.04.2014 r.

wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotacyjnej z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.

343/8176/14

29.04.2014 r.

rozpatrzenia protestu.

343/8177/14

29.04.2014 r.

rozpatrzenia protestu.

343/8178/14

29.04.2014 r.

rozpatrzenia protestu.

343/8179/14

29.04.2014 r.

rozpatrzenia protestu.

343/8180/14

29.04.2014 r.

rozpatrzenia protestu.

343/8181/14

29.04.2014 r.

rozpatrzenia protestu.

343/8182/14

29.04.2014 r.

rozpatrzenia protestu.

343/8183/14

29.04.2014 r.

rozpatrzenia protestu.

343/8184/14

29.04.2014 r.

rozpatrzenia protestu.

343/8185/14

29.04.2014 r.

rozpatrzenia protestu.

343/8186/14

29.04.2014 r.

rozpatrzenia protestu.

343/8187/14

29.04.2014 r.

Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2014 rok.

343/8188/14

29.04.2014 r.

zatwierdzenia zmian w dokumencie „Prawa i Obowiązki Województwa Podkarpackiego/Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie – Wydziału Projektów Własnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

343/8189/14

29.04.2014 r.

zabezpieczenia środków finansowych.

343/8190/14

29.04.2014 r.

zawarcia porozumienia z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Rzeszowie.

343/8191/14

29.04.2014 r.

wyrażenia zgody na przekazanie w nieodpłatne użytkowanie przez Gminę Cmolas Stowarzyszeniu Rozwoju Gminy Cmolas z siedzibą w Cmolasie 269A, części zakupionego wyposażenia nabytego w wyniku realizacji projektu, pn. „Podniesienie jakości kształcenia poprzez modernizację obiektów infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Cmolas” – nr RPPK.05.01.00-18-034/12 realizowanego przez Gminę Cmolas w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

343/8192/14

29.04.2014 r.

uznania kwalifikowalności kosztów w projekcie kluczowym pn. „Odbudowa obiektów infrastruktury sportowej zalanych w wyniku powodzi w 2010 roku na terenie miasta Tarnobrzeg” - nr RPPK.05.03.00-18-001/13 realizowanym przez Gminę Tarnobrzeg w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

343/8193/14

29.04.2014 r.

decyzji o realizacji indywidualnego projektu kluczowego – własnego w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – wersja: zaliczka do 100% dotacji.

343/8194/14

29.04.2014 r.

zmiany decyzji o realizacji indywidualnego projektu kluczowego-własnego w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – wersja: zaliczka do 100% dotacji.

343/8195/14

29.04.2014 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego przedłużenia terminu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie złożonych w okresie od 30 września 2013 r. do 28 lutego 2014 r. w ramach Działania 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu Schemat A – Projekty inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013.

343/8196/14

29.04.2014 r.

wydłużenia terminu do zawarcia umów o dofinansowanie z Wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 216/5094/13 z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.3 Regionalny System Innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013  (z późniejszymi zmianami).

343/8197/14

29.04.2014 r.

wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu.

343/8198/14

29.04.2014 r.

wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu.

343/8199/14

29.04.2014 r.

wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu.

343/8200/14

29.04.2014 r.

wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu.

343/8201/14

29.04.2014 r.

ustalenia zasad postępowania przy udzielaniu dotacji celowych w 2014 roku podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego na realizację zadań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarach wodnych na terenie województwa podkarpackiego.

343/8202/14

29.04.2014 r.

powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Centrum Kulturalnego w Przemyślu.

343/8203/14

29.04.2014 r.

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2014 r.

343/8204/14

29.04.2014 r.

zmiany Uchwały Nr 310/7446/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 14 stycznia 2014 r. dotyczącej upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Województwa Podkarpackiego do zaciągania zobowiązań.

343/8205/14

29.04.2014 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

343/8206/14

29.04.2014 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

343/8207/14

29.04.2014 r.

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała_Nr_343_8138_14.pdf)Uchwała_Nr_343_8138_14.pdf406 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_343_8139_14.zip)Uchwała_Nr_343_8139_14.zip1243 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_343_8140_14.pdf)Uchwała_Nr_343_8140_14.pdf912 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_343_8141_14.pdf)Uchwała_Nr_343_8141_14.pdf390 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_343_8142_14.pdf)Uchwała_Nr_343_8142_14.pdf355 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_343_8143_14.pdf)Uchwała_Nr_343_8143_14.pdf336 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_343_8144_14.pdf)Uchwała_Nr_343_8144_14.pdf405 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_343_8145_14.pdf)Uchwała_Nr_343_8145_14.pdf329 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_343_8146_14.pdf)Uchwała_Nr_343_8146_14.pdf630 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_343_8147_14.pdf)Uchwała_Nr_343_8147_14.pdf320 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_343_8148_14.pdf)Uchwała_Nr_343_8148_14.pdf321 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_343_8149_14.pdf)Uchwała_Nr_343_8149_14.pdf352 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_343_8150_14.pdf)Uchwała_Nr_343_8150_14.pdf346 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_343_8151_14.pdf)Uchwała_Nr_343_8151_14.pdf427 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_343_8152_14.pdf)Uchwała_Nr_343_8152_14.pdf2034 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_343_8153_14.pdf)Uchwała_Nr_343_8153_14.pdf467 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_343_8154_14.pdf)Uchwała_Nr_343_8154_14.pdf330 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_343_8155_14.pdf)Uchwała_Nr_343_8155_14.pdf586 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_343_8156_14.zip)Uchwała_Nr_343_8156_14.zip1967 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_343_8157_14.pdf)Uchwała_Nr_343_8157_14.pdf725 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_343_8158_14.pdf)Uchwała_Nr_343_8158_14.pdf286 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_343_8159_14.zip)Uchwała_Nr_343_8159_14.zip1711 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_343_8160_14.pdf)Uchwała_Nr_343_8160_14.pdf404 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_343_8161_14.pdf)Uchwała_Nr_343_8161_14.pdf1210 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_343_8162_14.pdf)Uchwała_Nr_343_8162_14.pdf1046 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_343_8163_14.pdf)Uchwała_Nr_343_8163_14.pdf1319 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_343_8164_14.pdf)Uchwała_Nr_343_8164_14.pdf1794 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_343_8165_14.pdf)Uchwała_Nr_343_8165_14.pdf989 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_343_8166_14.pdf)Uchwała_Nr_343_8166_14.pdf390 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_343_8167_14.pdf)Uchwała_Nr_343_8167_14.pdf1180 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_343_8168_14.pdf)Uchwała_Nr_343_8168_14.pdf682 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_343_8169_14.pdf)Uchwała_Nr_343_8169_14.pdf646 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_343_8170_14.zip)Uchwała_Nr_343_8170_14.zip13425 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_343_8171_14.zip)Uchwała_Nr_343_8171_14.zip25318 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_343_8172_14.pdf)Uchwała_Nr_343_8172_14.pdf543 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_343_8173_14.pdf)Uchwała_Nr_343_8173_14.pdf809 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_343_8174_14.pdf)Uchwała_Nr_343_8174_14.pdf1050 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_343_8175_14.pdf)Uchwała_Nr_343_8175_14.pdf1151 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_343_8176_14.pdf)Uchwała_Nr_343_8176_14.pdf1700 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_343_8177_14.pdf)Uchwała_Nr_343_8177_14.pdf1425 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_343_8178_14.pdf)Uchwała_Nr_343_8178_14.pdf2003 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_343_8179_14.pdf)Uchwała_Nr_343_8179_14.pdf1579 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_343_8180_14.pdf)Uchwała_Nr_343_8180_14.pdf1774 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_343_8181_14.pdf)Uchwała_Nr_343_8181_14.pdf1762 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_343_8182_14.pdf)Uchwała_Nr_343_8182_14.pdf1774 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_343_8183_14.pdf)Uchwała_Nr_343_8183_14.pdf1698 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_343_8184_14.pdf)Uchwała_Nr_343_8184_14.pdf1840 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_343_8185_14.pdf)Uchwała_Nr_343_8185_14.pdf1166 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_343_8186_14.pdf)Uchwała_Nr_343_8186_14.pdf1251 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_343_8187_14.zip)Uchwała_Nr_343_8187_14.zip2537 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_343_8188_14.zip)Uchwała_Nr_343_8188_14.zip15921 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_343_8189_14.pdf)Uchwała_Nr_343_8189_14.pdf378 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_343_8190_14.pdf)Uchwała_Nr_343_8190_14.pdf778 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_343_8191_14.pdf)Uchwała_Nr_343_8191_14.pdf909 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_343_8192_14.pdf)Uchwała_Nr_343_8192_14.pdf1058 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_343_8193_14.zip)Uchwała_Nr_343_8193_14.zip3867 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_343_8194_14.pdf)Uchwała_Nr_343_8194_14.pdf759 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_343_8195_14.pdf)Uchwała_Nr_343_8195_14.pdf829 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_343_8196_14.pdf)Uchwała_Nr_343_8196_14.pdf1450 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_343_8197_14.pdf)Uchwała_Nr_343_8197_14.pdf500 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_343_8198_14.pdf)Uchwała_Nr_343_8198_14.pdf486 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_343_8199_14.pdf)Uchwała_Nr_343_8199_14.pdf496 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_343_8200_14.pdf)Uchwała_Nr_343_8200_14.pdf478 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_343_8201_14.pdf)Uchwała_Nr_343_8201_14.pdf1050 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_343_8202_14.pdf)Uchwała_Nr_343_8202_14.pdf289 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_343_8203_14.zip)Uchwała_Nr_343_8203_14.zip1547 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_343_8204_14.pdf)Uchwała_Nr_343_8204_14.pdf423 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_343_8205_14.pdf)Uchwała_Nr_343_8205_14.pdf294 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_343_8206_14.pdf)Uchwała_Nr_343_8206_14.pdf423 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_343_8207_14.pdf)Uchwała_Nr_343_8207_14.pdf1008 kB